Hur påverkar en förändring i parförhållandet förmånerna från FPA? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur påverkar en förändring i parförhållandet förmånerna från FPA?

Om du gifter dig, skiljer dig eller separerar eller om din partner avlider kan det inverka på de förmåner som du får från FPA. Meddela förändringar till FPA och gör vid behov en ny ansökan eller en ansökan om justering.

Om du gifter dig

Om du gifter dig kan det inverka på dina eller din partners förmåner, och därför måste FPA få uppgift om äktenskapet. Ett registrerat partnerskap inverkar på förmånerna på samma sätt som ett äktenskap. FPA får uppgifterna direkt från befolkningsdatasystemet.

Du kan få faderskapspenning om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022 och du är sambo eller gift med barnets mamma och du deltar i vården av barnet. I undantagsfall kan du få faderskapspenning även om ni tillfälligt bor på olika adresser, om det här beror exempelvis på din arbetssituation och inte på att parförhållandet har upphört. I vissa situationer kan faderskapspenning beviljas även om du inte är gift eller sambo med barnets mamma. Läs mer om faderskapspenning.

Folkpensionen är lägre för personer som är gifta eller sambor än för personer som bor ensamma. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett E285r, om du gifter dig eller flyttar ihop med din partner.

Om ditt namn ändras får du ett nytt FPA-kort automatiskt.

Du har inte rätt till ensamförsörjartillägg till barnbidrag om du gifter dig eller flyttar ihop med din partner. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett LL1r.

Om en studerande som är under 18 år och studerar på andra stadiet bor hos sin förälder och förälderns nya make eller maka, inverkar även den nya makens eller makans inkomster på den studerandes studiepenning. Den studerande ska ansöka om justering i MittFPA eller med blankett OTmr.

Beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget i samband med hemvårdsstöd och privatvårdsstöd påverkas av familjens storlek och av makens, makans eller sambons inkomster. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett WH1r om storleken på din familj förändras.

Efterlevandepensionen måste justeras om du gifter dig eller flyttar ihop med din partner. Efterlevandepensionen dras in om du ingår ett nytt äktenskap innan du fyllt 50 år. Ansök om justering med blankett EV277r.

Makan eller maken till en värnpliktig kan ha rätt till militärunderstöd. Makans eller makens inkomster inverkar också på den värnpliktiges eventuella militärunderstöd. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett SA1r om du gifter dig.

Det allmänna bostadsbidraget behöver inte justeras på grund av giftermål om det inte sker några förändringar i boendet. Makar hör till samma hushåll, såvida de inte bor på varsitt håll på grund av att parförhållandet upphört. Ansök om justering i MittFPA eller på blankett AT1r.

Alla familjemedlemmars inkomster, tillgångar och utgifter inverkar på utkomststödets belopp. Meddela i MittFPA eller med blankett TO1r om dina familjeförhållanden förändras.

Du kan få barnförhöjning i samband med arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning, om du bor i samma hushåll som ett minderårigt barn till din make, maka eller sambo. När du fyller i nästa anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA eller på blankett TT2r, ska du ange att dina familjeförhållanden har förändrats.

Om du skiljer dig eller separerar från din partner

FPA får uppgift om skilsmässa direkt från befolkningsdatasystemet. Om du levt i ett samboförhållande och separerar från din partner ska du själv anmäla till FPA att förhållandet har upphört. En skilsmässa eller separation kan inverka på dina eller din partners förmåner, och därför måste FPA måste få uppgift om den. Med hjälp av FPA:s räknare kan du uppskatta hur mycket förmånsbeloppen förändras.

Efter en skilsmässa eller separation har barnet rätt till underhållsbidrag av den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Om föräldern i fråga inte betalar underhållsbidrag eller om beloppet är lägre än fullt underhållsstöd kan FPA betala underhållsstöd till boföräldern. I frågor som gäller fastställande av underhållsbidrag kan du kontakta kommunens eller stadens barnatillsyningsman. Sök vid behov underhållsstöd i MittFPA eller med blankett LU1r.

Barnförhöjningen i samband med pension justeras eller dras in om du inte längre bor i samma hushåll som ditt minderåriga barn som ska försörjas. Fyll i ansökan om barnförhöjning EV264r om du flyttar ifrån ditt barn.

Om dina familjeförhållanden förändras eller om du flyttar till en annan bostad inverkar det på bostadsbidraget för pensionstagare.  Ansök om justering av bostadsbidraget för pensionstagare i MittFPA eller med blankett AE1r.

Folkpensionen är större för personer som bor ensamma än för personer som är gifta eller sambor. Ansök om justering av folkpensionen i MittFPA eller med blankett E285r, om du skiljer dig eller flyttar isär från din partner

Om föräldrarna till en studerande som bor hemma skiljer sig kan beloppet av studiestödet ändras. Den studerande kan ansöka om justering i MittFPA eller med blankett OT 15r. Läs om hur föräldrarnas inkomster påverkar studiestödet.

Arbetsmarknadsstödet för en minderårig påverkas bara av den förälders inkomster som den minderåriga bor hos. Om den ena föräldern flyttar ut ska förändringen meddelas i följande anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA eller på blankett TT2r.

Om du skiljer dig eller separerar från din partner kan du ansöka om ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Gör ansökan i MittFPA eller med blankett LL1r.

Beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget i samband med hemvårdsstöd och privatvårdsstöd påverkas av familjens storlek och inkomster. Om storleken på din familj förändras, ska du ansöka om justering av hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet i MittFPA eller med blankett WH1r.

Förändringar i familjeförhållandena påverkar militärunderstödets belopp. Ansök om justering av militärunderstödet med blankett SA1r.

Det allmänna bostadsbidraget måste justeras om du flyttar till en annan bostad eller om antalet personer som bor i bostaden förändras. Ansök om justering av det allmänna bostadsbidraget i MittFPA eller med blankett AT1r.

Alla familjemedlemmars inkomster, tillgångar och utgifter inverkar på utkomststödets belopp. Meddela i MittFPA eller med blankett TO1r om dina familjeförhållanden förändras.

Gemensamt eller separat hushåll?

FPA betraktar makar som frånskilda om de fortgående bor isär på grund av att parförhållandet har upphört och de inte har gemensamt hushåll. Om makarna fortsätter att bo tillsammans under betänketiden vid en skilsmässa eller efter skilsmässan är det fråga om gemensamt hushåll.

Om makarna bor på varsitt håll av någon annan orsak än att parförhållandet har upphört, t.ex. på grund av arbete eller studier på annan ort, anser FPA att de bor i gemensamt hushåll. Så är fallet även om makarna bor på olika håll i flera år.

Personer som bor i samma bostad kan utgöra ett gemensamt hushåll utan att nödvändigtvis utgöra en familj. Då ska de ansöka om utkomststöd var för sig. Till exempel vuxna syskon eller vänner som bor tillsammans utgör var för sig en familj och ska därför ansöka om grundläggande utkomststöd med en egen ansökan även om de bor i gemensamt hushåll.

Om din partner avlider

Om din partner avlider kan du i vissa situationer få efterlevandepension. Läs mer under Efterlevande

Om din make, maka eller sambo avlider och du har någon av följande förmåner kan förmånen påverkas: bostadsbidrag för pensionstagare, folkpension, barnbidrag, stöd för hemvård av barn, stöd för privat vård av barn, studiestödets bostadstillägg, militärunderstöd, allmänt bostadsbidrag och utkomststöd. Kontakta FPA om du har någon av dessa förmåner.

Läs mer

Senast ändrad 3.6.2024