FPA informerar om fullmakter på flera olika språk | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

FPA informerar om fullmakter på flera olika språk

Publicerad 18.8.2022

Kunder som inte själva kan sköta sina FPA-ärenden kan befullmäktiga någon annan att sköta dem. FPA:s nya anvisning klargör på flera olika språk vad en fullmakt innebär och hur man gör upp den. 

Man måste inte själv sköta sina FPA-ärenden, utan vid behov kan någon annan sköta dem, till exempel ens partner, förälder, vuxna barn eller vän. Det kan vara svårt att förstå detaljerna i samband med befullmäktigande på grund av till exempel språksvårigheter eller för att hela begreppet är obekant. FPA:s nya anvisning klargör på 14 språk vad en fullmakt innebär och vem man kan ge fullmakt till. 

Med den nya anvisningen vill FPA säkerställa att också kunder som nyligen flyttat till Finland förstår sina rättigheter som självständiga individer.  

– Det har förekommit situationer inom kundservicen som har gett anledning till oro för kundens rättsskydd och kundens förmåga att förstå jämställdheten i det finländska samhället. Syftet med den nya anvisningen är att hjälpa kunden att förstå vad en fullmakt innebär. I anvisningen förklaras det tydligt vem man kan befullmäktiga och vilka ärenden som kan skötas för en annan persons räkning, säger Päivi Nyberg, utvecklingsspecialist vid kundrelationsenheten.   

FPA ser helst att fullmakter görs upp skriftligt 

En fullmakt kan ges skriftligt eller muntligt, men en muntlig fullmakt gäller bara vid det aktuella tillfället. En skriftlig fullmakt gäller däremot tills vidare. FPA ser helst att fullmakter görs upp skriftligt, eftersom en skriftlig fullmakt som finns i kundens uppgifter gör det lättare för både kunden och den person som kunden befullmäktigat att uträtta ärenden. En skriftlig fullmakt underlättar även arbetet för FPA:s anställda.  

Det finns en särskild fullmaktsblankett (VAL 3r) på FPA:s webbplats som man kan använda: 

Fullmakt – Skötsel av förmånsärenden hos FPA, VAL 3r (pdf) 

Kunden bestämmer själv vilka ärenden som kan skötas med fullmakten. Kunden kan ge en annan person tillstånd att sköta alla förmånsärenden eller bara en viss förmån eller ett visst ärende. För ändring av kontonummer krävs alltid en separat fullmakt. Den befullmäktigade har rätt att få sådana sekretessbelagda uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ärendena om det i fullmakten har getts samtycke till att lämna ut uppgifterna.  

Fullmakten kan också formuleras fritt, förutsatt att den innehåller alla nödvändiga uppgifter och att fullmaktsgivaren egenhändigt har undertecknat den. Den som befullmäktigas måste vara myndig. Fullmakten kan lämnas in till FPA antingen i MittFPA, per post eller till ett serviceställe .  

Tills vidare är det inte möjligt att lämna in eller skicka in ansökningar via e-tjänsten för någon annans räkning. Samarbetspartner och arbetsgivare sköter ärenden vid FPA med Suomi.fi-fullmakter.  

Läs mer 

Anvisningar för ifyllande av FPA:s fullmakt på olika språk (pdf)   

FPA:s fullmaktsblankett finns på följande språk:  

Senast ändrad 1.12.2022