Kotihoidon tuen määrä

Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi kotikuntasi saattaa maksaa kuntalisää.

Kela tekee vuosittain kotihoidon tukeen indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa tuen määrää. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi, vaan Kela muuttaa määrän automaattisesti.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on

  • yhdestä alle 3-vuotiaasta 350,27 e/kk
  • muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 104,86 e/kk/lapsi
  • yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 67,38 e/kk/lapsi.

Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistuu pelkkään esiopetukseen, hänestä maksetaan täysimääräinen hoitoraha (67,38 €/kk). Jos hän osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitorahaa.  

Hoitolisä

Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 187,45 e/kk. Sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta. Laske Lastenhoidon tuki -laskurilla, paljonko tukea saat.

Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan määräytyvää tulorajaa. Perheen tuloissa huomioidaan myös niiden lasten tulot joista haetaan kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Jos tuloraja ylittyy, tehdään hoitolisän täydestä määrästä vähennysprosentin mukainen vähennys alla olevan taulukon mukaisesti. Hoitolisää ei makseta, mikäli perheen tulot ylittävät perheen koon mukaan laskettavan maksimitulorajan. Hoitorahaa ja kuntalisää ei lasketa tuloksi hoitolisää laskettaessa. Osittainen ja joustavaa hoitoraha puolestaan huomioidaan tulona.

Hoitolisä
Perheen koko (henkilöä)* Bruttotulot, joilla saa täyden hoitolisän Vähennys-prosentti Bruttotulot, joilla ei saa hoitolisää
2 1 160 e/kk 11,5 % 2 789,96 e/kk
3 1 430 e/kk 9,4 % 3 424,10 e/kk
4 tai enemmän 1 700 e/kk 7,9 % 4 072,73 e/kk

* Perheen kokoon lasketaan mukaan enintään 4 henkilöä: 2 aikuista ja enintään 2 alle kouluikäistä lasta. Perheen henkilömäärässä ei huomioida lasta, jonka perusteella maksetaan vanhempainpäivärahaa tai joka on koulussa.

Kuntalisä

Kuntalisän määrä ja myöntämisedellytykset ovat kuntakohtaisia. Kaikki kunnat eivät maksa kuntalisää. Kela maksaa kuntalisän kotihoidon tuen yhteydessä, vain jos Kela ja kunta ovat näin sopineet. Lisätietoja kuntalisästä saat kotikunnastasi. Tämänhetkisen Kelan kautta maksettavan kuntalisän voit selvittää tekemällä arviolaskelman Lastenhoidon tuki -laskurilla.

Kotihoidon tuen maksaminen

Lasten kotihoidon tuki maksetaan sille vanhemmalle tai muulle huoltajalle, joka pääasiallisesti hoitaa lasta. Hoitaja voi olla myös joku muu, esimerkiksi isovanhempi. Tällöinkin tuki maksetaan hakijalle eli toiselle vanhemmista tai muulle huoltajalle.

Kotihoidon tuki maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on etuuden ensimmäinen maksupäivä. Päätös lähetetään sinulle kotiin, ja löydät sen myös OmaKelasta. Kela toimittaa tiedon maksamastaan lastenhoidon tuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Kotihoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Kuukauden vähimmäisaika täyttyy myös esimerkiksi silloin, kun äidin ja isän yhteenlaskettu tukijakso kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden. Vähimmäisaika täyttyy myös silloin, kun kotihoidontuki jatkuu isyysrahakauden jälkeen niin, että kotihoidon tukien jaksot kestävät yhteensä vähintään kuukauden.

Kotihoidon tuki päättyy esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Perheessä ei enää ole alle 3-vuotiasta lasta.
  • Lapsi aloittaa kunnallisen varhaiskasvatuksen.
  • Lapsi aloittaa perusopetuksessa, vaikka perheen nuorin lapsi olisi alle 3-vuotias. (Tuki päättyy tällöin viimeistään 31.7. tämän lapsen osalta.)
  • Perhe muuttaa pysyvästi ulkomaille.

Lue lisää