Beloppet av det allmänna bostadsbidraget och utbetalning

Bostadsbidraget kan vara högst 80 procent av boendeutgifterna. Bostadsbidrag betalas inte för alla boendeutgifter, utan det finns godtagbara boendeutgifter som har fastställts för olika boendeformer. Man kan få bidrag för till exempel hyran eller vederlaget.

 

Hur beräknas bostadsbidragets belopp?

Bostadsbidragets belopp räknas ut så här: Från de godtagbara boendeutgifterna drar man först av en bassjälvriskandel. Bostadsbidraget är 80 procent av den summa som blir kvar.

Maximala boendeutgifter

För boendeutgifterna har fastställts en övre gräns, som anger det högsta belopp utifrån vilket bostadsbidrag kan beviljas. Dessa belopp kallas maximala boendeutgifter.

Du kan få bostadsbidrag för högst de maximala boendeutgifterna, även om dina faktiska boendeutgifter skulle vara större.

Bassjälvrisk

Bassjälvriskens storlek beror på

  • hushållets månadsinkomster till bruttobelopp, alltså före skatt.
  • antalet vuxna och barn i hushållet.

Ju högre inkomsterna är desto högre är bassjälvrisken. Om du har mycket låga inkomster beaktas ingen bassjälvrisk alls.

Behöver du mer utförlig information? Läs mer om beräkningsformlerna för bostadsbidraget.

Hyresgäst som bor ensam

Jan bor ensam i en hyresbostad i Åbo. Hyran för bostaden är 700 euro per månad. Jans bruttoinkomst är 742 euro per månad. Eftersom Jan har låga inkomster beaktas ingen bassjälvrisk.

I Jans fall kan man godkänna högst 413 euro i månaden som boendeutgifter. Bostadsbidragets belopp räknas alltså ut enligt de maximala boendeutgifterna. Det räknas inte ut enligt hans hyra på 700 euro.

Jans bostadsbidrag är 80 procent av de maximala boendeutgifterna, alltså 413 euro x 0,80 = 330 euro i månaden. För sitt boende betalar Jan själv 370 euro per månad (700 euro – 330 euro = 370 euro).

Utbetalning av bostadsbidrag

FPA betalar bostadsbidraget till ditt konto den första bankdagen i månaden. Om du beviljas bostadsbidrag retroaktivt betalas det retroaktiva bidraget genast. Bostadsbidrag kan betalas retroaktivt för högst 1 månad.

Bostadsbidraget är skattefri inkomst. FPA meddelar uppgifter om utbetalda bostadsbidrag till inkomstregistret inom 5 dagar från utbetalningsdagen.

Om bostadsbidragets belopp är under 15 euro i månaden betalas det inte ut.

Om FPA har beviljat grundläggande utkomststöd i förskott mot emotsett bostadsbidrag drar FPA av det beviljade utkomststödet från bostadsbidraget.

Betalning av bostadsbidrag till hyresvärden

FPA kan betala bostadsbidraget till hyresvärdens konto om du har gett ditt tillstånd för det.

FPA kan betala bostadsbidraget direkt till hyresvärden också i sådana fall att hyran har blivit helt obetald 2 månader i följd. I en sådan situation kontaktar vi dig innan betalningen överförs till hyresvärden.

Beräkningsformler