Social trygghet för utstationerade arbetstagare utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet för utsända arbetstagare

Du har rätt till förmåner under din utstationering om en finländsk arbetsgivare sänder dig till ett annat EU- eller EES-land, till Schweiz eller till Storbritannien. Anställningen hos den sändande arbetsgivaren måste kvarstå under utstationeringen. Du måste också omfattas av den finländska sociala tryggheten redan före utstationeringen.

Om du arbetar med biståndsarbete utomlands förutsätts att projektet där du arbetar finansieras med medel för biståndsarbete som ingår i statsbudgeten eller att finska staten på något annat sätt deltar i projektet via en internationell organisation.

En arbetstagare som utstationeras till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ska tillsammans med arbetsgivaren ansöka om intyg A1 från Pensionsskyddscentralen (etk.fi) före utstationeringen. Med intyget påvisar du din rätt till den finländska sociala tryggheten under utstationeringen. Visa vid behov upp intyget för myndigheterna i sysselsättningslandet eller för det företag som betalar din lön.

FPA får uppgifter om intyget direkt från Pensionsskyddscentralen. På grundval av intyget fortsätter din rätt till den bosättningsbaserade sociala trygghet som handhas av FPA utan någon separat ansökan.

Exempel

En finsk arbetsgivare sänder Kaisa, som har rätt till den finländska sociala tryggheten, för att först arbeta fem månader i Tyskland och därefter ett år i Italien. För båda länderna behöver Kaisa ett separat A1-intyg (etk.fi) från Pensionsskyddscentralen. Kaisa och arbetsgivaren får inget separat beslut från FPA om rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Exempel

Arttu bor i Berlin och arbetar på distans för en finsk arbetsgivare. Eftersom Arttu är stadigvarande bosatt i Berlin och arbetar i Berlin omfattas han av den sociala tryggheten i Tyskland. Arttus arbetsgivare har dock möjlighet att ansöka om att Arttu ska omfattas av den sociala tryggheten i Finland (A1-intyg (etk.fi) från Pensionsskyddscentralen), om arbetsgivaren och Arttu särskilt har kommit överens om detta och Arttu har utstationerats till Tysklan.

Arbetstagare som sänts ut till andra länder

Arbetstagare som sänts ut till ett annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien, och som är utstationerade i mer än 6 månader har utifrån anmälan om utlandsarbete rätt till förmåner, om personen redan före utstationeringen har omfattats av den finländska sociala tryggheten. Medborgarskapet eller huruvida du arbetat för samma arbetsgivare före utstationeringen har inte betydelse.

En utsänd arbetstagare vars utstationering varar mer än 6 månader har utifrån anmälan om utlandsarbete rätt till förmåner om personen redan före utstationeringen omfattades av den finländska sociala tryggheten. Medborgarskapet eller huruvida du arbetat för samma arbetsgivare före utstationeringen har inte betydelse.

Du har rätt till förmåner i högst 5 år. Om du har arbetat utomlands i 5 år måste du återvända till Finland för minst 6 månader för att ha rätt till den finländska sociala tryggheten också under följande utstationering.

Om en finländsk arbetsgivare anställer en utomlands bosatt person som har rätt till den finländska sociala tryggheten, för att arbeta utomlands, kan arbetstagaren få FPA-förmåner i högst 5 år.

Exempel

En finländsk arbetsgivare sänder Lotta för att arbeta fyra år i företagets japanska dotterbolag. Lotta bibehåller sin rätt till den finländska sociala tryggheten under utstationeringen eftersom hon omfattats av den också före utstationeringen och eftersom hon besöker Finland regelbundet under semestrarna. Om Lotta däremot skulle vara stadigvarande bosatt i Japan och där söka arbete hos samma dotterbolag, skulle hon mista sin rätt till FPA-förmåner.

Arbetstagare som utstationeras till ett avtalsland omfattas av den finländska sociala tryggheten i fråga om den sociala trygghet som överenskommelsen täcker även om utstationeringen fortgår mer än 6 månader. Rätten till social trygghet fastställs till övriga delar på samma sätt som för dem som arbetar i icke-avtalsländer.

Pensionsskyddscentralen avgör om du har rätt till de förmåner som överenskommelsen täcker under utstationeringen. FPA avgör för sin del rätten till den sociala trygghet som överenskommelsen inte omfattar. Pensionsskyddscentralen beviljar dig ett utsändningsintyg med vilket du kan påvisa din rätt till den finländska sociala tryggheten. När du har ett intyg undgår du att betala socialförsäkringsavgifter till två länder.