Dagpenning vid smittsam sjukdom - Belopp och utbetalning

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Den beviljas för den tid som den smittskyddsansvariga läkarens beslut gäller.

Löntagare

Om du är löntagare bestäms dagpenningen utifrån den lön som du skulle ha fått om du inte hade förordnats att vara borta från ditt arbete. Som lön räknas inte exempelvis skattefria dagtraktamenten och kilometerersättningar.

FPA behöver uppgifter från arbetsgivaren om beloppet av inkomstbortfallet. Om det inte går att uppge ett exakt belopp räcker det med en uppskattning. Arbetsgivaren kan lämna in uppgifterna i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare eller på blankett Y17r.

Företagare

Om du är företagare grundar sig dagpenningsbeloppet på den FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomst som gällde då frånvaron från arbetet började. FPA får uppgiften om årsarbetsinkomsten direkt från arbetspensionsanstalten.

Utbetalning

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas i perioder i efterskott. Den första betalningsperioden omfattar 6 vardagar och de följande betalningsperioderna 25 vardagar. Den sista posten betalas då rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom upphör.

Du kan kontrollera i e-tjänsten MittFPA när dagpenningen betalas ut nästa gång.

Dagpenningen betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren har betalat lön för frånvarotiden.

Dagpenningen betalas så länge som beslutet om frånvaro från arbete, karantän eller isolering gäller. Dagpenningen vid smittsam sjukdom beskattas på samma sätt som sjukdagpenningen.

Självrisktid

Det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom.