I fortsättningen kan det även räcka med ett läkarintyg A för partiell sjukdagpenning | FPAGå till innehållet
Meddelande

I fortsättningen kan det även räcka med ett läkarintyg A för partiell sjukdagpenning 

Publicerad 15.3.2023

Det blir lättare att ansöka om partiell sjukdagpenning från 1.4.2023. I fortsättningen räcker det ofta med ett läkarintyg A som bilaga till ansökan. Med intyget kan man i regel få partiell sjukdagpenning i högst 60 dagar. Därefter behövs det mer omfattande utlåtandet B. Tidigare har man endast godkänt ett utlåtande B som bilaga. 

Från början av april räcker det med ett A-intyg som bilaga till ansökan om partiell sjukdagpenning då det är fråga om kortvarig arbetsoförmåga och deltidsarbetet inte äventyrar arbetstagarens hälsa och tillfrisknande. 

Som bilaga till ansökan krävs ett A-intyg som gjorts upp av arbetstagarens företagsläkare eller en annan läkare som är väl insatt i arbetsförhållandena. Med ett A-intyg kan partiell sjukdagpenning i allmänhet beviljas för högst 60 dagar. Efter det behövs det mer omfattande utlåtandet B.   

Vid behov ber FPA om ett utlåtande B 

FPA ber vid behov kunden att lämna in ett utlåtande B om det till exempel behövs för bedömning av rehabiliteringsbehovet. Ett utlåtande B kan också behövas om arbetsoförmågan är svår att bedöma.  

Ett A-intyg används vanligtvis för att påvisa arbetsoförmåga vid kortvariga sjukdomar. Ett utlåtande B är i sin tur en mer omfattande utredning om patientens sjukdom, arbetsförmåga och eventuella rehabiliteringsbehov.  

Allt fler kan få partiell sjukdagpenning 

I början av 2023 trädde en lagändring i kraft enligt vilken förutsättningarna för att få partiell sjukdagpenning ändrades och maximitiden för partiell sjukdagpenning förlängdes till 150 vardagar. I och med lagändringen kan även självrisktiden löpa så att det blir möjligt att börja arbeta deltid redan under självrisktiden. 
 
Även definitionen av sådant heltidsarbete som är en förutsättning för partiell sjukdagpenning ändrades. Nu avses med heltidsarbete i regel förvärvsarbete där arbetstagarens ordinarie arbetstid är minst 30 timmar per vecka. Partiell sjukdagpenning kan alltså nu också beviljas arbetstagare vars arbetstid inte motsvarar den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare enligt kollektivavtalet i branschen eller den ordinarie arbetstid som avses i arbetstidslagen.  

Läs mer 

Partiell sjukdagpenning och deltidsarbete 

Partiell sjukdagpenning

”Min arbetsgivare betalar lön, men jag får också partiell sjukdagpenning från FPA” (Mittiallt.fi)

Arbetsgivare, så här ansöker du om partiell sjukdagpenning (Mittiallt.fi)

Så här kan du börja arbeta deltid med partiell sjukdagpenning (Mittiallt.fi)

Lagändring möjliggör partiell sjukdagpenning för allt fler 

Läkarutlåtanden och läkarintyg

Senast ändrad 15.6.2023