Arbetslöshetsförmånens belopp

Arbetslöshetsförmånen från FPA uppgår till 32,40 euro/dag och betalas för 5 dagar per vecka (också helgdagar).

Du kan få en arbetslöshetsförmån till fullt belopp om du uppfyller kravet på aktivitet. Aktiviteten kontrolleras i perioder på 65 utbetalningsdagar. Kravet på aktivitet uppfylls om du under en period på 65 utbetalningsdagar

  • har lönearbete i minst 18 timmar
  • är verksam som företagare (minst 245,64 euro i företagarinkomst)
  • i 5 dagar deltar i sysselsättningsfrämjande service som ordnas av TE-tjänster
  • i 5 dagar deltar i verksamhet som stöder sysselsättningen och som ordnas av t.ex. kommunen, ett fackförbund eller en förening
  • i 5 dagar bedriver deltidsstudier eller kortvariga studier som varar högst 6 månader, förutsatt att arbetslöshetsförmån betalas för denna tid.

Närmare bestämt uppfylls kravet på aktivitet i fråga om lönearbete ifall arbetet skulle uppfylla arbetsvillkoret om det utfördes under en kalendervecka. Arbetstimmarna kan dock utföras under till exempel en vecka, fyra veckor eller hela perioden på 65 utbetalningsdagar.

Uppge den tid som du arbetat i anmälan om arbetslöshetstid. FPA kontrollerar om kravet på aktivitet uppfylls och betalar ut förmånen enligt det.

Om du inte uppfyller kravet på aktivitet nedsätts förmånsbeloppet på 32,40 euro med 4,65 % för den följande perioden på 65 utbetalningsdagar. Detta innebär totalt ungefär 1 dags arbetslöshetsförmån under din betalningsperiod. Betalningsperioden kan till exempel vara 4 veckor. Arbetslöshetsförmånen betalas igen till sitt tidigare belopp från början av följande granskningsperiod om kravet på aktivitet uppfylls.

Periodisering av ekonomisk förmån

Räkna ut för hur lång tid din ekonomiska förmån periodiseras efter att anställningen upphör

Räkna ut

Närståendevårdare, familjevårdare samt arbetslösa personer som har någon förmån på grundval av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning omfattas inte av aktiveringsmodellen. Man förutsätts inte heller visa aktivitet om en ansökan om sjukpension är anhängig eller under en kortvarig permittering. I de här situationerna nedsätts arbetslöshetsförmånen alltså inte.

Om du är närståendevårdare eller familjevårdare eller om du har en anhängig ansökan om sjukpension eller om du är permitterad för en kort tid ska du anmäla detta i anmälan om arbetslöshetstid. FPA känner redan till om en förmån betalas på grundval av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning. Det behöver man alltså inte anmäla.

Förhöjningar

Arbetslöshetsförmånen höjs om du har barn under 18 år att försörja. Barnförhöjningen är

  • 5,23 euro/dag för ett barn
  • 7,68 euro/dag för två barn
  • 9,90 euro/dag för tre eller flera barn.

Barnförhöjningen betalas från barnets födelse. Du har också rätt till barnförhöjning för din makes/makas eller sambos minderåriga barn, om barnet bor med dig i samma hushåll.

Under den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan en förhöjningsdel betalas ut för högst 200 dagar. Förhöjningsdelen är 4,74 euro/dag.

Utan förhöjningar är arbetslöshetsförmånens belopp i genomsnitt 697 euro/månad (21,5 x 32,40 euro). Du betalar skatt på arbetslöshetsförmånen.

Dina inkomster inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp.

Utbetalning på grundval av anmälan

Arbetslöshetsförmånen betalas in på ditt konto i efterskott för perioder på 4 veckor. Den första betalningsperioden är 2 veckor.

FPA betalar ut arbetslöshetsförmånen på grundval av en anmälan om arbetslöshetstid som du ska fylla i med 4 veckors mellanrum antingen i vår e-tjänst eller genom att skriva ut pappersblanketten Anmälan om arbetslöshetstid (TT2r) och skicka den till oss. I anmälan ska du uppge vilka dagar du varit arbetslös, arbetat eller exempelvis haft arbetspraktik.

Självrisktid

Arbetslöshetsförmånen har en självrisktid. Du får förmånen först när du har varit anmäld som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster minst 5 vardagar. Självrisktiden behöver inte vara sammanhängande. Arbetslöshetsdagar från maximalt 8 kalenderveckor i följd kan räknas in självrisktiden.

För den som arbetar deltid räknas självrisktiden så att arbetstimmarna under kalenderveckan minskas från maximiarbetstiden enligt kollektivavtalet. När dessa timmar uppgår till 5 arbetsdagar har självrisktiden löpt ut.

Självrisktiden för arbetsmarknadsstöd dras av endast en gång. Om du övergår direkt från grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning till arbetsmarknadsstöd åläggs ingen ny självrisktid. Självrisktiden dras av endast en gång per maximal utbetalningstid för grunddagpenningen och inkomstrelaterad dagpenning.

Det lönar sig att ansöka om arbetslöshetsförmåner först efter självrisktiden. Fyll i ansökan från den första arbetslöshetsdagen men lämna in den till oss först efter att självrisktiden har löpt ut. På det viset går handläggningen av din ansökan snabbare.

Arbetslöshetsförmånen betalas i regel även för självrisktiden, om du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Ersättningar som betalats då anställningen upphörde

Om du har fått en ekonomisk förmån av arbetsgivaren då din anställning upphörde inverkar den på när arbetslöshetsförmånen börjar betalas ut.

Använd räknaren för att kontrollera över hur lång tidsperiod den ekonomiska förmån du fått periodiseras efter att anställningen upphört.

Läs mer