Yksityisen hoidon tuen määrä ja maksaminen

Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi kotikuntasi saattaa maksaa kuntalisää.

Kela tekee vuosittain yksityisen hoidon tukeen indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa tuen määrää. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi, vaan Kela muuttaa määrän automaattisesti.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 178,32 e/kk/lapsi. 

Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen.

Hoitolisä

Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 149,96 e/kk/lapsi. Hoitolisä maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jos vanhempien tulot jäävät tulorajojen alle.

Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan määräytyvää tulorajaa. Perheen tuloissa huomioidaan myös niiden lasten tulot, joista haetaan kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Jos tuloraja ylittyy, hoitolisän määrä pienenee alla olevan taulukon mukaisesti. Hoitolisää ei makseta, jos perheen tulot ylittävät perheen koon mukaan laskettavan maksimitulorajan. Hoitorahaa ja kuntalisää ei lasketa tuloksi hoitolisää laskettaessa. Osittainen ja joustavaa hoitoraha puolestaan huomioidaan tulona.

Hoitolisän määrä
Perheen koko (henkilöä)* Bruttotulot, joilla saa täyden hoitolisän max. e/kk Vähennysprosentti   Bruttotulot, joilla ei saa hoitolisää max. e/kk
2  1 160 11,5 %  2 463,96 e/kk
3  1 430 9,4 % 3 025,27 e/kk
4 tai enemmän  1 700  7,9 % 3 598,17 e/kk

 

*Perheen kokoon lasketaan mukaan enintään 4 henkilöä: 2 aikuista ja enintään 2 alle kouluikäistä lasta.

Esiopetusikäinen, esiopetuskokeiluun osallistuva tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi

Lapsen katsotaan osallistuvan esiopetukseen 1.8.–31.5.  Esiopetuskauden ajan lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa 65,61 e/kk ja hoitolisä maksetaan puolitettuna. Esiopetuskauden jälkeen kesä- ja heinäkuulta lapsesta maksetaan täyttä hoitorahaa, jos lapsi on edelleen yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen eikä osallistu esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, yksityisen hoidon tukea ei makseta ollenkaan.

Perusopetukseen osallistuvasta lapsesta, joka kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, maksetaan hoitoraha samalla perusteella kuin esiopetuksessa olevasta lapsesta.

Kuntalisän maksaminen

Hoitorahan ja hoitolisän lisäksi kotikunta saattaa maksaa kuntalisää. Kuntalisän määrä ja myöntämisedellytykset ovat kuntakohtaisia. Joissakin kunnissa kuntalisän suuruus vaikuttaa merkittävästi yksityisen hoidon tuen määrään. Kela maksaa kuntalisän yksityisen hoidon tuen yhteydessä, vain jos Kela ja kunta ovat näin sopineet. Ota kuntalisään liittyvissä kysymyksissä yhteyttä kotikuntaasi.

Yksityisen hoidon tuen maksaminen

Kela maksaa tuen aina palkkaamallesi hoitajalle tai muulle varhaiskasvatuksen tuottajalle. Se maksetaan jälkikäteen kuun viimeisenä pankkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on etuuden ensimmäinen maksupäivä. Päätös lähetetään sinulle kotiin, ja löydät sen myös verkkoasiointipalvelusta. Kela toimittaa tiedon maksamastaan lastenhoidon tuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Yksityisen hoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Kuukauden vähimmäisehto täyttyy myös silloin, kun äidin ja isän yhteenlaskettu lastenhoidon tukien tukijakso kestää yhtäjaksoisesti kuukauden.

Jos yksityisen hoidon tukea ja muita lastenhoidon tukia on myönnetty yhteensä vähintään kuukaudeksi, yksityisen hoidon tuki voidaan kuitenkin myöntää myös alle kuukauden jaksolle.

Yksityisen hoidon tuen verotus

Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa vain varhaiskasvatuksen päivähoidon tuottajalle. Perhe, joka hakee tuen, ei maksa siitä veroa.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan varhaiskasvatuksen tuottajalle ja tekee siitä ennakonpidätyksen ennen maksua (poikkeuksena hoitajat, jotka kuuluvat ennakkoperintärekisteriin). Lisätietoa tuen maksusta ja verotuksesta yhteistyökumppanien sivuilla kohdassa Yksityisen päivähoidon tuottajat.