Underhållsstödets belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Underhållsstöd – Belopp och utbetalning

Underhållsstödets belopp beror på underhållsavtalet eller domstolsbeslutet samt på vilka grunder man ansöker om underhållsstöd. Underhållsstödet kan betalas med fullt eller nedsatt belopp.

Fullt underhållsstöd uppgår till 196,02 euro per månad.

Fullt underhållsstöd

FPA betalar fullt underhållsstöd om det underhållsbidrag som fastställts uppgår till minst det fulla underhållsstödet och den underhållsskyldiga inte betalar underhållsbidrag. FPA betalar fullt underhållsstöd och driver in det obetalda underhållsbidraget av den underhållsskyldiga. Om FPA lyckas driva in det obetalda underhållsbidraget betalar FPA den eventuella skillnaden mellan underhållsbidraget och underhållsstödet till den som får underhållsbidrag. Se exemplet på underhållsstödets belopp och utbetalning nere på sidan.

Underhållsstöd betalas till fullt belopp också i följande situationer:

  • Den underhållsskyldiga låter bli att betala ett sådant underhållsbidrag som på grund av bristande betalningsförmåga har fastställts till ett belopp som är mindre än fullt underhållsstöd.
  • Underhållsbidrag har inte alls fastställts för utbetalning på grund av den underhållsskyldigas bristande betalningsförmåga.

I sådana fall ska underhållsavtalet eller domstolsbeslutet innehålla ett omnämnande om den underhållsskyldigas bristande betalningsförmåga. Se exemplet nere på sidan.

Fullt underhållsstöd betalas också i följande situationer:

  • Barnet är fött utom äktenskapet och någon annan underhållsskyldig förälder har inte fastställts.
  • Barnet har fötts inom mammans och hennes kvinnliga partners äktenskap, men barnet har inte en annan fastställd förälder och mammans partner har inte adopterat barnet.
  • Barnet är adopterat och barnet har bara en förälder.
  • Underhållsbidragets belopp har inte kunnat fastställas samtidigt som föräldraskapet har fastställts. En sådan situation uppstår exempelvis om mamman via domstol har försökt få fler än en person fastställda som förälder. Då kan underhållsbidrag fastställas först när föräldraskapet har fastställts med laga kraft.

Nedsatt underhållsstöd

FPA betalar underhållsstödet med nedsatt belopp om underhållsbidraget har fastställts till ett lägre belopp än det fulla underhållsstödet på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation. Den bristande betalningsförmågan ska då nämnas i underhållsavtalet eller domstolsbeslutet. FPA betalar skillnaden mellan underhållsstödet och underhållsbidraget, och dessutom får du underhållsbidrag av den underhållsskyldiga. Slutsumman är således lika stor som underhållsstödet med fullt belopp. Se exempel nere på sidan.

Om det fastställda beloppet av underhållsbidraget är mindre än fullt underhållsstöd på grund av någon annan orsak än den underhållsskyldigas bristande försörjningsförmåga, betalar FPA inte skillnaden mellan underhållsstödet och underhållsbidraget. Om den underhållsskyldiga ändå låter bli att betala ett sådant underhållsbidrag, betalar FPA underhållsstödet till ett belopp som motsvarar det fastställda underhållsbidraget. FPA betalar inte underhållsstöd som är mindre än 5 euro.

Underhållsstödet är skattefri inkomst. Beloppet av underhållsbidraget och underhållsstödet varierar från år till år. Det justeras med levnadskostnadsindex.

Hur andra förmåner inverkar

Övriga FPA-förmåner inverkar inte på underhållsstödet. Ett undantag är militärunderstöd som beviljats barnet och som dras av från underhållsstödets belopp.

Utbetalning

FPA betalar ut underhållsstödet till stödtagaren den 10:e dagen varje månad. Underhållsbidrag som drivits in av den underhållsskyldiga betalar FPA ut till stödtagaren den 25:e dagen i månaden. Om betalningsdagen råkar infalla på en helg eller lördag, betalas underhållsstödet och underhållsbidraget föregående bankdag. FPA meddelar uppgifter om utbetalt underhållsstöd till inkomstregistret inom 5 dagar från utbetalningsdagen.

Underhållsstödet betalas till barnets vårdnadshavare eller till en annan person som har vårdnaden om barnet. Om barnet har fyllt 15 år och bor självständigt kan stödet beviljas och betalas också till barnet självt.

Underhållsstöd betalas högst tills barnet fyller 18 år. Stödet kan också upphöra tidigare om underhållsskyldigheten upphör eller om villkoren för underhållsstöd inte längre uppfylls.

FPA kan justera stödet om familjens situation förändras så att det påverkar underhållsstödet.

Exempel på beloppet och utbetalningen av underhållsstöd

Barnets ena förälder har ålagts att betala 50 euro/mån. i underhållsbidrag till sitt barn. Bidraget är lägre än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldiga förälderns dåliga ekonomiska situation. FPA betalar då skillnaden mellan underhållsbidraget och underhållsstödet dvs. 146,02 euro/mån. Om den underhållsskyldiga inte alls betalar underhållsbidrag, betalar FPA fullt underhållsstöd på 196,02 euro/mån. och driver in 50 euro/mån. av den underhållsskyldiga.

Underhållsstödets belopp 2011–2023

ÅrBelopp
2023186,97 e/kk
2022172,59 e/kk
2021167,35 e/kk
2020 167,01 e/kk
2019158,74 e/kk
2018156,39 e/kk
2017155,50 e/kk
2016154,77 e/kk
2015155,17 e/kk
2014153,63 e/kk
2013

151,85 e/kk

2012147,96 e/kk

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024