Efterlevandepension

Efterlevandepensionen är ett ekonomiskt stöd som du får om din make avlider. Du kan få efterlevandepension om du varit gift med eller levt i registrerat partnerskap med den avlidna.

Efterlevandepensionen är en del av familjepensionssystemet. I Finland finns två olika familjepensionssystem som kompletterar varandra.

Arbetspensionsanstalterna betalar ut efterlevandepension oberoende av din ålder. Pensionen bygger på den arbets- eller företagarpension som din make intjänat.

Familjepensionerna förnyas 1.1.2022

Familjepensionerna förnyas 1.1.2022 och reformen påverkar FPA:s förmåner. Uppdaterad information om förmånsinnehållet enligt reformen publiceras på fpa.fi före utgången av året.

Reformen förbättrar försörjningen för sambor genom att de får rätt till efterlevandepension och förlänger barns rätt till pension enligt arbetspensionslagarna med 2 år. 

Läs mer information om reformens innehåll 

FPA betalar efterlevandepension till änkan eller änklingen endast om han eller hon är under 65 år. FPA:s efterlevandepension består av två delar:

  • begynnelsepension
  • eventuell fortsättningspension.

Du kan få båda tills du fyller 65 år.

Du kan samtidigt få efterlevandepension från både FPA och arbetspensionssystemet. Du kan ansöka om båda antingen via FPA eller via din makes arbetspensionsanstalt.

Du kan få efterlevandepension i form av lagstadgad olycksfallspension och dessutom utgående från en frivillig olycksfallsförsäkring. Om din make bott utomlands kan du ha rätt att få familjepension från det landet.

Begynnelsepension

Du kan få begynnelsepension från början av månaden efter den månad då din make avled. FPA betalar ut begynnelsepension i 6 månader.

Information om begynnelsepension:

  • Om du har folkpension innan du fyllt 65 år kan du få begynnelsepension endast till den del som begynnelsepensionens belopp överstiger folkpensionens belopp.
  • Utbetalningen av begynnelsepension upphör genast när du fyller 65 år.
  • Om du blivit änka eller änkling före 1.7.1990 och du ingår ett nytt äktenskap eller registrerat partnerskap kan FPA betala efterlevandepension till dig under ett års tid.
  • Om du ingår ett nytt äktenskap eller registrerat partnerskap innan du fyllt 50 år kommer FPA att sluta betala begynnelsepension till dig.

Till skillnad från arbetspensionsanstalterna betalar FPA inte ut begynnelsepension åt personer som fyllt 65 år.

Fortsättningspension

När tiden med begynnelsepension är slut kan du få fortsättningspension. Fortsättningspensionen består av två delar: ett grundbelopp och ett inkomstrelaterat kompletteringsbelopp. Du kan ha fortsättningspension fram till slutet av den månad då du fyller 65 år.

Om du ingår ett nytt äktenskap eller registrerat partnerskap innan du fyllt 50 år slutar FPA betala begynnelsepension till dig. Om du haft efterlevandepension i ett år eller längre kommer FPA att betala dig en klumpsumma som motsvarar tre års fortsättningspension.

Efterlevandepension i relation till andra förmåner

Om du har små inkomster kan du ha rätt till bostadsbidrag för pensionstagare eller allmänt bostadsbidrag.

Läs mer