Läkarutlåtande B för rätt till ersättning för läkemedel eller kliniska näringspreparat

FPA:s kunder behöver läkarutlåtande B (SV 7r) när de ansöker om ersättningsrätt för läkarordinerade läkemedel och kliniska näringspreparat.

Kunderna ansöker om rätt till ersättning med utlåtandet, så en separat ansökan behövs inte.

Blankettunderlag fås från Terveysportti eller kan beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi. Se anvisningar om hur blanketterna används (Privatpersoner).

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av utlåtandet snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut så snabbt som möjligt.

Hyvän B-lausunnon resepti lääkekorvausasiassa (duodecimlehti.fi). (Artikel på finska)

Kontrollera grunderna för beviljande av rätt till ersättning

Rätt till ersättning kan beviljas om de grunder för beviljande av rätt till ersättning som FPA förutsätter uppfylls.

En sjukdom och det att medicinering inleds berättigar inte ännu alltid i sig till att en ersättningsrätt beviljas. Kontrollera innan du skriver ett utlåtande vem som får skriva ett utlåtande när det gäller ersättningsrätten, vilka som är grunderna för beviljande av ersättningsrätten och vilka uppgifter som behövs för ersättningsrätten.

Länkar till grunderna för beviljande av ersättningsrätten hittar du till exempel i FPA:s söktjänst för läkemedel enligt följande:

  1. Öppna FPA:s söktjänst för läkemedel
  2. Skriv namnet på preparatet eller läkemedelssubstansen eller välj ett alternativ i rullgardinsmenyn Sjukdom/ersättningsnummer.
  3. Välj på sidan Preparat i spalten Ersättningsgillhet länken grund eller special.
  4. Välj länken med ersättningsnumret. Bakom länken finns grunderna för beviljande av rätt till ersättning.

Länkarna hittas också i Duodecims läkemedelsdatabas Terveysportti.

Läkarutlåtande B skickas till FPA

Skicka B-utlåtandet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Patienten kan i FPA:s e-tjänst MittFPA se om läkarutlåtandet har inkommit till FPA och om ersättningsrätt har beviljats.

Om elektroniska tjänster inte används, ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv ska lämna in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Postadressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ge patienten en kopia av B-utlåtandet.

Beslut om ersättningsrättighet

FPA beviljar rätt till ersättning om grunderna för beviljande uppfylls. Beslut om en ersättningsrättighet delges endast patienten eller patientens företrädare.

Den beviljade ersättningsrätten berättigar till ersättning för preparat för vilka ersättningsstatus som motsvarar den aktuella ersättningsrätten har fastställts. Ersättningsstatus fastställs av läkemedelsprisnämnden (Hila). Du kan kontrollera ersättningsstatus för ett preparat i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Ytterligare information om beslut om rätt till ersättning finns nedan.