Social trygghet för offentligt anställda, diplomater och anställda vid beskickningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet för offentligt anställda, diplomater och anställda vid beskickningar

Med offentligt anställda avses personer som är anställda av staten, en kommun eller någon annan arbetsgivare inom den offentliga sektorn.

Offentligt anställda som arbetar i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien har rätt till förmåner under utlandsvistelsen. Av offentligt anställda i arbetsavtalsförhållande förutsätts att de omfattas av den sociala tryggheten redan innan anställningen börjar. Du får ett A1-intyg från Pensionsskyddscentralen där din status framgår. Arbetsgivaren gör en anmälan till FPA.

Exempel

Mira arbetar vid finska ambassaden i Madrid som ställföreträdande chef för beskickningen och är anställd från Finland. Mira omfattas av den finländska sociala tryggheten under hela utstationeringen. Diplomater i finska statens tjänst omfattas av den sociala trygghet som FPA handhar under hela utstationeringen utomlands.

Diplomater och anställda vid beskickning utomlands

Med diplomater avses personer som arbetar som utsända på Finlands beskickningar i utlandet. Om du är anställd av finska staten i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien och du hör till den utsända personalen, har du alltid rätt till den finländska sociala tryggheten utan tidsbegränsningar.

Lokalt anställda vid Finlands beskickning i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet.

Du omfattas alltid av den finländska sociala tryggheten under hela utstationeringen om du arbetar

  • någon annanstans än i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien
  • i finska statens tjänst
  • vid en beskickning utomlands som en person som hör till den utsända personalen.

Huruvida du omfattades av den finländska sociala tryggheten innan anställningen började har ingen betydelse.

Personer som hör till den lokalt anställda personalen på en beskickning och andra som är anställda av finska staten omfattas av den finländska sociala tryggheten endast om de har omfattats av denna redan innan anställningsförhållandet började.

Vad tycker du om sidan?