Riskhantering

Med hjälp av riskhantering säkerställer vi uppnåendet av våra mål och genomförandet av vår primäruppgift samt kontinuiteten i vår verksamhet samtidigt som välbefinnandet hos personalen garanteras. Genom riskhantering säkerställer vi också genomförandet av en god förvaltning.

Vi identifierar och bedömer de vanligaste riskerna och möjligheterna i anslutning till våra mål. Att identifiera och bedöma riskerna är en integrerad del av det strategiska planerandet och den dagliga verksamheten. Vi säkerställer att vi förmår svara på behoven hos våra kunder, samarbetspartner och det omgivande samhället.

Övervakningen av FPA:s verksamhet

FPA är en självständig socialförsäkringsinrättning som övervakas av riksdagen och som har en egen förvaltning och ekonomi. FPA verkar fristående från statsrådet och den förvaltning som lyder under statsrådet. Detta grundar sig på FPA:s lagstadgade ställning som självständig inrättning under riksdagens tillsyn.