Projektet Kela sairaalassa | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet Kela sairaalassa

Inom projektet Kela sairaalassa (FPA på sjukhus) (2020–2022) utvecklades rehabiliteringssamarbetet mellan FPA och den specialiserade sjukvården. Man testade sådana nya verksamhetsmodeller för hänvisningen av klienter till rehabilitering som stöder klienternas funktions- och arbetsförmåga. Verksamhetsmodellerna förtydligade identifieringen av klienternas servicebehov och hänvisningen av klienterna till tjänsterna.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

Projektet Kela sairaalassa genomfördes av FPA:s forskningsenhet. I en undersökning samlade man in information om hur de verksamhetsmodeller som utvecklats inom projektet inverkade på kundprocesserna. Den information som fåtts från undersökningen användes som stöd för utvecklingsarbetet under projektets gång. En forskningsrapport kommer att publiceras senare.

Samarbetet inom projektet fokuserade på hur man kan stödja klienter i en utsatt ställning och främja deras ärenden. Tillsammans med klienterna testades ett tillvägagångssätt som utgick från samtycke och som gjorde det möjligt för aktörerna att utbyta klientuppgifter med varandra.

När informationsflödet förbättrades och förtroendet ökade, blev det smidigare att ordna tjänster för klienten. Klientens delaktighet i den egna rehabiliteringsprocessen möjliggjordes också i högre grad än tidigare. Dessutom minskade antalet avslagsbeslut gällande rehabilitering och antalet positiva rehabiliteringsbeslut ökade betydligt.

Under projektets gång besvarades också flera önskemål från experter inom den specialiserade sjukvården som experterna framförde när projektet inleddes. Det finns dock fortfarande en stor efterfrågan inom den specialiserade sjukvården på den utbildning som FPA ordnar.

Webbkurs om rehabilitering, för hälso- och sjukvården

Inom projektet Kela sairaalassa skapades en webbkurs om FPA-rehabilitering och den riktar sig till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. För att stödja social- och hälsovårdspersonalen i deras arbete har man i den här webbkursen sammanställt viktig information om rehabiliteringstjänsterna och klienternas försörjning under sjukdoms- och rehabiliteringstid. Kursspråket är finska.

Läs mer om webbkursen om rehabilitering som ordnas av FPA.

Publicationer (på finska)

Kelan ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittäminen. Monimenetelmällinen tutkimus (Helda). Tuomisto, Sonja & Miettinen, Sari. Työpapereita 177/2023.

Videoinspelningar från slutseminariet för utvecklingsprojekter Kela sairaalassa och Kela-sote keskuksissa (på finska)

Projektet Kela sairaalassa (FPA på sjukhus) ordnade 15.12.2022 ett gemensamt slutseminarium med projektet Kela sote-keskuksissa (FPA vid social- och hälsocentralerna). Du kan bekanta dig med presentationerna på slutseminariet genom följande videor.

Se videon Tervetuloa, längd 1 min 32 sek, textning på finska (Youtube)
Pilvi Vanne, ryhmäpäällikkö, Kela

Se videon Työkykyohjelmasta katseet tulevaisuuteen, längd 15 min 32 sek, textning på finska (Youtube)
Niina Kovanen, erityisasiantuntija, STM

Se videon Kelan ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehittämässä, längd 54 min 16 sek, textning på finska (Youtube)
Sari Mikkola, projektipäällikkö, Kela ja Sonja Tuomisto, tutkija, Kela

Se videon Kela sote-keskuksissa, Kela mukana monialaisissa työkyvyn tuen tiimeissä sote-keskuksissa, längd 63 min 8 sek, textning på finska (Youtube)
Heidi Johansson, projektipäällikkö, Kela  ja Pekko Iso-Koivisto, tutkija, Kela

Se videon Työkykyohjelman arviointi- ja seurantatutkimuksen tuloksia monialaisesta yhteistyöstä, längd 17 min 42 sek, textning på finska (Youtube)
Sanna Blomgren, tutkija, THL

Se videon Loppusanat, längd 11 min 17 sek, textning på finska (Youtube)
Pilvi Vanne, ryhmäpäällikkö, Kela

Mer information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi.

Läs mer (på finska)

Senast ändrad 25.8.2023

Vad tycker du om sidan?