Temporära höjningar av stöd för barnfamiljer med låga inkomster | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Temporära höjningar av stöd för barnfamiljer med låga inkomster

Publicerad 28.11.2022

Flera av stöden för barnfamiljer ska höjas för år 2023. Stödet för privat vård av barn ska höjas permanent från 1.3.2023. Dessutom kommer sjukförsäkringens årssjälvrisk för läkemedelskostnader att frysas på nivån för 2022.

Barnförhöjningen till arbetslöshetsförmånerna, ensamförsörjartillägget till barnbidraget, försörjarförhöjningen till studiepenningen och utkomststödets grunddel för barn under 18 år ska höjas temporärt under 2023. Riksdagen har godkänt lagändringarna som syftar till att stödja köpkraften hos barnfamiljer med låga inkomster då priserna stiger. 

Ensamförsörjartillägget till barnbidraget höjs med 5 euro nästa år. Ensamförsörjartilläggets belopp höjs således från 63,30 euro till 68,30 euro per månad från 1.1.2023. Ensamförsörjartillägg betalas om förmånstagaren inte är gift eller sambo eller om hen har separerat i syfte att avsluta samlevnaden. Tillägg betalas för varje barn som berättigar till barnbidrag.  

Barnförhöjningarna till arbetslöshetsförmånerna höjs med 20 procent nästa år. I samband med arbetslöshetsförmåner betalas barnförhöjning om förmånstagaren är vårdnadshavare till minderåriga barn. På barnförhöjningen i samband med arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen görs dessutom en indexhöjning på 4,2 procent. Beloppen av barnförhöjningarna kommer således att ändras från 1.1.2023 enligt följande:

  • Förhöjningen som betalas för ett barn stiger från 5,61 euro till 7,01 euro per dag.
  • Förhöjningen som betalas sammanlagt för två barn stiger från 8,23 euro till 10,29 euro per dag.
  • Förhöjningen som betalas sammanlagt för tre eller flera barn stiger från 10,61 euro till 13,26 euro per dag.

Studiepenningens försörjarförhöjning höjs med 10 euro nästa år. Rätt till studiepenningens försörjarförhöjning har den som får studiepenning och som är vårdnadshavare till ett barn under 18 år. Försörjarförhöjningen kommer dessutom att höjas med index från 1.8.2023. Försörjarförhöjningens belopp stiger således från 107,17 euro till 117,17 euro per månad från 1.1.2023 och till 122,05 euro per månad från 1.8.2023.

Utkomststödets grunddel för ett barn under 18 år är för närvarande 282,47–373,08 euro per månad. Grunddelens belopp är beroende av barnets ålder och antalet syskon. Grunddelen ska höjas med 10 procent för år 2023 och dessutom kommer den att indexjusteras från 1.1.2023. Utkomststödets grunddel för ett barn är således 327,51–421,88 euro per månad nästa år.

Vårdtillägget till stödet för privat vård av barn höjs permanent

Det fulla vårdtillägget till stödet för privat vård av barn ska höjas med 100 euro från 1.3.2023. Ändringen är permanent. Det kommer också att göras en indexhöjning av stödet från 1.1.2023. Vårdtilläggets maximibelopp stiger således från 155,24 euro till 161,69 euro per månad från 1.1.2023 och till 265,85 euro per månad från 1.3.2023.

Föräldrar till barn under skolåldern kan ansöka om stöd för privat vård av barn om barnet vårdas av en anställd vårdare eller av en privat producent av småbarnspedagogik. Stödet består av en vårdpenning och ett vårdtillägg. Vårdtilläggets belopp är beroende av familjens storlek och bruttoinkomster (inkomster före skatt). 

Förhöjningen av vårdtilläggets belopp inverkar också på inkomstgränserna för vårdtillägget. Från och med 1.3.2023 kan man få vårdtillägg med högre inkomster än tidigare. Exempelvis är inkomstgränsen för rätt till vårdtillägg 5 065 euro per månad för familjer med fyra personer och 4 258 euro per månad för familjer med tre personer.

Ingen höjning av takbeloppet för läkemedelskostnader

I sjukförsäkringen är årssjälvrisken för läkemedelskostnader, det så kallade takbeloppet, den årliga övre gränsen för ersatta läkemedelskostnader. Om årssjälvrisken överskrids betalar kunden under resten av året bara en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt preparat.

År 2022 är årssjälvrisken 592,16 euro. Det görs ingen indexjustering av årssjälvrisken för läkemedelskostnader 2023 utan den kommer att vara oförändrad från 2022.

Närmare information för kunderna

Regeringens proposition RP 236/2022 rd

Senast ändrad 13.12.2022