Jag har arbetat utomlands – kan jag få pension? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Jag har arbetat utomlands – kan jag få pension?

Om du har bott eller arbetat utomlands kan du ha rätt till pension därifrån. Pension från utlandet får man i regel endast på basis av arbete. På basis av enbart bosättning kan man få pension från de nordiska länderna, Nederländerna, Kanada, Australien och Israel.

Ansökan om pension från ett EU- eller EES-land, från Schweiz eller från ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland

Om du för första gången ansöker om en förmån efter att ha flyttat till Finland och din rätt till FPA-förmåner har inte ännu utretts, ska du anmäla din flyttning till Finland i MittFPA . Du kan också fylla i blanketten Flyttning till Finland Y 77r (pdf) och lämna in den till FPA.

Om du inte har blivit beviljad en förmån och dina förhållanden förändras kan du ansöka om förmånen på nytt. Då ska du också göra en anmälan om flyttning till Finland i MittFPA eller bifoga blanketten Flyttning till Finland  Y 77r (pdf) till din ansökan.

Läs mer om hur förmåner betalas till utlandet om du har en FPA-förmån och du är på väg att flytta utomlands.

Du kan ansöka om pensioner från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland genom att fylla i samma pensionsansökan med vilken du ansöker om pension från Finland. Ange i ansökan från vilka länder du ansöker om pension.

Ansökningsblanketter:

Fyll också noggrant i bilaga U, Bosättning och arbete utomlands ETK/Kela 7110r (pdf). Ange där alla länder i vilka du har bott eller arbetat.

Du behöver inte ansöka om pension från alla länder där du vistats. Rätten till pension från utlandet utreds utgående från de uppgifter som du uppgett på blanketten. Om du ansöker om sjukpension, ska du också bifoga ett aktuellt läkarutlåtande B till ansökan. Om du ansöker om familjepension ska du fylla i en bilaga U också för förmånslåtarens del.

När du ansöker om pension från ett EU- eller EES-land eller Schweiz deltar flera pensionsanstalter i handläggningen av ansökan. Varje pensionsanstalt begär de tilläggsutredningar som behövs av de andra pensionsanstalterna och fattar ett beslut om pensionen. Pensionsanstalterna skickar uppgifterna om pensionsbesluten till det så kallade förbindelseorganet, som har till uppgift att se till att uppgifterna förmedlas till rätt ställe. Förbindelseorganet håller också dig informerad om hur handläggningen av pensionsärendet framskrider. Om du bor i Finland fungerar Pensionsskyddscentralen (etk.fi) som förbindelseorgan.

Ansökan om pension från något annat land

Om du ansöker om pension från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland, ska du söka pensionen direkt från pensionsanstalten i landet i fråga. Man kan fråga om dessa pensioner och om ansökningsförfarandet av ifrågavarande lands beskickning i Finland (um.fi).

När ska jag ansöka om pension?

Handläggningen av pensionsansökan kan ta en lång tid, upp till flera månader. Pensionsutbetalaren måste bland annat reda ut alla de tider då du har bott eller arbetat i andra länder. Samma uppgifter måste också redas ut i fråga om en eventuell förmånslåtare om du ansöker om familjepension.

Du kan lämna in pensionsansökan ungefär 6–9 månader före den dag då du vill att pensionen ska börja. Lämna ändå in ansökan senast under den månad då det är meningen att pensionen ska börja.

Beskattning av pensioner från utlandet

Du ska alltid anmäla pensioner från utlandet till Skatteförvaltningen. Kontrollera med Skatteförvaltningen hur utländska pensioner beskattas i Finland (vero.fi).

Sökande av ändring

Om du söker ändring i ett pensionsbeslut ska du komma ihåg att göra det i tid. Med pensionsbeslutet från FPA, arbetspensionsanstalten eller den utländska pensionsanstalten får du anvisningar om hur man söker ändring. För varje pensionsbeslut ska ändring sökas separat.

Justering av EU-pensionsbeslut

När alla pensionsaktörer i EU-länderna har meddelat beslut om sin pension, kan Pensionsskyddscentralen på begäran göra ett sammandrag av besluten. Efter det kan du bedöma dina pensioner i sin helhet. Om de beslut som de olika pensionsaktörerna fattat sammantaget försämrar ditt pensionsskydd kan du kräva att var och en av dem justerar sitt beslut. Tidsfristerna regleras i varje lands egen lagstiftning. För justering av FPA:s pensionsbeslut ska du lämna in ett yrkande till FPA.

Levnadsintyg

Utländska pensionsanstalter behöver med vissa intervaller ett intyg om att pensionstagaren fortfarande lever. Det så kallade levnadsintyget utfärdas alltid av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi) i bosättningslandet. Skicka det till utbetalaren av din utländska pension.

Om den utländska pensionsanstalten har skickat dig ett levnadsintyg för komplettering, kan även FPA komplettera det. FPA utfärdar inga separata levnadsintyg utan fyller endast i de utskickade blanketterna.

Läs mer

Senast ändrad 13.7.2023

Vad tycker du om sidan?