Hur påverkar födelse och dödsfall förmånerna från FPA? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur påverkar födelse och dödsfall förmånerna från FPA?

När ett barn föds eller en förälder eller ett barn avlider kan det påverka förmånerna från FPA. Meddela förändringar till FPA och gör vid behov en ny ansökan eller en ansökan om justering. 

FPA-kortet kräver ingen ansökan

FPA-kortet skickas automatiskt per post när barnet har fått en personbeteckning och ett namn. FPA får uppgifterna direkt från befolkningsdatasystemet, och kortet kan postas inom fem dagar från det att uppgifterna kommit.

Om det föds ett barn i familjen

Ett barns födelse och de förmåner som betalas på grundval av barnet kan påverka andra förmåner som föräldrarna får. Med hjälp av FPA:s räknare kan du uppskatta hur mycket förmånsbeloppen förändras.

Du kan inte få bostadsbidrag för pensionstagare om du bor med barnet. När barnet har fötts kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag.

I vissa fall kan barnförhöjning beviljas i samband med folkpension.  Barnförhöjningen betalas från början av månaden efter den månad då barnet föddes. Ansök om barnförhöjning med blankett EV264r.

Om du får studiepenning och föräldradagpenning samtidigt, betalas föräldradagpenningen med minimibelopp. Skattepliktiga förmåner, såsom föräldradagpenningar och barnavårdsstöd, beaktas som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestöd.

Om du är vårdnadshavare till ett barn under 18 år kan du utöver studiepenningen få studiepenningens försörjarförhöjning.  Antalet barn eller vem barnet bor hos inverkar inte på försörjarförhöjningen. Ingen ansökan behövs, utan FPA beviljar förhöjningen automatiskt när uppgifter om vårdnaden finns i befolkningsregistret.

Du kan inte få sjukdagpenning för samma tid som du får föräldradagpenning.

Ett barns födelse påverkar militärunderstödet från och med den dag då barnet föds. Om du får ett barn ska du ansöka om justering av militärunderstödet med blankett SA1r.

Du kan inte få en arbetslöshetsförmån för den tid du får graviditets-, särskild graviditets-, faderskaps- eller föräldrapenning.

Familjens storlek inverkar på det allmänna bostadsbidragets belopp. Om det föds ett barn i din familj ska du ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget i MittFPA eller med blankett AT1r.

Utkomststödets belopp påverkas av familjens storlek. Om det föds ett barn i din familj ska du ansöka om justering av utkomststödet i MittFPA eller med blankett TO1r.

Om ett barn dör

Ett barns död kan inverka på de förmåner som betalas på grundval av barnet och även på andra förmåner som föräldrarna får.

Om barnet är dödfött eller dör i samband med förlossningen eller strax därefter, kan den förälder som fött barnet få graviditets- och föräldrapenning för 105 på varandra följande vardagar. Ett villkor är att graviditeten har varat minst 154 dagar (22 graviditetsveckor). 

Den andra föräldern kan ha rätt till föräldrapenning från och med barnets dödsdag, och hen kan få föräldradagpenning för sammanlagt 25 dagar (dödsdagen + 24 vardagar).

Föräldern får också behålla moderskapsunderstödet.

Om barnet dör senare, men innan det fyllt 2 år, kan båda föräldrarna få föräldrapenning. Föräldrapenning kan betalas ut för 24 vardagar från och med dagen efter barnets död, om det finns tillräckligt med föräldrapenningsdagar kvar.

Föräldrarna kan ta ut alla 24 föräldrapenningsdagar samtidigt, även om de redan tagit ut alla de dagar som får tas ut samtidigt.

För att kunna få föräldrapenning måste föräldern vara borta från arbetet.

Särskild graviditetspenning kan betalas tills avbrottet i graviditeten sker, om de övriga villkoren för utbetalning uppfylls.

Om barnet dör under faderskapspenningsperioden betalas faderskapspenning till utgången av perioden eller till utgången av det pågående avsnittet av perioden, dock högst för 18 vardagar. Den här gäller om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022.

Ett barns död kan dessutom inverka på följande förmåner: underhållsstöd, bostadsbidrag för pensionstagare, barnförhöjning i samband med folkpension, stöd för hemvård av barn, stöd för privat vård av barn, militärunderstöd, arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning, allmänt bostadsbidrag och utkomststöd.

Senast ändrad 17.6.2024