Familjeförmåner utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stöd från Finland för barnfamiljer utomlands

Meddela FPA om du flyttar utomlands och också om du vistas tillfälligt utomlands. Meddela också om du flyttar tillbaka till Finland. Rätten att få FPA-förmåner utomlands påverkas bland annat av

  • vart du flyttar
  • huruvida du flyttar stadigvarande eller tillfälligt
  • huruvida du arbetar.

Moderskapsunderstöd

Om du flyttar utomlands tillfälligt, dvs. för en kortare tid än 6 månader, har du i regel rätt till moderskapsunderstöd

Tidsgränsen på 6 månader är inte absolut om du vistas i ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz som en engångsföreteelse och tillfälligt. Om du fortfarande bor stadigvarande i Finland kan du få moderskapsunderstöd.

Din flytt anses vara stadigvarande om du flyttar utomlands för att stanna eller om du vistas längre än 6 månader i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz. I så fall kan du i regel inte få moderskapsunderstöd.

Du kan få moderskapsunderstöd också då du till exempel är utsänd arbetstagare, studerande eller statstjänsteman. I sådana fall kan vistelsen utomlands fortgå i mer än 6 månader. Familjemedlemmar kan också ha rätt till moderskapsunderstöd.

FPA skickar inte moderskapsförpackningen till utlandet. Om du bor utomlands och vill ha moderskapsförpackningen ska du befullmäktiga någon som hämtar förpackningen på Matkahuolto och levrar den till dig utomlands. I så fall ansvarar du själv för arrangemangen och kostnaderna som orsakas av att förpackningen skickas utomlands.

Graviditetspenning och föräldrapenning

Graviditetspenning och föräldrapenning är båda föräldradagpenningar.

Flytt till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien

Du får föräldradagpenning från FPA om vistelsen utomlands varar högst 6 månader. Vistelsen kan också vara längre om den är en engångsföreteelse och tillfällig. Du har rätt att få föräldradagpenning även om dagpenningsperioden börjar under utlandsvistelsen. Men om du arbetar utomlands kan du inte få dagpenning från FPA.

Om du inte har arbetat innan föräldradagpenningen börjar och du flyttar utomlands stadigvarande, upphör utbetalningen av förmånen. Det här gäller dig om du till exempel har varit vårdledig innan föräldradagpenningen börjar.

Om du har arbetat innan föräldradagpenningen börjar och du flyttar utomlands stadigvarande, betalar FPA ut förmånen till slutet av den pågående dagpenningsperioden. Utbetalningen av föräldradagpenningen kan fortsätta till slutet av den pågående perioden också när du före början av dagpenningsperioden har fått någon annan dagpenning i anslutning till arbete, till exempel sjukdagpenning.

Flytt till ett annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien

Du får föräldradagpenning från FPA endast om vistelsen utomlands varar högst 6 månader. Du har rätt att få föräldradagpenning även om dagpenningsperioden börjar under utlandsvistelsen.

Föräldradagpenning när utlandsvistelsen varar längre än 6 månader

I regel betalas föräldradagpenning inte om du flyttar utomlands för en längre tid än 6 månader. Du kan dock få föräldradagpenning, även då din vistelse utomlands varar längre än 6 månader, om du exempelvis är

Faderskapspenning 

Du kan få faderskapspenning om barnets beräknade födelsedatum var före 4.9.2022.

Flytt till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien

Om du får faderskapspenning i Finland vid den tidpunkt då du flyttar, betalar FPA förmånen till slutet av faderskapspenningsperioden. Faderskapspenningen betalas ända till slutet av perioden, även om du flyttar utomlands stadigvarande. 

Om du flyttar utomlands innan din faderskapspenningsperiod börjar, kan du få faderskapspenning från FPA endast om du vistas tillfälligt utomlands. Med tillfällig vistelse avses i allmänhet en högst 6 månader lång vistelse. Vistelsen kan också vara längre om den är en engångsföreteelse och tillfällig. Men om du arbetar utomlands kan du inte få faderskapspenning från FPA.

