Begränsad specialersättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Specialersättning för begränsat ersättningsgilla läkemedel

Läkemedelsprisnämnden (Hila) kan fastställa specialersättningsstatus för läkemedelspreparat som används vid behandlingen av svåra och långvariga sjukdomar. Sjukdomarna fastställs i en förordning av statsrådet. Hila kan också begränsa rätten till specialersättning för ett läkemedel till att gälla endast en viss form eller svårighetsgrad av en sjukdom.

FPA beslutar utifrån Hilas beslut om grunderna för beviljande av rätt till ersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel och ger läkemedelssubstanserna ersättningsnummer. Kunden kan få specialersättning för ett begränsat specialersättningsgillt läkemedelspreparat om FPA har beviljat honom eller henne rätt till specialersättning och om den begränsade rätten till specialersättning som fastställts för läkemedelspreparatet gäller. I vissa fall behövs utöver rätten till specialersättning en anteckning som läkemedelsförskrivaren gör på receptet. Se receptanteckningar.

Begränsat specialersättningsgilla läkemedelssubstanser

I tabellen nedan anges de begränsat specialersättningsgilla läkemedelssubstanserna i alfabetisk ordning. Ersättningsnumren fungerar som länkar till grunderna för beviljande av rätt till ersättning enligt FPA:s beslut.

Söktjänst för läkemedel

Gå till söktjänsten för läkemedel
Begränsad högre specialersättning (100 %)
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Abemaciklib1515
Abirateron163
Afatinib och gefitinib155
Agalsidas alfa, agalsidas beta och migalastat195
Akalabrutinib1532
Alektinib1504
Apalutamid1528
Avatrombopag1524
Axitinib168
Betainterferon, dimetylfumarat, diroximelfumarat, glatirameracetat och ofatumumab (MS)157
Binimetinib och enkorafenib (melanom)1513
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom194
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A172
Bosutinib170
Burosumab1533
Brigatinib1521
Brivaracetam, eslikarbazepin, gabapentin, lakosamid, levetiracetam, perampanel, pregabalin, tiagabin och zonisamid182
Cannabidiol1530
Cenobamat1541
Dabrafenib och trametinib1509
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparinReceptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader)166
Daratumumab1534
Darolutamid1525
Deferasirox175
Eliglustat, imiglukeras och velagluceras alfa151
Eltrombopag1517
Emicizumab (hemofili A, med antikroppar)1503
Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar)1520
Enkorafenib (kolorektalcancer)1526
Entrektinib1538
Enzalutamid1523
Erlotinib191
Esketamin1539
Everolimus158
Fingolimod och kladribin164
Fulvestrant192
Gilteritinib1531
Ibrutinib1512
Ixazomib1505
Kabozantinib1502
Kombinationspreparat med levodopa och dekarboxylashämmare1537
Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil178
Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil1506
Krizotinib169
Lamotrigin och topiramat183
Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid190
Lapatinib156
Larotrektinib1535
Lenalidomid153
Lenvatinib1508
Lorlatinib1527
Midostaurin1522
Neratinib1536
Nilotinib152
Niraparib1510
Olaparib1511
Osimertinib1519
Palbociklib1501
Paricalcitol och cinacalcet196
Pazopanib159
Pomalidomid1507
Ponatinib1529
Preparat med von Willebrands faktor161
Rasagilin193
Regorafenib176
Retigabin och vigabatrin181
Ribociklib1514
Romiplostim1516
Rufinamid199
Ruxolitinib174
Sorafenib198
Sunitinib197
TakrolimusgranulatReceptanteckning + 127
Talazoparib1540
Tillväxthormon186
Tukatinib1544
Upadacitinib (svårt atopiskt eksem)1543
Vemurafenib167
Venetoklax1518
Vismodegib179
Zanubrutinib1542
Begränsad lägre specialersättning (65 %)
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab (inflammatoriska reumatiska sjukdomar)281
Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi292
Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (vuxna)294
Anakinra252
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer290
Apremilast299
Baricitinib293
Benralizumab251
Ciklosporin ögondroppar286
Dapagliflozin och empagliflozin250
Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid (typ 2-diabetes, vuxna)285
Evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (barn och unga)254
Febuxostat288
Filgotinib255
Ikosapentetyl258
Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan289
Liraglutid (typ 2-diabetes, barn och unga)295
Mepolizumab297
Natriumoxybat282
Nintedanib och pirfenidon284
PrasugrelReceptanteckning + 206
Risankizumab och ustekinumab (inflammatoriska tarmsjukdomar)256

Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom

Receptanteckning + 206
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom296
Ticagrelor 60 mg287
Ticagrelor 90 mgReceptanteckning + 206
Tofacitinib291
Upadacitinib (inflammatoriska reumatiska sjukdomar och tarmsjukdomar)298
Vedolizumab253
Vericiguat257

Läs mer

Senast ändrad 1.7.2024