Arbetstagarens och företagarens sociala trygghet utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet för arbetstagare och företagare

Arbetstagare eller företagare som vistas i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien har i regel rätt till social trygghet i sysselsättningslandet oberoende av hur länge arbetet fortgår eller vilket bosättningslandet är. Du kan omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet om ditt arbete uppfyller minimikraven på till exempel arbetstid och lön. Villkoren varierar från land till land. Den som arbetar i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien har i regel rätt till samma sociala trygghet och förmåner som sysselsättningslandets medborgare. Läs mer om utbetalningen av förmåner.

Exempel

Finländska Anna ingår ett arbetsavtal om fast anställning hos ett danskt företag och flyttar till Danmark. Hennes familj bor emellertid fortfarande i Finland. Anna börjar omfattas av den sociala tryggheten i Danmark eftersom minimivillkoren för arbete i Danmark uppfylls.

Rätten till social trygghet i Finland för den som arbetar i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien fastställs utgående från utlandsvistelsens längd och syfte. Under ett arbete som fortgår högst 6 månader har du i regel fortfarande rätt till FPA-förmåner. Den som arbetar utomlands mer än 6 månader får inte förmåner om det inte finns särskild anledning att betala förmånen, såsom utstationering utomlands.

Om du arbetar i något annat land än utanför EU-området kan du ha rätt till social trygghet i sysselsättningslandet samtidigt som du får förmåner från Finland. Kontrollera alltid på förhand hos myndigheterna i sysselsättningslandet villkoren för att omfattas av den sociala tryggheten.

Exempel

Ville flyttar för att arbeta 5 månader i Sydafrika. Hans familj flyttar med honom. Ville och hans familj håller kvar rätten till den finländska sociala tryggheten eftersom vistelsen utomlands är kortare än 6 månader. De har rätt till de FPA-förmåner som kan betalas utomlands. Till exempel allmänt bostadsbidrag och stöd för hemvård av barn betalas inte utomlands.

Om Villes familj däremot flyttade till Sydafrika stadigvarande, skulle deras rätt till den finländska sociala tryggheten sluta vid flyttningstidpunkten.

Det lönar sig för den som arbetar i ett avtalsland att sätta sig in i den ifrågavarande överenskommelsen om social trygghet. Din rätt till social trygghet avgörs i regel utgående från utlandsvistelsens längd och de förmåner som överenskommelsen omfattar.

Kortvarigt arbete utomlands

De som beger sig utomlands för ett mycket kortvarigt eller lågavlönat arbete (t.ex. praktikanter och au pairer) har inte nödvändigtvis rätt till den sociala tryggheten i sysselsättningslandet. Mycket kortvarigt eller lågavlönat arbete uppfyller i allmänhet inte minimikraven för arbete. I sådana fall kan du ha rätt till FPA-förmåner om du vistas utomlands i högst 6 månader.

Exempel

Markus genomför högskolepraktik på utrikesministeriet vid Finlands ambassad i Buenos Aires, Argentina. Högskolepraktiken fortgår tre månader. Eftersom anställningen är kortvarig och fortgår mindre än sex månader har Markus rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA under högskolepraktiken.

Läs mer