Social trygghet för familjemedlemmar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet för familjemedlemmar

Som familjemedlemmar betraktas partner som är äkta makar eller sambor samt parterna i ett registrerat partnerskap. Som familjemedlemmar betraktas också egna barn, adoptivbarn samt partnerns barn som bor i samma hushåll, förutsatt att de är under 18 år. En sambo kan betraktas som familjemedlem när samborna har bott tillsammans i sex månader.

Familjemedlemmar som följer med utsända arbetstagare, offentligt anställda, biståndsarbetare, studerande eller forskare till utlandet och som bor i samma hushåll, har i allmänhet rätt till FPA-förmåner även om utlandsvistelsen varar mer än 6 månader.

Endast sådana familjemedlemmar som har haft rätt till den finländska sociala tryggheten redan före flyttningen, kan bibehålla denna rätt även under vistelsen utomlands. Den här regeln gäller inte barn som föds utomlands.

EU- och EES-länder, Schweiz och Storbritannien

Familjemedlemmar som flyttar till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien har i regel rätt till den finländska sociala tryggheten om den person som var orsaken till flyttningen utomlands också har det. Om du ändå börjar arbeta, fastställs din rätt till social trygghet utgående från arbetet, och du har alltså inte rätt till social trygghet i egenskap av familjemedlem. Då har du i allmänhet rätt till social trygghet i sysselsättningslandet om ditt arbete uppfyller minimikraven för arbete. Om du börjar arbeta ska du anmäla detta till FPA.

Exempel

Finländska Annika arbetar i Tyskland som utsänd arbetstagare. Hon gifter sig med en tysk. Även om Annika har rätt till den sociala tryggheten i Finland har inte hennes man det eftersom han inte har bott i Finland innan Annika flyttade utomlands.

Du kan ha primär rätt till sjukvård och familjeförmåner i sysselsättningslandet (annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien) även om du under en tillfällig utlandsvistelse har rätt till den finländska sociala tryggheten. Kontrollera alltid på förhand hos FPA eller socialförsäkringsinstitutionen i sysselsättningslandet vilket land som betalar dig ifrågavarande förmåner.

Övriga länder

För familjemedlemmar som flyttar till något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien avgörs rätten till den finländska sociala tryggheten i regel utgående från utlandsvistelsens längd. Om din utlandsvistelse varar totalt högst 6 månader har du rätt till FPA-förmåner och social trygghet.

Kom ihåg att anmäla att du flyttar utomlands särskilt om du får FPA-förmåner.

Exempel

Finländska Saaras make påbörjar en utstationering på fem månader vid en finländsk arkitektbyrås dotterbolag i New York. Saara flyttar med honom till Förenta staterna. Saara har fortfarande rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA eftersom utlandsvistelsen fortgår mindre än sex månader. Familjemedlemmar till bl.a. utsända arbetstagare, studerande och stipendiater fortsätter att ha rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA också under utlandsvistelser som fortgår mer än sex månader.

Läs mer

Senast ändrad 30.1.2023