Ålderspension från FPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ålderspension

Du kan få ålderspension från en arbetspensionsanstalt, från FPA, eller från båda samtidigt. För information om den ålderspension som betalas ut i form av arbetspension ska du vända dig till din arbetspensionsanstalt.

FPA betalar ålderspension inom folkpensionssystemet.

Har jag rätt till ålderspension?

Du kan få ålderspension från FPA om du inte alls får arbetspension eller om din arbetspension är mindre än 1601,21 euro/månad. Om du är gift eller samboende eller lever i registrerat partnerskap är inkomstgränsen 1434,88 euro/månad

Dina övriga pensionsinkomster beaktas till bruttobelopp, det vill säga utan avdrag för skatter. Läs mer om vilka inkomster som inverkar på ålderspensionens belopp.

Du kan få ålderspension från FPA när du har fyllt 65 år. Om du är född 1965 eller senare bestäms din ålder för ålderspension enligt ditt födelseår. Ta reda på din pensionsålder med räknaren på webbplatsen arbetspension.fi.

I vissa fall kan du redan tidigare vara berättigad till förtida ålderspension.

För att få ålderspension från FPA är villkoret att du bor eller har bott i Finland i minst 3 år efter att du har fyllt 16 år. Om du har bott i Finland i minst ett år kan den försäkringstid som du har tjänat in i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz eller Storbritannien räknas dig till godo.

Hur mycket kan jag få i ålderspension?

Ålderspensionens fulla belopp för ensamboende är
775,70 euro/månad
Om du lever i ett parförhållande* är beloppet
692,54 euro/månad

*Med parförhållande avses samboförhållande, äktenskap eller registrerat partnerskap.

Dina övriga pensionsinkomster inverkar på beloppet av din ålderspension.

Du kan få det fulla beloppet endast om du inte alls får några andra pensioner eller om det totala beloppet av dina andra pensioner före skatt är högst 65,62 euro/månad. Om dina övriga pensionsinkomster är högre minskar FPA:s ålderspension eller uteblir helt.

Om din ålderspension från FPA blir mindre än 7,90 euro/månad betalas den inte ut.

Läs mer om hur förtida ålderspension inverkar på pensionens belopp.

Du betalar skatt på ålderspensionen.

Om du vill kan du själv räkna ut ålderspensionens belopp med hjälp av en formel. Du kan också ringa FPA:s kundtjänst och be om en pensionsuppskattning.

Först avdras beloppet som berättigar till full ålderspension från arbetspensionen. Därefter avdras hälften av det återstående beloppet från ålderspensionens fulla belopp. Med arbetspension avses i beräkningsformeln det belopp från vilket skatt ännu inte har dragits av. Arbetspensionen beaktas således till bruttobelopp.

Beräkningsformel för ensamstående: 775,70 euro - (arbetspensioner - 65,62 euro) : 2

Beräkningsformel för personer i parförhållande: 692,54 euro - (arbetspensioner - 65,62 euro) : 2

Du kan inte räkna ut din pension med formeln om du har bott eller arbetat utomlands.

Exempel på pensionsinkomster och skatter

När du ansöker om ålderspension ska du uppge alla de länder där du har bott, arbetat eller studerat.

Den tid du bor utomlands kan minska din ålderspension om du har bott i Finland mindre än 80 procent av tiden mellan 16 års ålder och pensionens början.

Du kan fråga FPA:s center för internationella ärenden hur tiden du bott utomlands påverkar din pension.

Du kan ha tjänat in pension från utlandet. Läs mer om att ansöka om pension från utlandet

FPA justerar årligen folkpensionen enligt index. Ålderspensionen kan då öka eller minska.

Du behöver inte göra något på grund av indexjusteringen, utan FPA ändrar beloppet automatiskt.

Betalningsdag

FPA betalar ut ålderspension
den 7:e dagen i månaden

Om bankerna är stängda på utbetalningsdagen betalas pensionen ut föregående öppetdag.

Om du flyttar utomlands permanent kan FPA i vissa situationer fortfarande betala ålderspension till dig. Läs mer om vilka länder FPA betalar ut ålderspension till.

Om du bor utomlands ska du skriftligen meddela ditt IBAN-kontonummer och bankens BIC-kod till centret för internationella ärenden vid FPA. Utan kontonummer kan pensionen inte betalas ut.

Så påverkar övriga pensioner och inkomster ålderspensionen

Nästan alla arbetspensioner och andra fortlöpande pensioner inverkar på beloppet av den ålderspension som FPA betalar ut. Om du ännu inte får arbetspension, påverkas beloppet av FPA:s ålderspension av det arbetspensionsbelopp som du har tjänat in fram till den lägsta åldern för ålderspension. 

I regel minskar också de pensioner och ersättningar som du får från utlandet din ålderspension.

Dina övriga pensionsinkomster beaktas till bruttobelopp, det vill säga utan avdrag för skatter.

