Läkarutlåtande B för rätt till ersättning för läkemedel eller kliniska näringspreparat

FPA:s kunder behöver läkarutlåtande B (SV 7r) när de ansöker om ersättningsrätt för läkarordinerade läkemedel och kliniska näringspreparat.

Kunderna ansöker om rätt till ersättning med utlåtandet, så en separat ansökan behövs inte.

Använd i första hand det elektroniska B-utlåtandet

Använd det elektroniska B-utlåtandet om det finns att tillgå. Du får i första hand intyg och utlåtanden ur det patientdatasystem som organisationen använder.

Blanketter i pdf-format och pappersblanketter

Om du inte kan använda elektroniska intyg hittar du blanketterna i pdf-format på följande webbplatser:

Du kan också beställa pappersblanketter från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Notera att varken blanketterna i pdf-format eller pappersblanketterna uppdateras längre.

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov av att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av utlåtandet snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut så snabbt som möjligt.

Hyvän B-lausunnon resepti lääkekorvausasiassa (duodecimlehti.fi, artikel på finska).

Utlåtanden som skrivits utgående från en distansmottagning

För ett läkarutlåtande som grundar sig på distansmottagning gäller samma informations- och kvalitetskrav som för läkarutlåtanden som skrivits på en mottagning. Av utlåtandet ska framgå att bedömningen har gjorts vid en distansmottagning. Ange dessutom

  • var och hur distansmottagningen genomfördes
  • hur patientens identitet fastställdes vid distansmottagningen.

Kontrollera grunderna för beviljande av rätt till ersättning

Rätt till ersättning kan beviljas om de grunder för beviljande av rätt till ersättning som FPA förutsätter uppfylls.

En sjukdom och det att medicinering inleds berättigar inte ännu alltid i sig till att en ersättningsrätt beviljas. Kontrollera innan du skriver ett utlåtande vem som får skriva ett utlåtande när det gäller ersättningsrätten, vilka som är grunderna för beviljande av ersättningsrätten och vilka uppgifter som behövs för ersättningsrätten.

Länkar till grunderna för beviljande av ersättningsrätten hittar du till exempel i FPA:s söktjänst för läkemedel enligt följande:

  1. Öppna FPA:s söktjänst för läkemedel
  2. Skriv namnet på preparatet eller läkemedelssubstansen eller välj önskat ersättningsnummer i rullgardinsmenyn.
  3. Öppna uppgifterna om ersättningsstatus genom att klicka på pilknappen "grund" eller "special".
  4. Välj länken med ersättningsnumret. Bakom länken finns grunderna för beviljande av rätt till ersättning.

Länkarna hittas också i Duodecims läkemedelsdatabas Terveysportti.

Hur läkarutlåtande B skickas till FPA

Skicka B-utlåtandet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Patienten kan i FPA:s e-tjänst MittFPA se om läkarutlåtandet har inkommit till FPA och om ersättningsrätt har beviljats. Anvisningar om det elektroniska B-utlåtandet.

Om du inte kan skicka utlåtandet elektroniskt ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Postadressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ge patienten en kopia av B-utlåtandet.  Du kan också skriva ut en anvisning till patienten om hur man ansöker om ersättningsrätt.

Anvisning för kunden: Så här ansöker du om rätt till ersättning för läkemedel hos FPA (pdf)

Beslut om ersättningsrättighet

FPA beviljar rätt till ersättning om grunderna för beviljande uppfylls. Beslut om en ersättningsrättighet delges endast patienten eller patientens företrädare.

Den beviljade ersättningsrätten berättigar till ersättning för preparat för vilka ersättningsstatus som motsvarar den aktuella ersättningsrätten har fastställts. Ersättningsstatus fastställs av läkemedelsprisnämnden (Hila). Du kan kontrollera ersättningsstatus för ett preparat i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Ytterligare information om beslut om rätt till ersättning finns nedan.

Anteckning på receptet

I vissa situationer kan patienten få ersättning utifrån en anteckning som läkaren gjort på receptet. Anteckningen görs under punkten Särskild utredning på receptet.

Anteckningen på receptet kan gälla grundersättning eller specialersättning. För specialersättning behöver patienten både ersättningsrätt och en anteckning på receptet.

Se förteckningen över läkemedel som ersätts på basis av en anteckning på receptet