Ersättningsbeloppen för företagshälsovård för företagare

Kostnaderna för företagshälsovård delas in i två ersättningsklasser.

  • Ersättningsklass I omfattar kostnader för förebyggande företagshälsovård.
  • Ersättningsklass II omfattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård.

Ersättningen för förebyggande företagshälsovård 60 % och för sjukvård 50 % av de godtagbara, nödvändiga och skäliga kostnaderna när de allmänna villkoren för ersättning uppfylls och tjänsterna har tillhandahållits i enlighet med god företagshälsovårdspraxis. FPA ersätter inte kostnader som överstiger maximibeloppet.

FPA fastställer årligen för båda ersättningsklasserna ett kalkylerat maximibelopp för kostnaderna per företagare för att beloppet ska motsvara den allmänna kostnadsutvecklingen. Åren 2018–2020 fastställdes emellertid inga maximibelopp utan i stället användes de maximibelopp som fastställdes 2017. I slutet av 2021 fastställdes maximibeloppen genom att man beaktade endast den kostnadsutveckling som skett under 2021. Då fastställdes maximibeloppen för arbetsgivare för år 2021 och för företagare för år 2022. Läs mer här.

Maximibelopp 2022

Kostnader (euro/år)

Ersättning (euro/år)

Förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I)

 

50 %

60 %

  • Arbetsplatsutredning (högre)

908,00

-

544,80

  • Annan förebyggande företagshälsovård (lägre)

454,00

-

272,40

Sjukvård (ersättningsklass II)

323,00

161,50

-

Maximibelopp 2021

Kostnader (euro/år)

Ersättning (euro/år)

Förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I)

 

50 %

60 %

  • Arbetsplatsutredning (högre)

882,00

-

529,20

  • Annan förebyggande företagshälsovård (lägre)

441,00

-

264,60

Sjukvård (ersättningsklass II)

314,00

157,00

-

Inom företagshälsovården (ersättningsklass I) finns det två företagarspecifika årliga maximibelopp som är oberoende av varandra:

  • ett högre belopp för arbetsplatsutredningar utförda av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården
  • ett lägre belopp för annan förebyggande företagshälsovårdsverksamhet (t.ex. hälsokontroller inkl. undersökningar, kostnader för första hjälpen-beredskap och resor).

Kostnaderna för sjukvård (ersättningsklass II) ersätts enligt systemet för ersättning av företagshälsovård bara om företagaren har ingått ett företagshälsovårdsavtal med producenten av företagshälsovårdstjänster som förutom förebyggande företagshälsovård också omfattar sjukvårdstjänster.

Beloppet av ersättning för arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare

Som kostnader för en arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare räknas kostnader som föranletts av gårdsbesök, uppgörande eller justering av verksamhetsplanen samt intervju om lantbruksföretagarens arbetsförhållanden som företagshälsovårdaren utfört på sin mottagning.

Lantbruksföretagare kan få ersättning i enlighet sjukförsäkringslagen för 60 % av kostnaderna för en arbetsplatsutredning och för den återstående 40 % av statens övriga medel. För arbetsplatsutredningar inom företagshälsovården för lantbruksföretagare uppkommer alltså inga kostnader för företagaren om det årliga maximibeloppet per företagare inte överskrids.

I MittFPA ser du de ersättningsbelopp som du har fått

I MittFPA kan du se de företagshälsovårdskostnader du har haft under året och de FPA-ersättningar du har fått för dem. Du ser också det ersättningsbelopp som finns kvar att betala ut för resten av året. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id.