Social trygghet i särskilda situationer utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet i särskilda situationer

Länkar till innehållet på denna sida:

Biståndsarbetare

Rätten till finländsk social trygghet för personer som utför biståndsarbete utomlands beror på projektet där personen arbetar. Biståndsarbetare har rätt till finländsk social trygghet om projektet finansieras med medel för biståndsarbete som ingår i statsbudgeten eller om finska staten deltar i projektet via en internationell organisation.

Biståndsarbetare som arbetar i något annat land än i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller ett avtalsland har rätt till den finländska sociala tryggheten i högst 5 år. Missionärer omfattas av samma regler som andra utstationerade arbetstagare. Det förutsätts att du omedelbart innan arbetet utomlands inleds har omfattats av den finländska sociala tryggheten. Du ska tillsammans med arbetsgivaren anmäla utlandsarbetet till FPA.

Exempel

Lotta ska delta i ett biståndsprojekt i Namibia. Projektet ska enligt planerna fortgå minst tre år; om projektet får tilläggsfinansiering kan det eventuellt fortgå till och med över fyra år. Under sitt arbete har Lotta rätt till den sociala trygghet som FPA handhar eftersom biståndsarbetare har rätt till FPA-förmåner i upp till fem år. Om biståndsprojektet fortgår mer än fem år omfattas Lotta efter fem år inte längre av den sociala tryggheten i Finland, eller så måste hon emellanåt återvända till Finland för minst sex månader.

Personer som arbetar i flera länder samtidigt

Personer som är bosatta i Finland och som samtidigt arbetar i Finland och i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien omfattas i regel av den sociala tryggheten i Finland. Det här betyder att du kan få förmåner från FPA. Om ditt arbete i Finland dock inte är betydande (minst 25 %) omfattas du av den sociala tryggheten i det land där arbetsgivaren har sin hemort.

I fråga om personer som arbetar samtidigt i flera länder avgör Pensionsskyddscentralen om arbetstagaren har rätt till sociala trygghetsförmåner från Finland. Ansök om intyg A1 hos Pensionsskyddscentralen (etk.fi). Med arbete i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien jämställs också arbete på ett fartyg som för ifrågavarande lands flagg.

Rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten för personer som samtidigt arbetar i flera länder utanför EU- och EES-länderna, Schweiz och Storbritannien avgörs utgående från utlandsvistelsens längd. Din situation avgörs på samma sätt som för personer som arbetar i ett enda land. En arbetstagare som sänds ut av sin finländska arbetsgivare ska tillsammans med arbetsgivaren anmäla utlandskommenderingen till FPA. Anmälan ska göras senast i samband med återkomsten till Finland.

Flygpersonal och annan resande personal

Flygpersonal som arbetar i EU- och EES-länder, i Schweiz och i Storbritannien har rätt till den medlemsstats sociala trygghet där stationeringsorten (hemflygplatsen) ligger. Stationeringsorten är den plats där arbetsperioden i allmänhet börjar och slutar, och där arbetsgivaren inte svarar för inkvarteringen.

Exempel

Svenska Fabian arbetar som steward i Helsingfors. Han bor i Helsingfors, och hans flyg till olika destinationer inom EU-området avgår också därifrån. Eftersom Fabians stationeringsort är Helsingfors omfattas han av den sociala tryggheten i Finland. Arbetsgivaren måste ansöka om ett A1-intyg från Pensionsskyddscentralen (etk.fi) för Fabian i vilket det framgår att han omfattas av den finländska sociala tryggheten under arbetet utomlands.

Den resande personalen hos andra transportföretag omfattas av samma principer som andra personer som arbetar i flera länder. Till exempel en långtradarchaufför hör till transportföretagets resande personal.

Exempel

Långtradarchauffören Agnes bor i Estland och är anställd hos ett finländskt transportföretag. Hon kör fraktgods från Finland till Sverige och därifrån via Danmark till Tyskland. Eftersom Agnes inte alls arbetar i sitt bosättningsland Estland fastställs det land som ska svara för den sociala tryggheten på grundval av arbetsgivarens hemort. Finland ansvarar således för den sociala tryggheten.

Arbetsgivaren måste ansöka om ett A1-intyg från Pensionsskyddscentralen (etk.fi) för Agnes i vilket det framgår att hon omfattas av den finländska sociala tryggheten under arbetet utomlands.

