Beloppen av ersättningar för företagshälsovård för företagare

Kostnaderna för företagshälsovård delas in i två ersättningsklasser. För båda ersättningsklasserna fastställer FPA årligen ett maximibelopp per företagare för att det ska motsvara den allmänna kostnadsutvecklingen.

Åren 2018–2020 fastställs ändå inga maximibelopp. Istället används de maximibelopp som fastställdes för 2017. I slutet av 2021 fastställs maximibeloppen genom att endast den kostnadsutveckling som skett under 2021 beaktas. Då fastställs maximibeloppen för arbetsgivare för år 2021 och för företagare för år 2022. Läs mer här.

  • Ersättningsklass I innefattar kostnader för den lagstadgade förebyggande företagshälsovården.
  • Ersättningsklass II innefattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård.

Maximibeloppet av den ersättning som betalas är högst 50 % eller 60 % av det kalkylerade maximibeloppet för kostnaderna. FPA ersätter inte kostnader som överstiger maximibeloppet.

Ersättning 50 %

I båda ersättningsklasserna är ersättningen 50 % av de godkända, nödvändiga och skäliga kostnaderna när de allmänna förutsättningarna för ersättning uppfylls och tjänsterna har tillhandahållits i enlighet med god företagshälsovårdspraxis.

Ersättning 60 %

I ersättningsklass I kan 60 % av kostnaderna för förebyggande företagshälsovård ersättas om

  • företagaren och företagshälsovården tillsammans har kommit överens om praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stöd av arbetsförmågan och
  • verksamhetsplanen för företagshälsovården innehåller en beskrivning av både företagarens och företagshälsovårdens uppgifter och ansvar.

Från och med början av 2021 kan företagare beviljas 60 % i ersättning för kostnaderna i ersättningsklass I. Praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stöd av arbetsförmågan inverkar alltså inte längre på ersättningsprocenten. Läs mer här.

Maximibelopp 2018-2021 Kostnader (euro/år) Ersättning (euro/år)
Förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I)   50 % 60 %
  • Arbetsplatsutredning (högre)
882,00 441,00 529,20
  • Annan förebyggande företagshälsovård (lägre)
441,00 220,50 264,60
Sjukvård (ersättningsklass II) 314,00 157,00 -

Inom företagshälsovården (ersättningsklass I) finns det två företagarspecifika årliga maximibelopp som är oberoende av varandra:

  • ett högre belopp för arbetsplatsutredningar utförda av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovård
  • ett lägre belopp för annan förebyggande företagshälsovårdsverksamhet (t.ex. hälsokontroller inkl. undersökningar, kostnader för första hjälpen-beredskap och resor).

Kostnaderna för sjukvård (ersättningsklass II) ersätts enligt systemet för ersättning av företagshälsovård bara om företagaren har ingått ett företagshälsovårdsavtal med producenten av företagshälsovårdstjänster som förutom förebyggande företagshälsovård också omfattar sjukvårdstjänster.

Beloppet av ersättning för gårdsbesök hos lantbruksföretagare

Från början av 2018 betalar FPA ersättning enligt sjukförsäkringslagen till lantbruksföretagare för 50 % eller 60 % av kostnaderna för en arbetsplatsutredning (gårdsbesök) och högst 40 % i ersättning av statens övriga medel. Lantbruksföretagaren får alltså ersättning för

Ersättning för företagshälsovård betalas ändå högst upp till ett årligt maximibelopp per företagare. Syftet med ändringen av den statliga ersättningens andel är att den ska stöda uppgörandet och användningen av praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan och på så sätt främja lantbruksföretagarens arbetsförmåga och förebygga arbetsoförmåga.

Från början av 2021 inverkar inte längre praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stöd av arbetsförmågan på ersättningsprocenten. Lantbruksföretagare kan därför få 60 % i ersättning enligt sjukförsäkringslagen för kostnaderna för ett gårdsbesök och högst 40 % i ersättning av statens övriga medel. Läs mer här.

I e-tjänsten kan du se de ersättningssummor som du har fått

I FPA:s e-tjänst kan företagarna se hur mycket företagshälsovårdskostnader de haft under ett år och hur mycket de har fått i ersättning för kostnaderna från FPA. Det är också möjligt att se hur mycket det finns kvar för ersättningar under resten av året. Man loggar in i e-tjänsten med bankkoder eller med ett mobilcertifikat.

Läs mer