Flytt till ett annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien

Om du får faderskapspenning i Finland vid den tidpunkt då du flyttar, betalar FPA förmånen till slutet av faderskapspenningsperioden endast om utlandsvistelsen varar högst 6 månader.

Om du flyttar utomlands innan du börjar få faderskapspenning, kan du få faderskapspenning från FPA endast ifall du vistas tillfälligt utomlands i högst 6 månader. Om du flyttar utomlands stadigvarande, betalas inte någon faderskapspenning efter flytten. 

Faderskapspenning när utlandsvistelsen varar längre än 6 månader

I regel betalas faderskapspenning inte om du flyttar utomlands för en längre tid än 6 månader. Du kan dock få faderskapspenning, även då din vistelse utomlands varar längre än 6 månader, om du exempelvis är

De här personerna kan få faderskapspenning i nästan alla länder i världen.

Barnbidrag

Du kan få barnbidrag för ett barn som tillfälligt vistas utomlands om barnet är stadigvarande bosatt i Finland. Som tillfällig vistelse anses en utlandsvistelse som varar i högst 6 månader. 

Du kan få barnbidrag även om barnet vistas utomlands en längre tid än 6 månader, ifall du eller barnets andra vårdnadshavare är exempelvis studerande eller utsänd arbetstagare eller i finska statens tjänst utomlands. Bekanta dig närmare med den sociala tryggheten för familjemedlemmar utomlands.

Om du börjar arbeta i ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz, kan du få barnbidrag endast ifall barnet fortfarande bor stadigvarande i Finland eller barnets andra vårdnadshavare arbetar i Finland. Om man har rätt till familjeförmåner från två länder, antingen på grund av bosättning eller på grund av vårdnadshavarens arbete, samordnas förmånerna i enlighet med EU-lagstiftningen.

Stöd för hemvård av barn

Du kan få stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd) om barnet vistas högst 3 månader i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Om vistelsen utomlands varar en längre tid än 3 månader upphör utbetalningen av stödet på flyttdagen. 

Om barnet vistas i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan du få hemvårdsstöd, även om utlandsvistelsen varar en längre tid än 3 månader. Stödet kan betalas om barnet vistas endast tillfälligt utomlands eller barnet är exempelvis familjemedlem till en studerande, en utsänd arbetstagare eller till en person i finska statens tjänst utomlands. Kommuntillägg betalas inte till utlandet.

Om du börjar arbeta i ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz, kan du få hemvårdsstöd endast ifall barnet fortfarande bor stadigvarande i Finland eller barnets andra vårdnadshavare arbetar i Finland. Om du har rätt till familjeförmåner från två länder, antingen på grund av bosättning eller på grund av vårdnadshavarens arbete, samordnas förmånerna i enlighet med EU-lagstiftningen

Stöd för privat vård av barn

Du kan få stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd) om barnet vistas utomlands högst 3 månader och vårdrelationen och betalningen av vårdavgiften fortsätter den tid som utlandsvistelsen varar. Om vistelsen utomlands varar en längre tid än 3 månader upphör utbetalningen av stödet på flyttdagen. 

Partiell vårdpenning och flexibel vårdpenning

Partiell vårdpenning och flexibel vårdpenning betalas endast om barnet bor i Finland. Förmånerna betalas inte till utlandet.

Underhållsstöd

Du kan få underhållsstöd om ditt barn vistas tillfälligt utomlands, men bor stadigvarande i Finland.

Om barnet flyttar tillfälligt utomlands, dvs. för en kortare tid än 6 månader, har du i regel rätt till underhållsstöd. Tidsgränsen på 6 månader är inte absolut om barnet vistas i ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz som en engångsföreteelse och tillfälligt. Om barnet fortfarande bor stadigvarande i Finland kan du få underhållsstöd.

Flytten betraktas som stadigvarande om barnet flyttar utomlands för att stanna eller om barnet vistas längre än 6 månader i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz. I så fall kan du inte få underhållsstöd från och med att barnet har flyttat utomlands.

Läs mer

Senast ändrad 15.3.2024