Muiden etuuksien vaikutus kotihoidon tukeen

Kelan muut etuudet voivat vaikuttaa kotihoidon tukeen (hoitorahaan ja hoitolisään). Laske laskurilla, miten muut etuudet vaikuttavat kotihoidon tukeesi.

Myös mahdolliset ulkomailta maksettavat perhe-etuudet saattavat vaikuttaa tukeen.

Äitiys- ja vanhempainrahan vaikutus hoitorahaan

Perhe voi saada samaan aikaan hoitorahaa ja äitiys- tai vanhempainrahaa, jos hoitorahan määrä perheen muista alle kouluikäisistä lapsista ylittää äitiys- tai vanhempainrahan määrän. Käytännössä näin käy vain, jos äidin päiväraha on pieni ja perheessä on useita alle kouluikäisiä lapsia, joita ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa tai yksityisen hoidon tuella. Hoitorahaa ei makseta lapsesta, jonka perusteella maksetaan vanhempainpäivärahaa. Tuloista riippuen hoitolisää voi kuitenkin jäädä maksuun äitiys- ja vanhempainrahakaudella.

Lastenhoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Kuukauden vähimmäisaika täyttyy esimerkiksi silloin, kun äidin ja isän yhteenlaskettu tukijakso kestää vähintään kuukauden. Vähimmäisaika täyttyy myös silloin, kun kotihoidontuki jatkuu isyysrahakauden jälkeen niin, että kotihoidon tukien jaksot kestävät yhteensä vähintään kuukauden.

Vähimmäisehtoon voidaan laskea myös lastenhoidon tukea edeltävä äitiys- ja vanhempainrahakauden aika, jolta perhe olisi periaatteessa voinut saada lasten kotihoidon tukea, vaikka sitä ei jäänyt maksettavaksi, koska päiväraha oli isompi kuin lastenhoidon tuki eikä perheellä ollut oikeutta tulojen perusteella hoitolisään.

Isyysrahan vaikutus hoitorahaan

Äitiys- ja vanhempainrahakaudella maksettu isyysraha (enintään 18 arkipäivää) ei vaikuta hoitorahaan. Vanhempainrahakauden jälkeen maksettavan isyysrahan ajalta ei kuitenkaan makseta hoitorahaa samasta lapsesta.

Perhe voi saada samaan aikaan hoitorahaa ja isyysrahaa, jos hoitorahan määrä perheen muista alle kouluikäisistä lapsista ylittää isyysrahan määrän. Käytännössä näin käy vain, jos isyysraha on pieni ja perheessä on useita alle kouluikäisiä lapsia, joita ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa tai yksityisen hoidon tuella. Laske laskurilla, voiko tukia saada samaan aikaan.

Lapsen hoidosta vastaavalla isällä, joka ei ole avio- tai avoliitossa lapsen äidin kanssa, on oikeus isyysrahaan. Isän ei tarvitse asua lapsen kanssa, vaan riittää, että hän hoitaa lasta isyysvapaan ajan. Jos etäisälle maksetaan isyysrahaa vanhempainrahakauden jälkeen, lapsen äidille ei makseta tältä ajalta kotihoidon tukea samasta lapsesta.

Opintotuen vaikutus kotihoidon tukeen

Opintotuki ei vaikuta kotihoidon tukeen, mutta tuki katsotaan tuloiksi opintotuen tulovalvonnassa. Opintotuen tuloraja määräytyy nostettavien tukikuukausien mukaan.

Kotihoidon tuen vaikutus työttömyysetuuteen

Jos saat työttömyysetuutta, siitä vähennetään sinun tai puolisosi saama kotihoidon tuki. Jos toinen vanhemmista saa kotihoidon tukea ja itse hoitaa lasta ja toinen on kokonaan työtön, kotihoidon tukea ei kuitenkaan vähennetä työttömyysetuudesta. Työttömyysetuutta maksava taho tutkii kotihoidon tuen vaikutuksen työttömyysetuuteen. Selvitä asia tarkemmin omasta työttömyyskassasta tai Kelasta.

Kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki samaan aikaan

Jos perheessä on useampia lapsia, perhe voi valita lapsikohtaisesti kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen lapsen iän, hoitopaikan tai hoitajan mukaan. Perhe voi siis saada samanaikaisesti sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tukea, kun niitä maksetaan eri lapsista. Samasta lapsesta ei makseta molempia hoitotukia samanaikaisesti. Laske laskurilla, mitä tukea voit lapsellesi saada ja kuinka paljon.

Muiden etuuksien vaikutus hoitolisään

Hoitolisää voi saada normaalisti, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät estä sitä. Hoitolisän määrään vaikuttavat mm.

  • vanhempainpäiväraha
  • sairauspäiväraha ja
  • työttömyyspäiväraha.

Esimerkki äitiysrahan vaikutuksesta hoitorahan määrään

Äiti saa vauvastaan äitiysrahaa 800 e/kk. Nuorimmaisen lisäksi äiti hoitaa kotona perheen 2-, 5- ja 6-vuotiaita lapsia, joista hän hakee hoitorahaa. Hoitorahaa maksetaan, jos sen määrä ylittää äitiysrahan määrän. Tässä tapauksessa hoitoraha on 342,95 e + 65,73 e + 65,73 e = 474,89 e. Tässä esimerkissä hoitorahaa ei jää maksettavaksi, sillä äitiysrahan määrä (800 e/kk) ylitti hoitorahan (474,89 e/kk) määrän.

Esimerkki äitiysrahan vaikutuksesta hoitolisään

Äiti saa vauvastaan äitiysrahaa 29,05 e/päivä eli 726,25 e/kk. Vauvan lisäksi äiti hoitaa kotona perheen 2-, 5- ja 6-vuotiaita lapsia, joista hän hakee hoitorahaa. Hoitoraha on 342,95 e + perheen muista lapsista 65,97 e + 65,97 e = 474,89e/kk. Perheen kotihoidon tuen hoitolisässä huomioidaan tulona siis 726,25 e – 474,89e = 251,36 e. Tämän lisäksi huomioidaan perheen muut tulot esim. palkkatulo. Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan määräytyvää tulorajaa.

Esimerkki isyysrahan vaikutuksesta kotihoidon tukeen

Perheessä on vain yksi lapsi ja lapsesta maksettu vanhempainraha on päättynyt 16.3. Oikeus kotihoidontukeen alkaa heti vanhempainrahakauden jälkeen 17.3. Isä pitää isyyslomaa 7.4.-20.5. Perheellä on oikeus kotihoidon tukeen 17.3.–6.4., jos tuki jatkuu isyysloman jälkeen niin, että kotihoidon tuen jaksot kestävät yhteensä vähintään kuukauden. Oikeutta ei ole isyysloman ajalta, koska samasta lapsesta maksetaan isälle isyyspäivärahaa.

Esimerkki isyysrahan vaikutuksesta kotihoidon tukeen

Perheessä on kaksi alle kouluikäistä lasta, jotka hoidetaan kotona. Äiti on saanut hoitolisää äitiys- ja vanhempainrahakauden loppuun 16.3 saakka. Kotihoidontukioikeus nuorimman lapsen osalta alkaa 17.3. Äiti voi saada kotihoidon tukea 17.3 alkaen. Isä pitää isyysloman nuorimmasta lapsesta ajalla 7.4.-20.5. Isyysloman aikana nuorimmasta lapsesta ei voida maksaa kotihoidon tukea kummallekaan vanhemmalle, koska lapsesta maksetaan isyyspäivärahaa. Isyysloman ajalta äiti voi saada hoitolisää vanhimmasta lapsesta.