Yksityisen hoidon tuen määrä ja maksaminen

Yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella 31.7.2020 asti. 1.8.2020 alkaen varhaiskasvatusoikeuden laajuus ei enää vaikuta yksityisen hoidon tuen määrään.

Yksityisen hoidon tukeen muutos 1.8.2020

Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla on elokuun alusta alkaen oikeus täysimääräiseen yksityisen hoidon tuen hoitorahaan vanhempien tilanteesta riippumatta.

Lue lisää muutoksesta

Varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa.

Tätä laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat tai muu huoltaja

 • työskentelee kokoaikaisesti
 • opiskelee päätoimisesti
 • toimii yrittäjänä
 • on omassa työssä
 • työskentelee osa-aikaisesti (työmatkoineen yli 20 tuntia viikossa)
 • osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutukseen tai muuhun vastaavaan toimeen

Jos lapsella on erityinen tarve kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen esim.

 • lapsen kehityksen ja tuen tarve
 • perheen olosuhteet tai muu lapsen etu

tulee yksityisen hoidon tuen hakijan pyytää kunnan lausunto hakemuksen liitteeksi lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatusoikeudesta. Muissa tilanteissa liitteitä ei tarvita.

Yksityisen hoidon tuen määrä

Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitorahaa 173,95 e/kk/lapsi
  hoitolisää enintään 146,29 e/kk/lapsi.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitorahaa 64,00 e/kk/lapsi
 • hoitolisä puolitettuna.
Kela tekee vuosittain yksityisen hoidon tukeen indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa tuen määrää. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi, vaan Kela muuttaa määrän automaattisesti.

Hoitolisä

Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot.

Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan määräytyvää tulorajaa ja lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa. Perheen tuloissa huomioidaan myös niiden lasten tulot joista haetaan kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Jos tuloraja ylittyy, hoitolisän määrä pienenee alla olevan taulukon mukaisesti. Hoitolisää ei makseta, jos perheen tulot ylittävät perheen koon mukaan laskettavan maksimitulorajan. Hoitorahaa ja kuntalisää ei lasketa tuloksi hoitolisää laskettaessa. Osittainen ja joustavaa hoitoraha puolestaan huomioidaan tulona.

Hoitolisä
Perheen koko (henkilöä)* Bruttotulos, joilla saa täyden hoitolisän max. e/kk Vähennysprosentti Bruttotulot, joilla ei saa hoitolisää max. e/kk
2 1 160,00 11,5 % 2 432,05 e/kk
3 1 430,00 9,4 % 2 986,23 e/kk
4 tai enemmän 1 700,00 7,9 % 3 551,71 e/kk

*Perheen kokoon lasketaan mukaan enintään 4 henkilöä: 2 aikuista ja enintään 2 alle kouluikäistä lasta.

Esikouluikäinen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi

Lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos hänellä on yli 20 tunnin varhaiskasvatusoikeus viikossa. Hoitorahaa ei makseta, jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen tai hänellä on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa.

Lapsen katsotaan osallistuvan perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen 1.8.–31.5. välisenä aikana. Kesä- ja heinäkuulta voidaan maksaa suurempaa hoitorahaa, jos esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan pienempää hoitorahaa.

Perusopetukseen osallistuvasta lapsesta, joka kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, maksetaan hoitoraha samalla perusteella kuin esiopetuksessa olevasta lapsesta.

Kuntalisän maksaminen

Hoitorahan ja hoitolisän lisäksi kotikunta saattaa maksaa kuntalisää. Kuntalisän määrä ja myöntämisedellytykset ovat kuntakohtaisia. Joissakin kunnissa kuntalisän suuruus vaikuttaa merkittävästi yksityisen hoidon tuen määrään. Kela maksaa kuntalisän yksityisen hoidon tuen yhteydessä, vain jos Kela ja kunta ovat näin sopineet. Ota kuntalisään liittyvissä kysymyksissä yhteyttä kotikuntaasi.

Yksityisen hoidon tuen maksaminen

Kela maksaa tuen aina palkkaamallesi hoitajalle tai muulle päivähoidon tuottajalle. Se maksetaan jälkikäteen kuun viimeisenä pankkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on etuuden ensimmäinen maksupäivä. Päätös lähetetään sinulle kotiin, ja löydät sen myös verkkoasiointipalvelusta.  

Yksityisen hoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Kuukauden vähimmäisehto täyttyy myös silloin, kun äidin ja isän yhteenlaskettu lastenhoidon tukien tukijakso kestää yhtäjaksoisesti kuukauden.

Jos yksityisen hoidon tukea ja muita lastenhoidon tukia on myönnetty yhteensä vähintään kuukaudeksi, yksityisen hoidon tuki voidaan kuitenkin myöntää myös alle kuukauden jaksolle.

Yksityisen hoidon tuen verotus

Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa vain päivähoidon tuottajalle. Perhe, joka hakee tuen, ei maksa siitä veroa.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan päivähoidon tuottajalle ja tekee siitä ennakonpidätyksen ennen maksua (poikkeuksena hoitajat, jotka kuuluvat ennakkoperintärekisteriin). Lisätietoa tuen maksusta ja verotuksesta yhteistyökumppanien sivuilla kohdassa Yksityisen päivähoidon tuottajat.