Kort om barnbidrag | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Barnbidrag

FPA betalar barnbidrag för alla barn som är stadigvarande bosatta i Finland. Bidraget betalas fram till slutet av den månad då barnet fyller 17 år.  Rätten till barnbidrag grundar sig på bosättning i landet. Utbetalningen upphör om barnet och barnets vårdnadshavare flyttar stadigvarande utomlands. Barnbidraget är skattefri inkomst.

Barnbidraget för barn under tre år höjs från 1.4.2024 

Barnbidraget för barn under tre år höjs med 26 euro per månad 1.4.2024. Det förhöjda barnbidraget betalas till slutet av den månad under vilken barnet fyller tre år.

Läs mer om ändringar i barnbidragen.

Barnbidrag börjar betalas från början av månaden efter den månad då barnet fötts. Barnbidrag betalas ut till slutet av den kalendermånad

  • under vilken barnet fyller 17 år
  • under vilken barnet flyttar utomlands*
  • efter vilken barnet börjar få sjukpension enligt folkpensionslagen.

*Barnbidrag kan i vissa fall betalas även utomlands. Under tillfälliga vistelser utomlands, t.ex. under utbytesstudier, är det ofta möjligt att betala barnbidrag.

Vem kan ansöka om barnbidrag?

Barnbidraget betalas vanligtvis till mamman eller pappan eller till en annan vårdnadshavare. Du kan ansöka om barnbidrag separat eller samtidigt som du ansöker om föräldradagpenning. Även en annan person som svarar för barnets vård och fostran kan ansöka om barnbidraget. Till exempel en familjevårdare eller mor- eller farförälder kan ansöka om barnbidrag.

Ett välfärdsområde eller ett barn som fyllt 15 år kan inte ansöka om barnbidrag, men kan i vissa situationer kräva att det barnbidrag som beviljats föräldern betalas till välfärdsområdet respektive barnet själv. Om barnet till exempel är placerat i institutionsvård på ett välfärdsområdes bekostnad, kan välfärdsområdet framställa en begäran om att barnbidraget ska betalas till välfärdsområdet.  

Exempel

En mamma ansöker om barnbidrag för sina barn som är 3, 4 och 15 år gamla. 15-åringen bor redan självständigt på grund av sina studier. Barnbidragen för de två yngsta barnen betalas till mamman och barnbidraget för 15-åringen betalas undantagsvis till honom själv utifrån ett betalningsyrkande. Mamman betalas således barnbidrag enligt två barn i familjen.

Om barnets föräldrar inte bor tillsammans kan de komma överens om till vem av dem barnbidraget ska betalas. Om föräldrarna inte kan komma överens om detta betalas barnbidraget till den förälder hos vilken barnet bor och som i huvudsak har hand om barnets vård och fostran. FPA får uppgift om var barnet bor direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När barnet flyttar måste föräldrarna göra en adressändring. Om barnet flyttar till den andra föräldern kan denna förälder ansöka om barnbidrag. I andra situationer kan man meddela ändringar i kontouppgifterna via FPA:s e-tjänst eller på blanketten Meddelande – Ändring av kontonummer (Y121r, pdf).

Adoptivföräldrar får barnbidrag på samma villkor som biologiska föräldrar. Barnbidraget kan beviljas när barnet har fått en personbeteckning. Barnbidrag betalas från och med att barnet har tagits i vård.

Flerlingsfamiljer får barnbidrag enligt hur många barn det finns i familjen.

Läs mer om hur mycket barnbidrag det betalas till en familj med flera barn.

Familjeformen inverkar inte på barnbidraget.

I en ombildad familj kan du inte längre få ensamförsörjartillägget till barnbidraget, men de barnbidrag som betalas till den ombildade familjens övriga barn kan höja barnbidragets belopp. Om exempelvis mamman i familjen har två barn och pappan ett barn betalas barnbidrag för tre barn, om alla barnbidrag betalas till samma person. Se beloppen av barnbidraget i tabellen.

Ensamförsörjare får ensamförsörjartillägg för varje barn. Du kan ansöka om ensamförsörjartillägg om du inte är gift eller sambo eller om du har flyttat ifrån din partner på grund av att ni håller på att avsluta samlevnaden. Tillägget beviljas även om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Tillägget beviljas från början av månaden efter flyttningen.

Läs om beloppet av ensamförsörjartillägget.

Vad tycker du om sidan?