Projektet 55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti

Inom ett utvecklingsprojekt (Projekt för utveckling av rehabiliteringen för arbetslösa i åldern 55–64 år) (2020–2022) testas och utvecklas en rehabiliteringstjänst för coachning av långtidsarbetslösa samt en modell för hur de ska hänvisas till denna tjänst. I projektet samarbetar FPA med projektet PALO i Uleåborgsregionen (thl.fi, på finska), vilket ingår i regeringens program för arbetsförmåga, och med kommunförsöket med sysselsättning i Tavastehusregionen (hameenlinna.fi, på finska).

Syfte

Syftet med projektet är att

  • utveckla coachningstjänster som främjar möjligheterna för långtidsarbetslösa i åldern 55–64 år att få arbete och att återvända till arbetslivet
  • utveckla en verksamhetsmodell för hur personer som hör till målgruppen ska hänvisas till coachning utifrån en bedömning av arbetsförmågan, utan läkarutlåtande
  • bedöma hur rehabiliteringstjänsten lämpar sig för målgruppen och hur rehabiliteringstjänsten och hänvisandet till den fungerar.

Målgrupp

Projektets målgrupp är långtidsarbetslösa i åldern 55–64 år, som har förutsättningar att hitta arbete och som behöver stöd i form av coachning för att kunna återvända till arbetslivet.

Genomförande

Den coachning för 55-plussare som utvecklats inom projektet testas 1.9.2021–30.6.2022 i Uleåborgsregionen och i Tavastehusregionen.
Under coachningen arbetar klienten på en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden (högst 100 dagar).

  • Klienten får stöd av en coach som hjälper honom eller henne med arbetet och med att hitta en lämplig arbetsplats.
  • Utöver arbetet omfattar coachningen högst 15 möten på arbetsplatsen och i någon annan miljö som klienten och coachen kommer överens om. Coachningen pågår i 4–6 månader.
  • Coachen fungerar också som stöd för arbetsgivaren under den som tid coachningen pågår.

Ansökan

Yrkesutbildade personer som arbetar i projektet PALO i Uleåborgsregionen inom ramen för regeringens program för arbetsförmåga eller inom kommunförsöket med sysselsättning i Tavastehusregionen hänvisar klienter till coachning för 55-plussare utifrån en bedömning av funktionsförmågan.

Vid hänvisningen till och ansökan om rehabilitering testas ett förfarande med rekommendation till beslut om rehabilitering.

I beslutsrekommendationen ger en yrkesutbildad person inom programmet för arbetsförmåga eller kommunförsöket med sysselsättning sin bedömning av behovet av coachning för 55-plussare och när det är rätt tidpunkt att inleda coachningen.

Utvärderingsundersökning

En utvärderingsundersökning av projektet för utveckling av rehabiliteringen för arbetslösa i åldern 55–64 år genomförs av yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu. FPA kommer att använda den information som undersökningen ger när man utvecklar rehabiliteringstjänsten och beslutar om den ska användas i större skala.

Undersökningsmaterialet består av information och erfarenheter som samlats in av klienter, yrkesutbildade personer som hänvisat klienter till rehabilitering samt av coacher och arbetsgivare. I undersökningen bedöms hur väl rehabiliteringstjänsten fungerar och hur den lämpar sig för målgruppen samt hur samarbetet med arbetsgivarna har fungerat under rehabiliteringen. Därtill bedöms hur modellen för hänvisande av klienter till rehabiliteringstjänsten har fungerat.

HvD, överlärare Mervi Lepistö, tfn 050 449 1497
E-post: fornamn.efternamn@hamk.fi

Kontaktuppgifter

Projektchef Johanna Rouvinen, tfn 050 562 3989
fornamn.efternamn@fpa.fi

Läs mer