Yksityisen hoidon tuen määrä ja maksaminen

Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi kotikuntasi saattaa maksaa kuntalisää.

Kela tekee vuosittain yksityisen hoidon tukeen indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa tuen määrää. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, vaan Kela muuttaa määrän automaattisesti.

Inflaation vaikutukset tukiin

Hallitus ehdottaa, että yksityisen hoidon tuen hoitolisää korotettaisiin 100 eurolla kuukaudessa. Eduskunta ei ole kuitenkaan vielä hyväksynyt korotusta.  Lue lisää muutoksista Kelan tukiin.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 184,61 e/kk jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. 

Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen.

Hoitolisä

Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 155,24 e/kk jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. Hoitolisä maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jotka ovat yksityisessä hoidossa, jos vanhempien tulot jäävät tulorajojen alle.

Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan laskettavaa tulorajaa.

Perheen kokoon lasketaan mukaan enintään 4 henkilöä: 2 aikuista ja enintään 2 alle kouluikäistä lasta. Perheen henkilömäärään ei lasketa sellaista lasta, jonka perusteella maksetaan vanhempainpäivärahaa tai joka on koulussa.

Perheen tuloihin lasketaan myös

  • niiden lasten tulot, joista perhe hakee kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea.
  • osittainen ja joustavaa hoitoraha.

Hoitorahaa ja kuntalisää ei lasketa tuloksi.

Jos tuloraja ylittyy, hoitolisä pienenee. Hoitolisää ei voi saada, jos perheen tulot ylittävät maksimitulorajan.

Hoitolisän määrä
Perheen koko (henkilöä) Bruttotulot, joilla saa täyden hoitolisän max. e/kk Vähennysprosentti   Bruttotulot, joilla ei saa hoitolisää max. e/kk
2  1 160 11,5 %  2 509,87 e/kk
3  1 430 9,4 % 3 081,44 e/kk
4 tai enemmän  1 700  7,9 % 3 665,00 e/kk


Lapsi, joka on esiopetuksessa, esiopetuskokeilussa tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

Esiopetuskausi kestää 1.8.–31.5. Sen aikana perhe saa lapsesta pienempää hoitorahaa, joka on 67,92 e/kk. Hoitolisän saa puolitettuna. Esiopetuskauden jälkeen kesä- ja heinäkuulta Kela maksaa lapsesta täyttä hoitorahaa, jos lapsi on edelleen yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen eikä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, yksityisen hoidon tukea ei voi saada ollenkaan.

Jos perusopetukseen osallistuva lapsesi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, saat hoitorahaa samoin kuin esiopetuksessa olevasta lapsesta.

Kuntalisän maksaminen

Hoitorahan ja hoitolisän lisäksi kotikuntasi saattaa maksaa kuntalisää. Kuntalisän määrä ja myöntämisedellytykset vaihtelevat eri kunnissa. Joissakin kunnissa kuntalisän määrä vaikuttaa merkittävästi yksityisen hoidon tuen määrään. Kela maksaa kuntalisän yksityisen hoidon tuen yhteydessä vain, jos Kela ja kunta ovat näin sopineet. Muussa tapauksessa  Kunta maksaa kuntalisää itse.

Kysy kuntalisästä kotikunnastasi.

Yksityisen hoidon tuen maksaminen

Kela maksaa tuen aina palkkaamallesi hoitajalle tai muulle varhaiskasvatuksen tuottajalle. Se maksetaan kuun viimeisenä pankkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on etuuden ensimmäinen maksupäivä. Päätös lähetetään sinulle kotiin, ja löydät sen myös OmaKelasta. Kela toimittaa tiedon maksamastaan lastenhoidon tuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Et voi saada yksityisen hoidon tukea kuukautta lyhyemmältä ajalta. Kuukauden vähimmäisehto täyttyy myös silloin, kun vanhempien yhteenlaskettu lastenhoidon tukien tukijakso kestää yhtäjaksoisesti kuukauden.

Yksityisen hoidon tuen voi saada alle kuukauden ajaksi myös, jos yksityisen hoidon tukea ja muita lastenhoidon tukia on myönnetty yhteensä vähintään kuukaudeksi.

1.8.2022 alkaen perhe voi saada yksityisen hoidon tukea vain vähintään kuukauden mittaiselta yhtäjaksoiselta ajalta. Kuukautta lyhyempiä tukijaksoja ei siis enää lasketa yhteen.

Yksityisen hoidon tuen verotus

Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa vain varhaiskasvatuksen päivähoidon tuottajalle. Perhe, jolle tuki myönnetään, ei maksa siitä veroa.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan varhaiskasvatuksen tuottajalle ja tekee siitä ennakonpidätyksen ennen maksua (poikkeuksena hoitajat, jotka kuuluvat ennakkoperintärekisteriin). Lisätietoa tuen maksusta ja verotuksesta on sivulla  Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajat.

Lue lisää