När du ska gå i pension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

När du ska gå i pension

De flesta går i pension när de uppnår sin egen pensionsålder eller på grund av att deras arbetsförmåga har försämrats. Pensionerna tryggar försörjningen vid ålderdom och arbetsoförmåga eller vid arbetslöshet hos äldre personer.

Vad kan en pension bestå av?

Det finländska pensionssystemet består av tre delar, arbetspension, folkpension och garantipension:

 • Arbetspensionsanstalterna betalar arbetspension som tjänats in genom arbete och företagarverksamhet.
 • FPA betalar folkpension. Folkpensionen är en grundtrygghetsförmån som beviljas av FPA och som kompletterar arbetspensionen, om den blir liten eller om du inte har tjänat in någon arbetspension alls.
 • FPA betalar garantipension som tryggar en minimipension för pensionstagare med låga inkomster.

Pension och olika ersättningar kan också fås från andra utbetalare. Du kan till exempel ha rätt till ersättning från arbetsolycksfalls- och trafikförsäkringen.

Den som har förlorat en anhörig kan ha rätt till ekonomiskt stöd i form av familjepension från FPA, sin arbetspensionsanstalt eller från någon annan utbetalare.

Om du har arbetat eller vistats utomlands, kan du ha tjänat in pension också i utlandet. Läs om hur arbete, studier eller vistelse utomlands påverkar din pension.

Pensionen kan med andra ord bestå av flera olika delar.

Var och hur ansöker du om pension?

Du kan ansöka om pension från FPA om de pensioner och ersättningar som du får från arbetspensionsanstalten eller från någon annan utbetalare blir små eller om du inte alls får några sådana.

Du kan få ålderspension som folkpension från FPA om du har fyllt 65 år och om din arbetspension är liten eller om du inte alls får någon arbetspension. I vissa fall kan du ansöka om förtida ålderspension. Folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet har olika åldersgränser för när du kan gå i ålderspension. Mer information om arbetspension får du hos din arbetspensionsanstalt.

Om din arbetsförmåga är nedsatt eller om du har fått sjukdagpenning under en lång tid, kan du ansöka om rehabiliteringsstöd (tidsbegränsad sjukpension) eller sjukpension. Läs mer i avsnittet Sjukdom och arbetsförmåga.

Du kan ansöka om pension med samma ansökan hos både arbetspensionsanstalten och FPA när du ansöker om ålderspension, sjuk- eller invalidpension eller familjepension.

Detaljerade ansökningsanvisningar för de olika pensionerna finns på sidorna om respektive pension.

Övriga förmåner vid pensionering

Om du har små inkomster kan du ha rätt till bostadsbidrag för pensionstagare eller allmänt bostadsbidrag.

Om du har barn under 16 år kan du ha rätt till barnförhöjning.

Syftet med vårdbidraget för pensionstagare är att underlätta det dagliga livet för pensionstagare med funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom samt att stödja deras funktionsförmåga, rehabilitering och vård.

Många tjänsteleverantörer erbjuder rabatter för pensionstagare. Du kan behöva ett intyg över att du är pensionerad för att få rabatten. Läs mer om pensionstagares kort och pensionärsrabatter.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Du kan ringa FPA:s kundtjänst.

020 692 222
020 692 222

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Har du läkemedels- eller sjukkostnader?

  Du kan få ersättning för kostnader för privat sjukvård och för receptbelagda läkemedel i anslutning till en sjukdom. Läs mer om vilka kostnader du kan få ersättning för. Kom också ihåg att vid behov ansöka om utkomststöd för läkemedelskostnader.

 • Använder du FPA-taxi?

  FPA ersätter taxiresor för personer som på grund av sitt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser behöver hjälp med transporter till och från hälso- och sjukvården. Läs om när du kan använda FPA-taxi.

 • Sköter någon annan dina FPA-ärenden?

  En annan person kan sköta dina FPA-ärenden för din räkning om du inte kan eller vill sköta dem själv. Man kan sköta ärenden för en annan person per telefon, på ett serviceställe, per brev och till en del också i e-tjänsten. Läs mer om att sköta ärenden för en annan person.

 • Har du det kärvt med ekonomin?

  Om din pension eller andra inkomster inte räcker till för dina obligatoriska utgifter, ta reda på om du kan få utkomststöd.

Aktuellt

Sköter du FPA-ärenden för en närstående? Läs följande tips!

Det är möjligt att sköta ärenden för en annan persons räkning, men för det krävs en fullmakt, en Suomi.fi-fullmakt eller en intressebevakningsfullmakt.

Läs artikeln 

Kort och intyg för pensionstagare

Du kan få ett kort för folkpensionstagare från FPA om du är under 65 år och får full folkpension. Om du inte kan få ett kort för folkpensionstagare kan du på begäran få ett intyg över att du får pension.

Läs mer
Senast ändrad 10.7.2024