Familjekurs för barn med utvecklingsrelaterad språkstörning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Familjekurser för barn med utvecklingsrelaterad språkstörning

FPA ordnar anpassningsträning i form av familjekurser för barn med utvecklingsrelaterad språkstörning. Anpassningsträningen är multiprofessionell rehabilitering, och den genomförs i grupp.

Familjekursen lämpar sig för barn som har diagnostiserats med utvecklingsrelaterad språkstörning.

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

  • barn under skolåldern
  • barn som snart ska börja skolan
  • barn i årskurs 1–6
  • barn i årskurs 7–9.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökorden ”specifik språkstörning”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att barnet och familjen ska få mångsidig rådgivning och handledning samt verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots barnets språkstörning. Rehabiliteringen syftar också till att stärka hela familjens resurser och förmåga att hantera sitt liv samt till att stödja samarbetet mellan familjen och de närmaste nätverken. Rehabiliteringen erbjuder också en möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje barns och familjs individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 8 dygn och den genomförs i 2 perioder (5 dygn + 3 dygn).

Barnets familj deltar i rehabiliteringen tillsammans med barnet under hela rehabiliteringstiden. I en familjekurs deltar i regel 1–2 vuxna närstående och 1–2 syskon per barn. Syskon som är under 2 år får alltid delta i familjerehabilitering.  Om ett barn har flera än 2 syskon som är över 2 år, bedömer FPA om det med tanke på barnets rehabilitering är motiverat att flera än det ovan angivna antalet syskon deltar. Samtidigt tar FPA reda på om serviceproducenten klarar av att genomföra rehabiliteringen för flera syskon.

Familjen kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en foniater eller barnneurolog
  • en talterapeut
  • en psykolog
  • en speciallärare eller specialbarnträdgårdslärare
  • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 29.9.2023