Apoteksmeddelande 14-2022: Ändringar i sjukförsäkringsanvisningarna för apotek 1.1.2023 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Ändringar i sjukförsäkringsanvisningarna för apotek 1.1.2023 

Publicerad 28.12.2022

Apoteksmeddelande 14/2022

Vid årsskiftet införs följande ändringar i sjukförsäkringsanvisningarna för apotek:

Årssjälvrisk och tilläggsersättning

År 2023 är årssjälvrisken 592,16 euro. Det görs inte någon indexjustering av årssjälvrisken för läkemedelskostnader 2023, så årssjälvrisken är densamma som 2022.

Läkararvoden

Ersättningar för läkararvoden för recept slopas från 1.1.2023. Ett läkararvode kan även i fortsättningen tas ut för ett recept, men kunden får ingen ersättning för arvodet. Ändringen gäller inte tandläkararvoden för recept, för vilka ersättning fortfarande kan betalas.

Den här ändringen hänger samman med den ändring av sjukförsäkringslagen som träder i kraft 1.1.2023 och som innebär att största delen av de undersöknings- och vårdåtgärder som utförs inom den privata sjukvården inte längre kommer att vara ersättningsgilla.

Välfärdsområde

Välfärdsområdena inleder verksamheten 2023 och då övergår ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna till välfärdsområdena. I avsnitten Offentlig institutionsvård och Läkemedelsdispensering som ordnas av kommunen i sjukförsäkringsanvisningarna för apotek har ordet ”kommun” uppdaterats till ”välfärdsområde”.

 

Dessutom har några små preciseringar gjorts i ordalydelsen i sjukförsäkringsanvisningarna, men de påverkar inte innehållet.

De uppdaterade sjukförsäkringsanvisningarna för apotek publiceras senare på www.fpa.fi/apotek. Först då uppdateras de anvisningstexter som finns under länkarna ovan. Det publiceras inte längre någon separat fil med de ändringar som gjorts i sjukförsäkringsanvisningarna.

Andra lagändringar som gäller läkemedelsbranschen, och som inte har omedelbar inverkan på direktersättningsförfarandet och på sjukförsäkringsanvisningarna

  • Statsrådets förordning om läkemedelstaxa ändras i fråga om receptbelagda läkemedel 1.1.2023. Ändringen inverkar på priserna på receptbelagda läkemedel.
  • Utbytet på apotek av inhalerbara läkemedelspreparat som används för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom effektiviseras från 1.4.2023. FPA ger anvisningar om detta i de sjukförsäkringsanvisningar för apotek som träder i kraft 1.4.2023. 
  • Grunderna för bestämmande av en referensprisgrupp ändras så att det i referensprisgruppen ska ingå minst två ersättningsgilla läkemedelspreparat som saluförs, varav minst ett är ett synonympreparat, ett parallellimporterat preparat eller ett parallelldistribuerat preparat. Ändringen gäller den referensprisperiod som börjar 1.4.2023. Sjukförsäkringsanvisningarna uppdateras gällande detta 1.4.2023.
  • Förskrivningen av de förmånligaste biologiska läkemedlen och biosimilarerna effektiviseras. Bestämmelsen om skyldighet för läkare att förskriva det förmånligaste alternativet av saluförda, sinsemellan jämförbara och alternativa biologiska läkemedel överförs från social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel till lagen om elektroniska recept. Datasystemen ska utgöra ett stöd när läkarna fullgör den här skyldigheten. Fullgörandet av skyldigheten effektiviseras genom aktörernas egenkontroll samt genom myndighetstillsyn och påföljder.  
  • En lagändring som gäller utbyte av biologiska läkemedel och biosimilarer på apotek bereds för närvarande och föreslås träda i kraft vid ingången av 2024. Läkaren ska vid behov anteckna förbud mot utbyte redan i sådana recept på biologiska läkemedel och biosimilarer som görs upp eller förnyas 2023, eftersom dessa recept kan expedieras ännu 2024. Ett förbud mot utbyte ska antecknas i receptet, om ett biologiskt läkemedel eller en biosimilar av patientspecifika medicinska eller terapeutiska skäl inte får bytas ut på apoteket mot ett förmånligare, utbytbart preparat.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Senast ändrad 31.3.2023