Så här ansöker du om handikappbidrag för personer över 16 år

Sök handikappbidrag i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor i MittFPA. Logga in med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
  1. Ansök om handikappbidrag för personer över 16 år i MittFPA.
    Ansökan om fortsatt utbetalning eller höjning av bidraget görs med samma blankett.
  2. Bifoga till din ansökan ett aktuellt läkarutlåtande C (högst 6 månader gammalt) eller ett läkarutlåtande B, om det innehåller de uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna avgöras. Bilagor som inte är i elektronisk form kan skannas in eller fotograferas. Vid behov begär vi ytterligare uppgifter eller bilagor av dig.
  3. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut ansökningsblanketten Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år  EV 256r (pdf). Skicka in blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

För ansökan krävs inte exakta uppgifter om kostnaderna

Det blev lättare att ansöka om handikappbidrag och vårdbidrag från och med februari. För ansökan krävs inte längre exakta uppgifter om kostnaderna. FPA ber att få uppgifterna om det ser ut som om kostnaderna kan inverka på bidragsbeloppet.

Läs mer: Lättare att ansöka om handikappbidrag och vårdbidrag i februari

Sköta ärenden med fullmakt

Du kan ge en annan person fullmakt att sköta dina FPA-ärenden för din räkning om det är för svårt för dig att göra det själv. I så fall måste du lämna in en fullmakt till FPA, där det framgår vem som sköter dina ärenden. Det är inte möjligt att sköta en annan persons ärenden i MittFPA, utan det måste göras per telefon, per post eller på något av FPA:s serviceställen.

Både handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare söks med samma blankett. När ansökan behandlas avgör FPA vilkendera förmånen kunden har rätt till.

Gör ansökan om fortsatt utbetalning i tid

Det lönar sig att lämna in ansökan om fortsatt utbetalning och bilagorna i god tid innan bidraget upphör, så att det inte blir något avbrott i utbetalningen. Gör ansökan om fortsatt utbetalning senast inom ett halvt år från det att den föregående bidragsperioden tagit slut.

Läkarutlåtande för ansökan om höjning

För ansökan om höjning av bidraget behövs i regel ett nytt läkarutlåtande. Det behövs dock inte när ansökan görs enbart på grundval av särskilda kostnader. Ange då i ansökan under Övriga upplysningar att du ansöker om höjning på grundval av kostnader. 

Ansökningstid

FPA kan bevilja handikappbidrag retroaktivt för högst ett halvt år. Huruvida bidraget kan beviljas retroaktivt prövas alltid från fall till fall.

Dödsbo kan inte ansöka om handikappbidrag.

Läs mer