Förmåner för barnfamiljer i Finland | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Familjeförmåner i Finland/Familjeförmåner vid flytt till Finland

Om du flyttar till Finland eller om du arbetar här, kan FPA under vissa förutsättningar betala dig stöd för barnfamiljer.

Moderskapsunderstöd

Du kan få moderskapsunderstöd om du är stadigvarande bosatt eller arbetar i Finland. Till exempel asylsökande eller finländare som är stadigvarande bosatta utomlands har inte rätt till moderskapsunderstöd.

I vissa situationer kan du ha rätt till moderskapsunderstöd även om du arbetar i ett annat land eller du har kommit till Finland som familjemedlem till en person som arbetar i Finland. Ta reda på om du har rätt till understödet om

  • du är familjemedlem till en arbetstagare som kommit från ett EU- eller EES-land eller Schweiz och du är stadigvarande bosatt i Finland
  • du är sjöman som bor stadigvarande i Finland och arbetar på ett fartyg som för ett annat EU-lands eller ett EES-lands flagg
  • du arbetar i ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz, men du bor stadigvarande i Finland.

Graviditetspenning och föräldrapenning

Du kan få graviditetspenning eller föräldrapenning om du är sjukförsäkrad i Finland.

Om du flyttar till Finland från ett annat EU-land, ett EES-land, Schweiz eller Storbritannien och får föräldradagpenning från utreselandet, fortsätter utreselandet i regel att betala förmånen till slutet av utbetalningsperioden. Du kan inte få föräldradagpenning från Finland för samma tid.
Efter att utbetalningen av föräldradagpenning från det andra landet upphört kan du kan få dagpenning från Finland om antalet föräldrapenningsdagar här är större än i utreselandet.

Exempel på flytt till Finland under föräldraledighet

Anna och Erik har flyttat från Sverige till Finland med sitt fyra månader gamla barn. Anna har fått föräldrapenning från Sverige för sammanlagt 100 dagar och Erik för 30 dagar. Både Anna och Erik har rätt att få föräldrapenning från Finland för 160 dagar, varifrån den dagpenning som betalats från Sverige dras av. På så sätt kan Anna få föräldrapenning från Finland för 60 dagar och Erik för 130 dagar. De kan få föräldrapenning från Finland efter att förmånen från Sverige har upphört.

Om du flyttar till Finland efter att barnet har fyllt ett år, kan du få föräldrapenning för högst 160 dagar. Om barnet har två föräldrar delas föräldrapenningsdagarna på hälften mellan föräldrarna, dvs. vardera föräldern kan få föräldrapenning för 80 vardagar. En förälder kan överlåta högst 32 föräldrapenningsdagar till en annan person. Föräldrarna i flerlingsfamiljer får också hälften av förlängningsdagarna för flerlingsfamiljer.

Dagpenningens belopp beräknas i regel utifrån den årsinkomst som tjänats in i Finland.

Dagpenningens belopp kan beräknas utifrån löneinkomsterna utomlands om

  • du tidigare har varit sjukförsäkrad i Finland
  • du har haft löneinkomster i ett annat EU-land, ett EES-land, Schweiz eller Storbritannien under granskningsperioden och
  • du inte har inkomster i Finland som bör beaktas i årsinkomsten.

En person som varken har förvärvsinkomster i Finland eller utländsk arbetsinkomst får i regel dagpenning till minimibeloppet.

Barnets andra förälder är inte sjukförsäkrad i Finland

Om barnets andra förälder inte är försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen, har han eller hon inte rätt till föräldrapenningar. I så fall kan du själv använda alla 320 föräldrapenningsdagar. Dessutom kan du använda eventuella tilläggsdagar, som du fått om barnet fötts för tidigt eller om flera barn fötts. Av dessa 320 dagar kan du överlåta högst 126 föräldrapenningsdagar till en annan person.

Om det redan har betalats föräldrapenning från Finland till den andra föräldern när han eller hon t.ex. flyttar utomlands, kan du använda högst så många föräldrapenningsdagar som han eller hon ännu inte tagit ut.

Om det till barnets andra förälder betalas en förmån från utlandet som motsvarar finländsk dagpenning, kan du själv få graviditets- eller föräldrapenning från Finland för samma tid. Antalet dagar som tas ut samtidigt begränsas inte då förmåner betalas från olika länder. Kontrollera ändå med den aktör, myndighet eller institution som betalar den utländska förmånen huruvida den finländska förmånen påverkar den utländska förmånen.

