Social trygghet för studerande och forskare utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet för studerande och forskare

Den som vistas utomlands kortvarigt kan i regel få FPA-förmåner om vistelsen utomlands fortgår högst 6 månader. Som studerande eller forskare utomlands har du dock rätt till FPA-förmåner för en längre tid. En förutsättning är att du haft rätt till FPA-förmåner redan före studierna eller forskningsarbetet utomlands. Dessutom ska studierna vara heltidsstudier, leda till ett yrke eller till en examen och bedrivas vid en läroanstalt som står under offentlig tillsyn. Meddela FPA om din flyttning utomlands.

Exempel

Finska Nelli, som studerar vid Helsingfors universitet, reser som utbytesstuderande till San Francisco i Förenta staterna för 9 månader. Nelli har som studerande rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA. Personer som studerar på heltid kan omfattas av den sociala trygghet som FPA handhar också under studier utomlands som fortgår mer än 6 månader.

Som forskningsarbete betraktas arbete med stöd av ett stipendium efter avlagd doktorsexamen. Om en forskare finansierar forskningsarbetet eller det konstnärliga arbetet på något annat sätt än med ett LFöPL-försäkrat stipendium, ska forskningsarbetet eller det konstnärliga arbetet utomlands vara arbete på heltid för att rätten till FPA-förmåner ska kvarstå under utlandsvistelsen.

Den som i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien arbetar vid sidan av studierna har i regel rätt till social trygghet i sysselsättningslandet. Du kan inte samtidigt få förmåner från FPA. Kom ihåg att alltid anmäla arbete i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz till FPA.

I ett land som inte är ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien har en person som arbetar vid sidan av studierna eller forskningsarbetet i allmänhet rätt till FPA-förmåner.

Du kan få FPA-förmåner så länge som studierna, forskningsarbetet eller det konstnärliga arbetet utomlands bedrivs på heltid.

Stipendiater

Om du får ett finländskt stipendium för forskningsarbete eller påbyggnadsstudier i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien och du är LFöPL-försäkrad, ska du för perioden med arbete som finansieras med stipendium ansöka om ett intyg A1 från Pensionsskyddscentralen (etk.fi) och ett beslut om tillämpning av lagstiftningen gällande den finländska sociala tryggheten.

Rätten till den finländska sociala tryggheten för personer som bedriver forskningsarbete eller påbyggnadsstudier i ett avtalsland förutsätter samtycke av myndigheterna i sysselsättningslandet.

Meddela FPA ifall du får stipendium från Finland och bedriver forskningsarbete eller konstnärligt arbete i över 6 månader i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. För tiden med arbete som finansieras med stipendium ska du teckna en LFöPL-försäkring.

Exempel

Miika är forskare vid ett finländskt universitet. Han får ett stipendium på 8 000 euro för 12 månader från en privat finländsk stiftelse för arbete med en doktorsavhandling i Buenos Aires i Argentina. Som stipendiat måste Miika ansöka om en LFöPL-pensionsförsäkring från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Då har Miika under stipendiearbetet också rätt till den bosättningsbaserade sociala trygghet som FPA handhar. Miika ska informera FPA om stipendiearbete utomlands som fortgår mer än 6 månader när arbetet utförs i något annat land än ett EU-land. Reglerna och förfarandena i fråga om forskningsarbete och annat stipendiearbete i ett avtalsland (bl.a. Förenta staterna, Kanada, Sydkorea, Israel) varierar från land till land

Läs mer