Dagpenning vid smittsam sjukdom

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar fattar beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Med karantän avses att rörligheten för en person som har utsatts eller misstänks ha utsatts för en smittsam sjukdom begränsas till exempel så att han eller hon förordnas att hållas hemma.

Med isolering avses att en person som insjuknat i en smittsam sjukdom eller som på goda grunder misstänks ha insjuknat vårdas eller hålls under uppsikt åtskild från andra så att smittspridning förhindras.  

På grund av en temporär ändring av sjukförsäkringslagen kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom också med ett intyg från hälso- och sjukvården om att du har covid-19-smitta som konstaterats på ett tillförlitligt sätt och att det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att du inte deltar i förvärvsarbete. 

För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska beviljas förutsätts i princip att du är sjukförsäkrad i Finland. Om du är medborgare i ett EU-/EES-land, i Schweiz eller Förenade kungariket och du arbetar i Finland kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom även om du inte är sjukförsäkrad i Finland.

Dagpenning vid smittsam sjukdom till vårdnadshavare

Om du är vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom om ditt barn har förordnats att stanna hemma på grund av en smittsam sjukdom och du därför inte kan arbeta. Vårdnadshavarna kan turvis vara borta från arbetet, men dagpenning vid smittsam sjukdom kan bara betalas till en vårdnadshavare i taget för samma barn och samma tid. Med vårdnadshavare avses barnets officiella vårdnadshavare.

På grund av en temporär ändring av sjukförsäkringslagen kan du som vårdnadshavare för ett barn under 16 år få dagpenning vid smittsam sjukdom också utifrån ett intyg från hälso- och sjukvården om att barnet har covid-19-smitta som konstaterats på ett tillförlitligt sätt och att det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att barnet uteblir från dagvård eller skola. Ett ytterligare villkor är att du av denna orsak inte kan förvärvsarbeta.

Smittskyddsläkarens beslut eller motsvarande intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom

Du behöver ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom. Det räcker med en kopia av beslutet. Ett läkarintyg A som innehåller motsvarande uppgifter duger också, förutsatt att det är undertecknat av den ansvariga smittskyddsläkaren.

Om frånvaron från arbetet på grund av covid-19-smitta har börjat 1.1.2022 eller senare godkänns som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom, förutom ett beslut av smittskyddsläkaren, även följande intyg som utfärdats inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården:

 • ett intyg av en läkare om att covid-19-smitta har konstaterats på ett tillförlitligt sätt och att det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att du uteblir från arbetet
 • ett intyg av en sjukskötare eller hälsovårdare om att covid-19-smitta har konstaterats på ett tillförlitligt sätt och att det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att du uteblir från arbetet.

Med tillförlitligt konstaterande av covid-19-smitta avses ett laboratoriebekräftat PCR- eller antigentestresultat.

Retroaktivt utfärdande av intyg

De nya bestämmelserna tillämpas retroaktivt, så FPA kan också godkänna ett intyg som utfärdats retroaktivt om frånvaron från arbetet har börjat 1.1.2022 eller senare.

Exempel: En läkare, sjukskötare eller hälsovårdare skriver t.ex. 14.3.2022 ett sådant intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom som gäller perioden 1–5.2.2022, då frånvaro från arbetet har rekommenderats på grund av coronasmitta som konstaterats på ett tillförlitligt sätt. FPA godkänner intyget som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Intyg som utfärdats 1.1. – 27.2.2022 

Om kunden inte har lämnat in ett intyg som utfärdats för dagpenning vid smittsam sjukdom, kan FPA som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom också godkänna intyg som utfärdats före lagändringen (28.2.2022) om de uppfyller alla nedan angivna förutsättningar.

 • Läkarintyg A:
  • Intyget har utfärdats på grund av arbetsoförmåga som orsakats av laboratoriebekräftad covid-19-smitta.
  • Intyget gäller arbetsoförmåga som har börjat under perioden 1.1.2022–27.2.2022.
  • Intyget har utfärdats senast 27.2.2022.
 • Intyg av sjukskötare eller hälsovårdare över frånvaro från arbetet eller barnets sjukdom:
  • Enligt intyget är orsaken till frånvaron en covid-19-infektion eller symtom som tyder på det.
   • Om det inte framgår av intyget att det är fråga om ett laboratoriebekräftat testresultat, behövs utöver intyget även uppgifter om testresultatet.
  • Intyget gäller arbetsoförmåga eller barnets sjukdom som har börjat under perioden 1.1.2022–27.2.2022.
  • Intyget har utfärdats senast 27.2.2022.

 

Utländskt beslut om karantän, isolering eller frånvaro från arbetet

Också personer som omfattas av den sociala tryggheten i Finland och som har försatts i isolering eller karantän i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Som bilaga till ansökan behövs då ett intyg av den läkare som har rätt att förordna om sådana begränsningar i landet i fråga.

Om frånvaron från arbetet har börjat under tiden 1.1–31.12.2022 kan dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas utifrån ett individuellt intyg som utfärdats i ett EU- eller EES-land eller Schweiz av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare. Av intyget ska framgå att det är fråga om en laboratoriebekräftad covid-19-smitta. En patientjournal eller ett testresultat är inte i sig en tillräcklig utredning.

När föreligger inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom?

Rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom föreligger inte exempelvis om

 • du arbetar på distans och det inte uppstår något inkomstbortfall
 • du arbetar på distans och det finns ingen risk för smittspridning 
 • du har semester eller är permitterad och det därför inte uppstår något inkomstbortfall
 • du är borta från arbetet av någon annan orsak, till exempel på grund av sjukledighet, och det därför inte uppstår något inkomstbortfall
 • du är i frivillig karantän.

Arbetslösa och studerande

Om du är arbetslös eller studerande kan du inte få dagpenning vid smittsam sjukdom eftersom du inte har något inkomstbortfall. Om den behandlande läkaren ändå konstaterar att du också är arbetsoförmögen på grund av en smittsam sjukdom kan du ansöka om sjukdagpenning.

Om du arbetar vid sidan av studierna eller tidvis arbetar medan du är arbetslös och du förordnas att vara borta från arbetet på grund av en smittsam sjukdom, kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. 

Arbetsoförmåga som orsakas av smittsam sjukdom

Om sjukdomen fortsätter och du inte kan återgå till arbetet kan du ansöka om sjukdagpenning. Sjukdagpenningen tryggar utkomsten i fall av sjukdom och arbetsoförmåga.

Läs mer