Så här ansöker du om handikappbidrag för personer över 16 år

Sök handikappbidrag i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Sök förmån
  1. Ansök om handikappbidrag för personer över 16 år i MittFPA.
    Ansökan om fortsatt utbetalning eller höjning av bidraget görs med samma blankett.
  2. Fotografera eller skanna in bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:
    • ett aktuellt läkarutlåtande C (högst 6 månader gammalt) eller ett läkarutlåtande B, om det innehåller de uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna avgöras
    • eventuella kvitton eller utredningar över de kostnader som beror på funktionsnedsättningen eller sjukdomen.
  3. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut ansökningsblanketten Handikappbidrag för personer under 16 år  EV 258r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Sköta ärenden med fullmakt

Du kan ge en annan person fullmakt att sköta dina FPA-ärenden för din räkning om det är för svårt för dig att göra det själv. I så fall måste du lämna in en fullmakt till FPA, där det framgår vem som sköter dina ärenden. Det är inte möjligt att sköta en annan persons ärenden i MittFPA, utan det måste göras per telefon, per post eller på något av FPA:s serviceställen.

Både handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare söks med samma blankett. När ansökan behandlas avgör FPA vilkendera förmånen kunden har rätt till.

Gör ansökan om fortsatt utbetalning i tid

Det lönar sig att lämna in ansökan om fortsatt utbetalning och bilagorna i god tid innan bidraget upphör, så att det inte blir något avbrott i utbetalningen. Gör ansökan om fortsatt utbetalning senast inom ett halvt år från det att den föregående bidragsperioden tagit slut.

Läkarutlåtande för ansökan om höjning

För ansökan om höjning av bidraget behövs i regel ett nytt läkarutlåtande. Det behövs dock inte när ansökan görs enbart på grundval av särskilda kostnader.

Ansökningstid

FPA kan bevilja handikappbidrag retroaktivt för högst ett halvt år. Huruvida bidraget kan beviljas retroaktivt prövas alltid från fall till fall.

Läs mer