Hur inverkar inkomst på pensionstagarens bostadsbidrag | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur inverkar inkomster och förmögenhet på bostadsbidrag för pensionstagare?

När dina och din makes eller makas inkomster har räknats ihop jämförs de med inkomstgränsen för tilläggssjälvriskandelen. Om inkomsterna överskrider gränsen beaktas 41,3 %, dvs. självriskandelen, av den överskjutande delen. Självriskandelen läggs till bassjälvrisken som är densamma för alla.

Vilka inkomster inverkar på bostadsbidrag för pensionstagare?

Om du bor ensam inverkar nästan alla dina egna inkomster, din förmögenhet och dina boendeutgifter på bostadsbidraget.

Om du har en make eller maka påverkas bostadsbidraget också av hans eller hennes inkomster och förmögenhet samt av era gemensamma boendeutgifter. Med make och maka avses äkta make och maka, sambo samt partner i ett registrerat partnerskap.

På bostadsbidraget för pensionstagare inverkar bl.a.

  • pensions- och arbetsinkomster
  • arbetslöshetsdagpenningar
  • inkomst av förmögenhet, (t.ex. räntor på kontomedel och hyresinkomster)

Från inkomsterna avdras övriga räntor förutom räntor på konsumtionskrediter och egen bostad eller räntor på ett dödsbos skulder. Räntor på bostadsskuld läggs till boendeutgifterna.

Vilka inkomster inverkar inte på bostadsbidrag för pensionstagare?

Bostadsbidraget för pensionstagare påverkas inte av prioriterade inkomster (t.ex. vård- eller handikappbidrag eller andel i intäkterna av dödsbo).

Om du har högst 2 000 euro i kontomedel, inverkar inte dessa och räntorna på dem på bostadsbidraget. För makens eller makans kontomedel gäller en separat gräns på 2 000 euro. Till den del som kontomedlen överstiger detta belopp räknar FPA ränte- och aktieutdelningsinkomsterna som inkomst och lägger kontomedlen till den förmögenhet som inverkar på bostadsbidraget. Ränte- och aktieutdelningsinkomster som understiger 60 euro per år inverkar emellertid inte på bostadsbidraget för pensionstagare.

Förmögenhetens inverkan på bostadsbidrag för pensionstagare

Förmögenhet inverkar på bostadsbidrag för pensionstagare. Från förmögenheten avdras ändå beloppet av skulderna. Till inkomsterna läggs 8 % av den del av förmögenheten som överskrider förmögenhetsgränsen.

Förmögenhetsgränserna är

  • 18 306 euro för ensamstående personer
  • sammanlagt 29 290 euro för gifta personer eller samboende.

På beloppet av bostadsbidrag för pensionstagare inverkar emellertid inte t.ex.

  • ett egnahemshus där du bor
  • andel i oskiftat dödsbo
  • bostadsaktier.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?