Rätt till arbetslöshetsförmåner

Rätt till arbetslöshetsförmåner har arbetslösa arbetssökande i åldern 17–64 år som bor i Finland och som

  • är arbetsföra
  • står till arbetsmarknadens förfogande
  • söker heltidsarbete
  • har behov av ekonomiskt stöd.

För att kunna få arbetslöshetsförmån måste du följa den sysselsättningsplan som TE-tjänster eller kommunen gör upp tillsammans med dig. Håll din jobbsökning i kraft hos TE-tjänster. TE-tjänster eller kommunen ger utifrån din situation ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån från FPA.

Om du är 17 år kan du få arbetslöshetsförmån om du har fullgjort läroplikten eller varit tvungen att avbryta fullgörandet av läroplikten till exempel på grund av en långvarig sjukdom.  

Personer i åldern 65–67 år får i regel arbetslöshetsförmåner endast vid permittering.

Övriga villkor för arbetslöshetsförmån

För att kunna beviljas grunddagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret.

Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat, vilket innebär att stödets storlek påverkas av såväl dina egna inkomster som av föräldrarnas inkomster, om du bor med dem i samma hushåll.

Grunddagpenning betalas under vissa förutsättningar också då du söker arbete utomlands. Arbetsmarknadsstöd betalas inte om du söker arbete utanför Finland.

Vissa sociala förmåner kan hindra utbetalningen av arbetslöshetsförmåner.

Vem kan inte få arbetslöshetsförmåner?

Arbetslöshetsförmåner kan inte betalas till en sökande som

  • fullgör värnplikt eller civiltjänst
  • avtjänar fängelsestraff
  • är intagen på sjukhus eller någon annan institution
  • inte kan ta emot arbete av någon annan motsvarande orsak.

Läs mer