Dagpenning vid smittsam sjukdom

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om du för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom har förordnats att bli borta från ditt arbete, hållas isolerad eller hållas i karantän. Man kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om man inte är arbetsoförmögen. Om du är vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom om ditt barn har förordnats att stanna hemma på grund av en smittsam sjukdom och du därför inte kan gå till ditt arbete.

  • Du behöver ett beslut om frånvaro från arbete som har meddelats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen. När det gäller karantän eller isolering ska beslutet meddelas av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Det räcker med en kopia av beslutet.
  • Ett läkarintyg A som innehåller motsvarande uppgifter duger också, förutsatt att det är underteckat av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

Regeringens rekommendation om att stanna hemma två veckor efter att man återvänt från en utlandsresa är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet.

Om du är löntagare bestäms dagpenningen enligt den lön som du skulle ha fått om du inte hade förordnats att bli borta från ditt arbete.

Om du är företagare bestäms dagpenningen enligt den FöPL- eller LFöPL-årsinkomst som gäller då frånvaron inleds.

Dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas utan maximitid för hela den tid som beslutet om frånvaro från arbete avser.

Belopp och utbetalning

Om du har lönearbete fastställs dagpenningen vid smittsam sjukdom enligt arbetsgivarens anmälan.

Dagpenningens belopp är lika stort som det inkomstbortfall som sjukdomen innebär för dig. Om du utför något annat arbete eller arbetar endast delvis i dina egna arbetsuppgifter betalas dagpenning vid smittsam sjukdom endast till den del som situationen medför inkomstbortfall för dig.

Om du är företagare bestäms dagpenningen vid smittsam sjukdom utifrån FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomsten.

  • Dagpenningens belopp är en trehundradel av den FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomst som gäller vid den tidpunkt då förmånen börjar.

Sjukdagpenning vid smittsam sjukdom betalas i perioder i efterskott. Den första betalningsperioden omfattar 6 vardagar och de följande betalningsperioderna 25 vardagar. Den sista posten betalas då rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom upphör.

I FPA:s e-tjänst ser du när dagpenningen betalas ut nästa gång.

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren har betalat lön för tiden för arbetsfrånvaron.

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas så länge som beslutet om frånvaro från arbete, karantän eller isolering gäller.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom beskattas på samma sätt som sjukdagpenningen.

Självrisktid

Det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom.

Läs mer