Anvisningar för läkare

Patienten får i regel ersättningen för sitt läkemedelsinköp på apoteket om läkemedlet omfattas av ersättningssystemet och det är ordinerat på recept för behandling av sjukdom. Ersättning betalas när hela den kalenderårsvisa initialsjälvrisken på 50 euro har betalats.

Ett läkemedel omfattas av ersättningssystemet om den ersättningsstatus som fastställts för det gäller. Ersättningsstatus fastställs av läkemedelsprisnämnden (Hila). Ansökan om ersättningsstatus görs i regel av ett läkemedelsföretag.

I FPA:s söktjänst för läkemedel finns information om pris och ersättningsstatus för läkemedel samt om sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat.

Gå till söktjänsten för läkemedel

Nedan finns anvisningar om läkemedel och läkemedelsersättningar. Se även anvisningarna om hur man skriver läkarutlåtande B för rätt till ersättning för ett läkemedel eller kliniskt näringspreparat.