Specialersättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

 

Specialersättning

Läkemedelsprisnämnden (Hila) kan fastställa specialersättningsstatus för läkemedelspreparat som används vid behandlingen av svåra och långvariga sjukdomar. Sjukdomarna fastställs i en förordning av statsrådet. FPA beslutar närmare om grunderna för beviljande av rätt till specialersättning och ger sjukdomarna ersättningsnummer.

Kunden kan få specialersättning om FPA har beviljat honom eller henne rätt till specialersättning och om den specialersättningsstatus som fastställts för läkemedelspreparatet gäller.

Också läkemedel som tillverkats på apotek kan i vissa fall ge rätt till specialersättning om de expedieras mot recept.

Sjukdomar som berättigar till specialersättning för läkemedel

I tabellen nedan finns i alfabetisk ordning de sjukdomar som nämns i statsrådets förordning och vid vilka specialersättning kan betalas för läkemedel som används vid sjukdomen i fråga. Ersättningsnumren fungerar som länkar till grunderna för beviljande av rätt till ersättning enligt FPA:s beslut.

Hila kan begränsa rätten till specialersättning för ett läkemedel till att gälla endast en viss form eller svårighetsgrad av en sjukdom (begränsad specialersättning). De ersättningsnummer som är försedda med en asterisk (*) omfattar också begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Söktjänst för läkemedel

De specialersättningsgilla läkemedelspreparaten finns i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Gå till söktjänsten för läkemedel

 

Högre specialersättning (100 %)
SjukdomErsättningsnummer
Agammaglobulinemi120
Aplastisk anemi122*
Beteendestörningar vid mental retardation113
Blåsformigt eksem135
Bristfällig binjurebarkfunktion105
Bristfällig bisköldkörtelfunktion106*
Bristfällig funktion i hypofysens framlob101*
Bristfällig sköldkörtelfunktion104
Bröstcancer115*
Diabetes, insulinbehandling103*
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd111*
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni129*
Följdtillstånd av transplantation127*
Generell erytrodermi134*
Glaukom114
Gynekologiska cancerformer128*
Hypofysär diabetes102
Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen124*
Kroniska koagulationsrubbningar126*
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen123*
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117*
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130*
Multipel skleros109*
Myasthenia gravis108
Parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar110*
Perniciös anemi och andra B12-vitaminabsorptionsstörningar107*
Prostatacancer116*
Sarkoidos132
Svår anemi i samband med njurinsufficiens138*
Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens133
Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar112*
Svårt nedsatt könskörtelfunktion121
Trigeminusneuralgi eller glossofaryngisk neuralgi119
Uremi som förutsätter dialysbehandling137*
Lägre specialersättning (65 %)
SjukdomErsättningsnummer
Diabetes, annan än insulinbehandling215*
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202*
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi)211*
Gikt212*
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna203*
Kronisk hjärtarytmi207*
Kronisk hjärtinsufficiens201*
Kronisk hypertoni205*
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbningar i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206*
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom208*
Svår och långvarig narkolepsi214*

Läs mer

Senast ändrad 4.8.2023