Rätten till social trygghet i Finland för den som arbetar i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller ett avtalsland, avgörs utgående från hur tillfällig eller stadigvarande utlandsvistelsen är. En arbetstagare som sänds ut av sin finländska arbetsgivare ska tillsammans med arbetsgivaren anmäla utlandskommenderingen till FPA. Anmälan ska göras senast i samband med återkomsten till Finland.

Sjömän

Sjömän omfattas av den sociala tryggheten i det land vars flagg fartyget för. Detta kallas för flaggbestämmelsen. Den som arbetar på ett fartyg som för ett annat EU- eller EES-lands flagg omfattas alltså i regel av den sociala tryggheten i det landet.

Om ditt bosättningsland och det land där det företag som betalar din lön har sin hemort är samma EU- eller EES-land men du arbetar på ett fartyg som för ett annat lands flagg, upphör flaggbestämmelsen att gälla. Då omfattas du av den sociala tryggheten i bosättningslandet. Om du bor i Finland och också din lön betalas härifrån, ska du ansöka om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen (etk.fi). Med intyget påvisar du din rätt till den finländska sociala tryggheten medan du arbetar på det utländska fartyget. Meddela alltid FPA ifall du arbetar på ett fartyg som för ett annat EU- eller EES-lands, Schweiz eller Storbritannien flagg.

Exempel

Ville arbetar på ett kryssningsfartyg som för svensk flagg. Ville bor emellertid i Finland och hans lön betalas från rederiets kontor i Finland. Då åsidosätts den s.k. flaggbestämmelsen för sjömän och Ville omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Arbetsgivaren måste ansöka om ett A1-intyg från Pensionsskyddscentralen (etk.fi) för Ville i vilket det framgår att han omfattas av den finländska sociala tryggheten under arbetet utomlands.

Rätten till den sociala tryggheten för sjömän som arbetar på ett fartyg som för något annat lands flagg än ett EU- eller EES-lands, Schweiz, Storbritanniens eller ett avtalslands flagg, avgörs utgående från huruvida personen anses vara bosatt i Finland. Detsamma gäller också för personer som arbetar i ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland när förmånen i fråga inte omfattas av överenskommelsen. Sjömän som har sitt egentliga hem i Finland och som fortgående och i huvudsak vistas i Finland är berättigade till den finländska sociala tryggheten. Om du inte är stadigvarande bosatt i Finland har du inte rätt till förmåner från FPA.

Den som arbetar på ett finländskt fartyg i ett tjänsteförhållande enligt lagen om sjöarbetsavtal kan omfattas av den finländska sociala tryggheten även om personen inte bor i Finland.

Gränsarbetare

Gränsarbetare är personer som arbetar i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien, men inte bor i det land där arbetet utförs. En gränsarbetare återvänder regelbundet dagligen eller minst en gång i veckan till det land där han eller hon är stadigvarande bosatt. Gränsarbete ska anmälas till FPA.

Gränsarbetare som arbetar i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet oberoende av i vilket land personen är bosatt. Du får alltså förmåner från ditt sysselsättningsland om du uppfyller sysselsättningslandets minimivillkor för arbetstid och lön. Du har inte rätt till den finländska sociala tryggheten samtidigt.

Exempel

Alexandra är en finsk sjukskötare från Torneå. Hon arbetar i Haparanda i Sverige vid den lokala hälsocentralen, men hon bor i Torneå på den finska sidan. På grundval av sitt sysselsättningsland omfattas Alexandra av den sociala tryggheten i Sverige. Trots det har Alexandra på grundval av bosättningen i Finland rätt att också ansöka om en del sociala förmåner från FPA, såsom bostadsbidrag och moderskapsunderstöd.

Gränsarbetare som bor i Finland men som arbetar i ett annat medlemsland kan ha rätt till vissa förmåner från Finland. Sådana förmåner är exempelvis bostadsbidrag och moderskapsunderstöd.

Gränsarbetare som arbetar i något land som inte är ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller ett avtalsland har rätt till den finländska sociala tryggheten om de är stadigvarande bosatta i Finland. Personen har rätt till den finländska sociala tryggheten om han eller hon för det mesta vistas i Finland.

Senast ändrad 22.4.2021