Dagpenning vid smittsam sjukdom

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar förordnar frånvaro från arbetet, karantän eller isolering för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Du kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om du inte är arbetsoförmögen.

Med karantän avses att rörligheten för en person som har utsatts eller misstänks ha utsatts för en smittsam sjukdom begränsas till exempel så att han eller hon förordnas att hålla sig hemma.

Med isolering avses att en person som insjuknat i en smittsam sjukdom eller som på goda grunder misstänks ha insjuknat vårdas eller att personens hälsotillstånd hålls under uppsikt på en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården åtskild från andra så att smittspridning förhindras.

För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska beviljas förutsätts i princip att du är sjukförsäkrad i Finland. Om du är medborgare i ett EU-/EES-land, i Schweiz eller Förenade kungariket och du arbetar i Finland kan du ha rätt till dagpenning kan även om du inte är sjukförsäkrad i Finland.

Om du är vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom om ditt barn har förordnats att stanna hemma på grund av en smittsam sjukdom och du därför inte kan arbeta. Vårdnadshavarna kan turvis vara borta från arbetet, men dagpenning vid smittsam sjukdom kan bara betalas till en förälder i taget för samma barn och samma tid.

Du behöver ett beslut om arbetsfrånvaro, karantän eller isolering av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Det räcker med en kopia av beslutet. Ett läkarintyg A som innehåller motsvarande uppgifter duger också, förutsatt att det är undertecknat av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom föreligger inte exempelvis om

  • du arbetar på distans och det inte uppstår något inkomstbortfall
  • du har semester och det därför inte uppstår något inkomstbortfall
  • du är borta från arbetet av någon annan orsak, till exempel på grund av sjukledighet, och det därför inte uppstår något inkomstbortfall
  • du håller dig i frivillig karantän på rekommendation av exempelvis arbetsgivaren, läroanstalten eller regeringen
  • du väntar på resultatet av ett covid-19-test hemma och du inte har något beslut om karantän av den smittskyddsansvariga läkaren.

Dagpenning vid smittsam sjukdom utomlands

Också personer som omfattas av den sociala tryggheten i Finland och som har förordnats isolering eller karantän i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller Förenade kungariket kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Som bilaga till ansökan behövs då ett intyg av den läkare som har rätt att förordna sådana begränsningar i landet i fråga.

Övriga situationer

Om du är arbetslös eller studerande kan du inte få dagpenning vid smittsam sjukdom eftersom du inte har något inkomstbortfall. Om den behandlande läkaren dock konstaterar att du också är arbetsoförmögen på grund av en smittsam sjukdom kan du ansöka om sjukdagpenning.

Om du arbetar vid sidan av studierna eller tidvis medan du är arbetslös och du förordnas att bli borta från arbetet på grund av en smittsam sjukdom, kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. 

Om du först har fått ett intyg för sjukdagpenning och utifrån intyget sjukdagpenning från FPA, kan beslutet om sjukdagpenning justeras. När beslutet justeras kan FPA bevilja dagpenning vid smittsam sjukdom för hela den tid för vilken beslutet om arbetsfrånvaro gäller. Den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan utfärda ett beslut om arbetsfrånvaro, isolering eller karantän, eller ett läkarintyg A med motsvarande uppgifter även för retroaktiv tid. 

Belopp och utbetalning

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Den beviljas för den tid som den smittskyddsansvariga läkarens beslut gäller.

  • Om du är löntagare bestäms dagpenningen enligt den lön som du skulle ha fått om du inte hade förordnats att vara borta från ditt arbete. Arbetsgivarens uppskattning av hur stort inkomstbortfallet är behövs.
  • Om du är företagare bestäms dagpenningen enligt den FöPL- eller LFöPL-årsinkomst som gällde då frånvaron från arbetet började.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom betalas i perioder i efterskott. Den första betalningsperioden omfattar 6 vardagar och de följande betalningsperioderna 25 vardagar. Den sista posten betalas då rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom upphör.

Du kan kontrollera när dagpenningen betalas ut nästa gång i FPA:s e-tjänst.

Dagpenningen betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren har betalat lön för frånvarotiden.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom betalas så länge som beslutet om arbetsfrånvaro, karantän eller isolering gäller. Dagpenningen vid smittsam sjukdom beskattas på samma sätt som sjukdagpenningen.

Självrisktid

Det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom.

Läs mer