Dessa inkomster minskar ålderspensionen:

 • arbetspensioner, till exempel ålderspension, invalidpension och familjepensioner
 • frivilliga tilläggspensioner och familjepensioner som grundar sig på anställnings- eller tjänsteförhållande, företagarverksamhet eller förtroendeuppdrag 
 • olycksfallspension, familjepension, livränta och försörjningspension som betalas enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen
 • rehabiliteringspenning som betalas enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen
 • ersättning för inkomstbortfall som betalas enligt den lagstadgade trafikförsäkringen
 • invalidpension och familjepension som betalas enligt den lagstadgade trafikförsäkringen
 • försörjningspension som betalas enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • grundbeloppet av avträdelsestöd för lantbruksföretagare
 • pensioner och ersättningar som betalas från utlandet.

Rehabiliteringspenningen och ersättningen för inkomstbortfall börjar minska ålderspensionen först ett år efter att olycksfallet eller trafikskadan har inträffat.

Exempel på inkomster som inte påverkar ålderspensionens belopp:

 • löneinkomst, kapitalinkomster och förmögenhet
 • partners inkomster och förmögenhet
 • arbetspension som intjänats på grund av studier eller barnavård
 • uppskovsförhöjning av arbetspension
 • engångsförhöjning av sjukpension
 • arbetspension för arbete som du har utfört 1.1.2005–31.12.2016 vid över 63 års ålder.

Att arbeta som pensionstagare inverkar inte på ålderspensionens belopp. Observera dock att arbetspension tjänas in också på arbete som utförs som pensionstagare. När den arbetspension som intjänats under pensioneringen läggs till arbetspensionen, minskar beloppet av FPA:s ålderspension.

Exempel på pensionsinkomster och skatter

Se exempel

Ålderspension i olika livssituationer

Du kan skjuta upp ålderspensionens början om du vill. I vissa situationer kan du också gå i ålderspension tidigare än vanligt.

Du behöver inte gå i pension genast då du fyllt 65 år. Om du vill senarelägga din ålderspension och ta ut den senare än en månad efter att du har fyllt 65 år, höjs din pension

 • med 0,6 procent om du är född före 1962
 • med 0,4 procent om du är född 1962 eller senare.

Detta kallas uppskovsförhöjning. Höjningen görs för varje månad som begynnelsetidpunkten för ålderspensionen skjuts upp. Det finns inte någon övre gräns för uppskovsförhöjningen. Pensionen höjs dock inte för sådana månader, för vilka du inte har rätt till ålderspension från FPA. Rätt till ålderspension från FPA saknas om du exempelvis bor utomlands efter att du fyllt 65 år.

Om du går i arbetspension innan du fyller 65 år och om din pension är liten, kan du få ålderspension från FPA tidigare än vanligt. Det kallas förtida ålderspension.

Du kan själv bestämma om du vill ansöka om ålderspension genast när du går i pension eller först när du fyller 65 år. Om du ansöker om ålderspension från FPA först efter att du fyllt 65 år görs inget förtidsavdrag. 

Personer som är födda före år 1962 kan få förtida ålderspension redan vid 64 års ålder.

Förtida ålderspension minskar ålderspensionens belopp

Beloppet av den förtida ålderspensionen är permanent mindre än den ålderspension som börjar när du fyller 65 år. Ålderspensionen är 0,4 procent mindre för varje månad som pensionen tas ut i förtid.

Om du vill ta ut ålderspension genast när du fyller 64 år, blir den 4,8 procent mindre än den skulle vara när du fyller 65 år. Då stiger ålderspensionen alltså inte heller efter det att du fyllt 65 år.

Du kan kontakta FPA om du vill veta hur mycket förtida ålderspension du skulle få. Om du har bott utomlands länge kan vi inte ge en exakt uppskattning av ålderspensionens belopp på förhand.

Om du vill att FPA ska börja betala ålderspension till dig innan du börjar få arbetspension, minskar din framtida arbetspension beloppet av FPA:s ålderspension i form av så kallad förväntad arbetspension.

Om du har varit arbetslös länge och fått grunddagpenning från FPA eller inkomstrelaterad dagpenning från en arbetslöshetskassa kan du få ålderspension från FPA något tidigare för så kallade tilläggsdagar.

När det gäller ålderspension som beviljats utifrån tilläggsdagar görs ingen förtidsminskning. Läs mer om grunddagpenning för tilläggsdagar.

Om du är född före 1962 kan du få ålderspension för tilläggsdagar redan som 64-åring.

Du kan själv välja om du som långtidsarbetslös ansöker om ålderspension vid 64 års ålder eller senare. Om du inte vill ansöka om ålderspension, kan arbetslöshetsdagpenning betalas ut fram till utgången av den kalendermånad då du fyller 65 år.

När du ansöker om ålderspension för tilläggsdagar kan din ålderspension börja från ingången av kalendermånaden efter ansökan. Ålderspensionen beviljas inte retroaktivt.

Mottagare av arbetsmarknadsstöd har inte rätt till tilläggsdagar och kan därför inte få ålderspension utifrån dem. Inte heller företagare kan få ålderspension för tilläggsdagar, eftersom de inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.

Ålderspension i form av arbetspension kan du få från och med den lägsta pensionsåldern för din egen åldersklass.

