Apoteksmeddelande 8-2023: Ändringar i sjukförsäkringsanvisningarna för apotek 1.1.2024 | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ändringar i sjukförsäkringsanvisningarna för apotek 1.1.2024 

Publicerad 21.12.2023

Apoteksmeddelande 8/2023

Vid årsskiftet införs följande ändringar i sjukförsäkringsanvisningarna för apotek: 

Årssjälvrisk och tilläggsersättning

År 2024 är årssjälvrisken 626,94 euro. 

Sökning i förfrågningstjänsten

Omnämnandet av en handling som beviljats av FPA slopas som obehövligt.

Receptets giltighet

Ett nytt stycke läggs till: 

Observera dock att giltighetstiden för recept på biologiska läkemedel kan visas på ett felaktigt sätt. Recept på biologiska läkemedel som förskrivits 1.1.2023 eller senare gäller endast ett år från förskrivningsdagen. Institutet för hälsa och välfärd har publicerat ett meddelande om detta, avsett för apotekare och läkare (på finska).

Situationer där receptet är i kraft ett år

Till texten fogas ett omnämnande om att ett recept på en läkemedelsblandning som tillverkas på apotek och som innehåller ett biologiskt läkemedel är giltigt högst ett år från förskrivningsdatumet eller det datum då receptet förnyats.

Avvikande från receptets giltighetstid

Omnämnandet av ett recept som är giltigt i 2 år och omnämnandet av ett biologiskt läkemedel stryks från texten. I stället läggs följande text till:

  • det är inte fråga om ett HCI-läkemedel, ett narkotiskt läkemedel eller ett patientspecifikt preparat med specialtillstånd och inte heller en läkemedelsblandning som tillverkas på apotek och som innehåller sådana läkemedel.

Utländskt recept

Till texten fogas att FPA behöver uppgifter också om namnet på den som förskrivit läkemedlet (förnamn och efternamn).

Till texten fogas att en kopia av receptet ska lämnas in till arbetsplatskassan om personen i fråga hör till en arbetsplatskassa och har fått direktersättning för inköpet eller inköpet ingår i personens initialsjälvrisk. 

Begrepp

Till texten fogas ett omnämnande om att ett parallellimporterat preparat i regel har samma handelsnamn som originalpreparatet.

 

Utöver detta har årtalen i exemplen i sjukförsäkringsanvisningarna ändrats och små preciseringar gjorts i ordalydelsen, men de påverkar inte innehållet.

De uppdaterade sjukförsäkringsanvisningarna för apotek publiceras senare på www.fpa.fi/apotek . Först då uppdateras de anvisningstexter som finns under länkarna ovan. Det publiceras inte längre någon separat fil med de ändringar som gjorts i sjukförsäkringsanvisningarna.

 


Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Senast ändrad 9.1.2024