Avslutade projekt som genomförts av samarbetspartner | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Avslutade projekt som genomförts av samarbetspartner

FPA beviljar aktörer inom den offentliga sektorn, andra offentliga sammanslutningar och producenter av rehabiliteringstjänster finansiering för utvecklings- och forskningsverksamhet. På den här sidan finns information om de projekt som avslutats.

 • Projektet Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kelan kuntoutuspalveluiden yhdyspinnoilla 2020-2023 / Tammerfors stad och Kela
 • Projektet Ammatillisen kuntoutuksen ohjausprosessin kehittäminen vankien työllistymisen edistämiseksi (AKO) 2020–2022 / Jyväskylä yrkeshögskola
 • Projektet Mysteeri 24/7 2020–2021 / Kajana yrkeshögskola, yrkeshögskolan Laurea och Tavastlands yrkeshögskola
 • Projektet ICF lasten kuntoutuksessa 2018–2021 / Åbo yrkeshögskola
 • Työelämä kuntoutuksen osapuolena -hanke (Projektet arbetslivet som en del av rehabiliteringen) 2019–2020 / Jyväskylä universitet
 • GAS-menetelmän soveltaminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa -hanke (Tillämpning av GAS-metoden vid talterapi i form av krävande medicinsk rehabilitering) 2019–2020 / Uleåborgs universitetssjukhus, Finlands Talterapeutförbund och privata yrkesutövare
 • Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa -hanke (Projektet Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa) 2018–2020 / Stiftelsen för Rehabilitering
 • Löydä suuntasi -hanke (Projektet Löydä suuntasi) 2018–2019 / Stiftelsen för Rehabilitering
 • Novak-hanke (Projektet Novak) 2018–2019 / Stadin ammattiopisto & Metropolia & Stiftelsen för Rehabilitering
 • Saku-hanke (Projektet Saku) 2018–2019 / Verve
 • Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille (Projektet MATKA) 2018–2019 / Jyväskylä yrkeshögskola (JAMK) & Nuorten Ystävät -palvelut Oy.
 • Sairauspoissaolojen arviointi, Käypä hoito -suositus (Bedömning av sjukfrånvaro, riktlinjer för god medicinsk praxis) / Duodecim
 • Spiral-pelin uudet muodot (Utveckling av Spiral-spelet) / Stiftelsen för Rehabilitering
 • Asiakaslähtöinen ICF-pohjainen mobiili arviointityökalu käytettävyystutkimus -hanke (Undersökning av användbarheten hos ett mobilt bedömningsverktyg som utgår från ICF-klassifikationen och från kundens behov) / Institutet för hälsa och välfärd
 • Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen toteutuminen ja vaikutukset -hanke (Undersökning av genomförandet av FPA:s prövningsbaserade neuropsykologiska rehabilitering och rehabiliteringens effekter) / Stiftelsen för Rehabilitering
 • Etäteknologiasovellusta hyödyntävän kuntoutuksen vaikuttavuus sepelvaltimokuntoutujiin -hanke (Undersökning av vilka effekter rehabilitering med hjälp av distansteknik har för personer med kranskärlssjukdom) / Jyväskylä universitet, institutionen för hälsovetenskaper
 • Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille (Handledande arbetsträning för unga med inlärningssvårigheter) / Rinnekoti-säätiö
 • Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille (Handledande arbetsträning för unga med inlärningssvårigheter) / Kehitysvammaliitto Ry
 • Iäkkäiden kuntoutujien fyysisen aktiivisuuden edistäminen -hankkeen osarahoitus (Medfinansiering av projekt som genomförs i syfte att främja den fysiska aktiviteten hos äldre rehabiliteringsklienter / GeroCenter
 • Elinvoimaa etäkuntoutuksella. Iäkkäiden ja reumaan sairastuneiden henkilöiden toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen interaktiivisesti Palvelu-TV:n avulla (Användning av den interaktiva tv-lösningen Palvelu-tv för att öka funktionsförmågan och livskvaliteten hos äldre personer med reumatiska sjukdomar) / Kaunialan sairaala Oy
 • Kuntoutussuositusten implementointi (Implementering av rehabiliteringsrekommendationer) / Duodecim
 • ICF-pohjaisen SPIRAL-lautapelin mahdollisuudet GAS-tavoitteiden konkretisoijana Kelan kuntoutuksessa (Undersökning av möjligheterna att inom FPA-rehabiliteringen använda brädspelet SPIRAL, som skapats utifrån ICF-klassifikationen, för att konkretisera de mål som formuleras med hjälp av GAS-metoden) / Stiftelsen för Rehabilitering
 • Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseen (LOOK) – Lapsen edun arviointi (Utveckling av nya metoder för att tillgodose barns rätt att delta i sin egen rehabilitering) / Metropolia yrkeshögskola
 • Mieli työhön! Osatyökykyisten nuorten mielenterveyskuntoutujien työhön kuntoutumisen edistäminen (Främjande av rehabiliteringen för unga partiellt arbetsföra mentalvårdsklienter så att de ska kunna arbeta) / Arbetshälsoinstitutet

Läs mer

Senast ändrad 10.10.2023