Allmänt bostadsbidrag | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Allmänt bostadsbidrag

Du kan få allmänt bostadsbidrag från FPA om du har låga inkomster. Syftet med det allmänna bostadsbidraget är att hjälpa dig att klara av att betala dina boendeutgifter. Man kan få allmänt bostadsbidrag för en hyresbostad, ägarbostad, bostadsrättsbostad eller delägarbostad.

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar under 2024. Största delen av ändringarna trädde i kraft 1.4.2024. Om du redan får allmänt bostadsbidrag påverkar nedskärningarna ditt bidrag när bidraget justeras 1.4.2024 eller senare. Allmänt bostadsbidrag kommer från 1.1.2025 inte längre att utbetalas för ägarbostäder.

Läs mer om ändringarna

Vem kan få allmänt bostadsbidrag?

Ett hushåll som består av en eller flera personer kan få allmänt bostadsbidrag. I allmänhet består ett hushåll av de personer som bor i samma bostad. Bostadsbidrag beviljas hushållet gemensamt.

Hur mycket kan du få i allmänt bostadsbidrag?

Det allmänna bostadsbidraget kan vara högst 70 procent av boendeutgifterna från och med 1.4.2024.

Om du beviljats allmänt bostadsbidrag innan 1.4.2024 kan bidragsbeloppet vara upp till 80 procent av dina boendeutgifter. Beloppet av ditt bidrag minskar när ditt hushåll nästa gång ansöker om justering av bostadsbidraget. När bidraget justeras 1.4.2024 eller senare ersätts högst 70 procent av boendeutgifterna.

Man kan få bidrag för till exempel hyran. För boendeuppgifter som ska beaktas i bostadsbidraget har fastställts en övre gräns, som anger det högsta belopp utifrån vilket bostadsbidrag kan beviljas.

Uppskatta beloppet av bostadsbidraget

Gå till räknaren

Inkomster inverkar på beloppet av det allmänna bostadsbidraget

Beloppet av det allmänna bostadsbidraget påverkas av de inkomster som alla medlemmar i hushållet har. På beloppet inverkar till exempel förvärvsinkomster, kapitalinkomster och många förmåner. Inkomsterna beaktas till bruttobelopp, alltså beloppet före skatt.

Så här ansöker du om allmänt bostadsbidrag

Du kan ansöka om allmänt bostadsbidrag i MittFPA. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Av ansökningsformuläret framgår vilka bilagor som behövs. Du kan få bostadsbidrag retroaktivt för högst 1 månad.

I MittFPA kan du se uppgifter om handläggningen av din ansökan. Där ser du också påminnelser om några bilagor saknas.

När ska det allmänna bostadsbidraget justeras?

Allmänt bostadsbidrag beviljas i regel tills vidare och justeras med minst ett års mellanrum. Om hushållets inkomster, boendeutgifter eller sammansättning förändras eller om det sker andra förändringar i hushållets förhållanden ska bostadsbidraget justeras redan tidigare. Kom ihåg att meddela förändringar till FPA, det vill säga ansöka om justering av bostadsbidraget.