Snabbguide för barnfamiljer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Snabbguide för barnfamiljer

När ett barn föds och växer upp har föräldrarna rätt till familjeledighet och till olika förmåner som FPA betalar ut.  I minneslistan nedan finns de vanligaste familjeförmånerna samlade i kronologisk ordning.

När du väntar barn

Besök rådgivningen och lämna in ett graviditetsintyg till FPA

När graviditeten har varat minst 154 dagar (ca 5 månader) får du ett graviditetsintyg från rådgivningen. Du behöver intyget när du ansöker om moderskapsunderstöd och graviditetspenning från FPA.

Moderskapsförpackning eller ett penningbelopp

Du kan välja att få moderskapsunderstödet i form av en moderskapsförpackning eller ett penningbelopp på 170 euro. Ansök om moderskapsunderstödet senast två månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Moderskapsförpackningen levereras inom cirka 2 veckor efter det att den beviljats.

Graviditetspenning under graviditetsledigheten

Du kan i allmänhet bli graviditetsledig 30 vardagar, alltså cirka 5 veckor, före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Du kan få graviditetspenning för 40 vardagar, alltså cirka 1,5 månader.

Ansök om graviditetspenning

Ta reda på om din arbetsgivare betalar lön för den tid då du är graviditetsledig. Du behöver veta detta när du ansöker om graviditetspenning. Du kan samtidigt ansöka om föräldrapenning.

Barnbidrag

FPA börjar betala ut barnbidrag månaden efter att barnet fötts. Barnbidrag betalas tills barnet fyller 17 år.

Ansök om barnbidrag

Du kan ansöka om barnbidrag redan innan barnet är fött.

Barnet föds

Föräldrapenning under föräldraledigheten

Du kan börja föräldraledigheten när barnet föds. Den födande föräldern kan få föräldrapenning genast som fortsättning på graviditetspenningen, även om barnet ännu inte fötts. FPA betalar föräldrapenning för ett barn i 320 vardagar, alltså cirka 13 månader, och den delas jämnt mellan föräldrarna.

Diskutera med din arbetsgivare

Föräldraledighet kan tas ut i olika långa perioder tills barnet fyller 2 år. Kom ändå överens med din arbetsgivare om hur du tar ut föräldraledighet, eftersom din arbetsgivare kan ha rätt att begränsa periodernas längd eller antal.

Ansök om föräldrapenning

Ansök om föräldrapenning då du vet när du tänker ta ut föräldraledighet. Ta reda på om din arbetsgivare betalar lön för den tid då du är föräldraledig. Du behöver veta detta när du ansöker om föräldrapenning. Ansök om föräldrapenning senast inom 2 månader från den tidpunkt du vill få föräldrapenningen.

 

Ansök om barnbidrag senast nu

Föräldrarna kan komma överens om vem av dem som ansöker om barnbidrag. Ansök om barnbidrag senast inom 6 månader efter barnets födelse.

FPA-kortet kommer per post

När ett barn föds i Finland förmedlas information om detta från sjukhuset till befolkningsdatasystemet, och därifrån till FPA. När barnet har fått ett namn får barnet ett eget FPA-kort.

 

Barnet är cirka 6 månader

Vårdledighet

Du kan ta oavlönad vårdledighet för att sköta barnet när det har gått 160 vardagar från barnets födelse. Barnet är då cirka 6 månader. Vårdledigheten beviljas av arbetsgivaren. För tiden av vårdledighet betalar FPA stöd för hemvård av barn eller flexibel eller partiell vårdpenning.

Hemvårdsstöd

Du kan få stöd för hemvård av barn om barnet inte deltar i kommunal småbarnspedagogik och inga föräldradagpenningar betalas för barnet. Barnet kan skötas av föräldern eller någon annan person, till exempel far- eller morförälder eller en anställd skötare. Du kan få hemvårdsstöd tills barnet fyller 3 år.

Flexibel vårdpenning

Du kan få flexibel vårdpenning för ett barn under 3 år om din arbetstid per vecka är i genomsnitt högst 30 timmar. Du kan inte få flexibel vårdpenning om du får föräldradagpenning för samma tid. Om barnets andra förälder har en arbetstid på högst 30 timmar per vecka kan föräldern få flexibel vårdpenning även om du får föräldradagpenning för samma barn.

Ansök om hemvårdsstöd eller flexibel vårdpenning

Ansök om hemvårdsstöd eller flexibel vårdpenning senast inom 6 månader från den tidpunkt du vill få förmånen.

Barnet är cirka 9 månader

Rätten till småbarnspedagogik börjar

När barnet är cirka 9 månader gammalt är det möjligt att ordna vård för barnet inom den kommunala eller privata småbarnspedagogiken. De som valt privat småbarnspedagogik kan ansöka om stöd för privat vård av barn.

Stöd för privat vård av barn

Du kan få privatvårdsstöd om familjen har ett barn under skolåldern som vårdas av en vårdare som familjen anställt eller av en privat producent av småbarnspedagogik.

Barnet fyller 2 år

Rätten att ta ut föräldraledighet upphör

Du kan inte längre ta ut föräldraledighet eller få föräldrapenning.

Barnet börjar skolan

Partiell vårdpenning

Du kan få partiell vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar i veckan och sköter ditt barn resten av tiden. Partiell vårdpenning betalas för ett barn som går i årskurs 1 och 2.

Ansök om partiell vårdpenning

Ansök om partiell vårdpenning senast inom 6 månader från den tidpunkt du vill få vårdpenningen.

Barnet fyller 17 år

Utbetalningen av banbidrag upphör. Den unga kan ansöka om studieförmåner för studier efter grundskolan.

Senast ändrad 11.12.2023

Vad tycker du om sidan?