Barnet föds utomlands

Om barnet föds utomlands kan du få föräldrapenning ifall du är barnets förälder och vårdnadshavare. Läs mer om vem som kan få föräldrapenning.

FPA får uppgift om vem som är barnets föräldrar och om vem som har vårdnaden om barnet från befolkningsdatasystemet. Om barnet inte har registrerats i det finländska befolkningsdatasystemet eller om det inte har en finländsk personbeteckning, ska du som bilaga till ansökan om föräldradagpenning lämna in en kopia av ett intyg av vilket det framgår att du är barnets förälder och vårdnadshavare.

Faderskapspenning

Du kan få faderskapspenning om barnets beräknade födelsedatum var före 4.9.2022.

Faderskapspenning kan beviljas om du har varit sjukförsäkrad i Finland i minst 180 dagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Det får inte uppstå en paus mellan sjukförsäkringstiden och barnets födelse. Om du kommer till Finland från ett annat EU-land, ett EES-land eller från Schweiz, Storbritannien eller Israel, kan man i de 180 dagarna räkna in den tid som du varit sjukförsäkrad i utreselandet enligt lagstiftningen i det landet.

Om du flyttar till Finland från ett annat EU-land, ett EES-land, Schweiz eller Storbritannien och får faderskapspenning från utreselandet, fortsätter utreselandet i regel att betala förmånen till slutet av utbetalningsperioden. Du kan inte få faderskapspenning från Finland för samma tid.

Efter att utbetalningen av faderskapspenning från det andra landet upphört kan du få faderskapspenning från Finland om antalet dagar med förmån är större här än i utreselandet. Faderskapspenningens belopp beräknas i regel utifrån den årsinkomst som tjänats in i Finland.

Faderskapspenningens belopp kan i vissa situationer beräknas utifrån löneinkomsterna utomlands om

  • du tidigare har varit sjukförsäkrad i Finland
  • du under granskningsperioden har haft löneinkomster i ett annat EU-land, ett EES-land, Schweiz eller Storbritannien och
  • du inte har inkomster i Finland som bör beaktas i årsinkomsten.

Personer som varken har förvärvsinkomster i Finland eller utländsk arbetsinkomst får faderskapspenning till minimibeloppet.

Barnbidrag

Du kan få barnbidrag om ditt barn flyttar stadigvarande till Finland.

Du kan också få barnbidrag om du arbetar i Finland men ditt barn bor i ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. För att få barnbidrag måste du vårda barnet och din lön måste uppfylla minimivillkoren. Om man har rätt till familjeförmåner från två länder, antingen på grund av bosättning eller på grund av vårdnadshavarens arbete, samordnas förmånerna i enlighet med EU-lagstiftningen.
Om du kommer till Finland för att arbeta från något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du få barnbidrag för det barn som följer med dig till Finland. Du måste ha ett tillstånd som ger dig rätt att arbeta och som gäller i minst 6 månader och din lön måste uppfylla minimivillkoren.

Stöd för hemvård av barn

Du kan få stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd) om ditt barn flyttar till Finland.

Du kan också få hemvårdsstöd om du arbetar i Finland men ditt barn bor i ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. Om barnet inte bor i Finland kan du dock inte få kommuntillägg. Om man har rätt till familjeförmåner från två länder, antingen på grund av bosättning eller på grund av vårdnadshavarens arbete, samordnas förmånerna i enlighet med EU.

Om du kommer till Finland för att arbeta från något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du få hemvårdsstöd för det barn som flyttar med dig till Finland. Du måste ha ett tillstånd som ger dig rätt att arbeta och som gäller i minst 6 månader.

Stöd för privat vård av barn

Du kan få stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd) om ditt barn flyttar till Finland. Privatvårdsstöd betalas inte om barnet bor utomlands.

Partiell vårdpenning och flexibel vårdpenning

Partiell vårdpenning och flexibel vårdpenning betalas endast om barnet bor i Finland. Förmånerna betalas inte till utlandet.

Underhållsstöd

Du har rätt till underhållsstöd om ditt barn bor stadigvarande i Finland.

Du kan ha rätt till underhållsstöd också om du kommer till Finland från ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz för att arbeta. Då kan underhållsstöd betalas under den tid du arbetar. Dessutom ska barnet vara med dig i Finland och bo tillsammans med dig.

Läs mer