Från ansökan till beslut

I regel ska du ansöka om FPA-förmåner. Endast sjukvårds-, läkemedels- och reseersättningar kan fås som s.k. direktersättning utan ansökan.

Allt oftare kan du själv välja om du vill söka en FPA-förmån genom att använda den traditionella pappersblanketten eller om du vill använda e-tjänsten. Du loggar in till e-tjänsten med dina egna nätbankskoder eller med ett elektroniskt ID-kort. En ansökan som gjorts elektroniskt styrs automatiskt till rätt handläggningsställe. Du kan ansöka om en förmån antingen via e-tjänsten eller med pappersblankett.

Du kan skriva ut blanketten via webbplatsen eller så kan du hämta den traditionella pappersblanketten på FPA-serviceställen. Kom i håg att skriva under ansökningsblanketten. Pappersblanketten kan skickas med posten.

Sök studiestöd hos FPA. Om du söker skolresestöd ska du alltid lämna in ansökan till din läroinrättning.

I fråga om utkomststöd behandlar FPA den del av din ansökan som gäller grundläggande utkomststöd. På samma ansökan kan du också ange att du ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd för sådana utgifter för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd. Den del av din ansökan som gäller kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan FPA på din begäran skicka till kommunen för handläggning.

Svara noggrant på frågorna som ställs i e-tjänsten eller på blanketten och skicka FPA de bilagor som behövs. FPA kontrollerar att tillräckliga uppgifter och utredningar finns för fattande av beslut efter att ansökan inkommit.

Tilläggsutredningar vid behov

FPA ser till att nödvändiga utredningar finns till förfogande vid fattande av beslut. Om din ansökan inte är fullständig får du en möjlighet att utreda saken på nytt. Du får en bestämt tid inom vilken tilläggsutredningen ska inlämnas. FPA kan ge ett beslut i ärendet på basis av tillgängliga uppgifter. FPA kan också själv skaffa information om det är möjligt enligt lag eller förordning.