Så här ansöker du om ålderspension

 1. Ansök om ålderspension i MittFPA om din arbetspension är lägre än FPA:s inkomstgräns för ålderspension eller om du inte får någon arbetspension alls.
 2. Fotografera bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
  • Om du har bott någon annanstans än i Finland, bifoga bilaga U Bosättning och arbete utomlands PSC/FPA 7110r (pdf). Ange alla länder i vilka du har bott, arbetat eller studerat. Du kan ha rätt till pension från dessa länder.
  • Om du ansöker om ålderspension utifrån tilläggsdagar i samband med arbetslöshet, bifoga utbetalarens intyg över arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har behandlats, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser om bilagor saknas. Du kan också få beslutet hemskickat per post om du inte har avstått från papperspost.

Du kan också fylla i och skriva ut FPA:s och arbetspensionsanstalternas gemensamma blankett PSC/FPA 7001r (pdf). Med den här blanketten kan du ansöka om ålderspension från både FPA och din arbetspensionsanstalt. Skicka ansökan och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Du kan också ansöka om ålderspension genom att ringa FPA:s telefontjänst på numret 020 692 222.

Sök ålderspension

Logga in i MittFPA

Kom ihåg följande när du ansöker om ålderspension

Den retroaktiva ansökningstiden för ålderspension från FPA är 6 månader. 

Du kan ansöka om ålderspension från FPA antingen samtidigt med ansökan om ålderspension från din arbetspensionsanstalt eller separat. 

Om du till exempel ansöker om arbetspension vid 64 års ålder kan du också ansöka om FPA:s ålderspension i förtid. Då blir den dock permanent mindre än om den börjar först vid 65 års ålder. Du kan också ansöka om ålderspension från FPA först när du fyller 65 år, även om du gått i pension redan tidigare.

Om du får sjukpension från FPA omvandlas den utan ansökan till ålderspension när du fyller 65 år (från början av följande månad). Ett undantag är om du har lämnat sjukpensionen vilande på grund av arbete. Ansök i så fall separat om ålderspension när du fyller 65 år.

På sidan Handläggningstid kan du se hur lång tid det vanligtvis tar för FPA att behandla ansökningar. Behandlingen tar längre tid om du har bott eller arbetat utomlands.

Om du har arbetat, studerat eller bott utomlands tar det längre tid än vanligt att behandla din pensionsansökan. FPA måste reda ut alla de tider då du har bott eller arbetat i andra länder.

I vissa fall kan du få ett interimistiskt beslut om pension från FPA, om det tar lång tid att få ett pensionsbeslut från ett EU- eller EES-land eller Schweiz.

Kontakta FPA:s center för internationella ärenden om du har frågor om hur utlandsvistelse påverkar pensionerna.

Läs mer om att ansöka om pension från utlandet.

Du kan ge en annan person fullmakt att sköta FPA-ärenden för din räkning om det är för svårt för dig att göra det själv.

En annan person kan sköta dina ärenden för dig per telefon, på ett serviceställe eller per brev. Det är också delvis möjligt att uträtta ärenden på webben för en annan persons räkning.

Läs mer om att sköta ärenden för en annan persons räkning.

Meddela förändringar som inverkar på ålderspensionen

Om du får ålderspension eller förtida ålderspension ska du meddela FPA om

 • du börjar få någon annan pension, ersättning eller familjepension från Finland eller från utlandet, eller beloppet av dessa förändras av någon annan orsak än en indexjustering
 • någon annan pensionsinkomst du fått upphör helt och hållet
 • dina familjeförhållanden förändras
 • du flyttar utomlands eller vistas utomlands i mer än tre månader.

Kontrollera också hur dessa förändringar i din livssituation inverkar på andra förmåner från FPA.

Meddela om förändringar i MittFPA

Alternativt kan du meddela förändringar genom att ringa FPA:s telefontjänst på numret 020 692 222.

Du kan också fylla i blankett E 285r (pdf) och posta den till FPA, PB 10, 00056 FPA.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk 

Blev något oklart?

Du kan ringa FPA:s kundtjänst.

020 692 222
020 692 222

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Har du det kärvt med ekonomin?

  Om dina övriga pensioner blir små kan du ha rätt till garantipension. Ta också reda på om du kan få utkomststöd.

 • Behöver du stöd för boendekostnader? 

  Du kan få bostadsbidrag för pensionstagare om du bor stadigvarande i Finland, har låga inkomster och pension som ger rätt till bostadsbidrag för pensionstagare.

 • Har du läkemedels- eller sjukkostnader?

  Du kan få ersättning för kostnader för privat sjukvård och för receptbelagda läkemedel i anslutning till en sjukdom. Läs mer om vilka kostnader du kan få ersättning för.

 • Behöver du stöd i det dagliga livet på grund av en funktionsnedsättning eller svår sjukdom?

  Vårdbidraget för pensionstagare är avsett att underlätta det dagliga livet för pensionstagare med en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom samt att stödja deras funktionsförmåga, rehabilitering och vård.

Senast ändrad 25.6.2024