Beloppen av ersättningar för företagshälsovård för företagare

Kostnaderna för företagshälsovård delas in i två ersättningsklasser.

  • Ersättningsklass I innefattar kostnader för den lagstadgade förebyggande företagshälsovården.
  • Ersättningsklass II innefattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård.

För båda ersättningsklasserna fastställer FPA årligen ett maximibelopp per företagare för att det ska motsvara den allmänna kostnadsutvecklingen. Åren 2018–2020 fastställs ändå inga maximibelopp. Istället används de maximibelopp som fastställdes för 2017. I slutet av 2021 fastställs maximibeloppen genom att endast den kostnadsutveckling som skett under 2021 beaktas. Då fastställs maximibeloppen för arbetsgivare för år 2021 och för företagare för år 2022. Läs mer här.

Från ingången av 2021 är ersättningen för förebyggande företagshälsovård 60 % och för sjukvård 50 % av de godtagbara, nödvändiga och skäliga kostnaderna när de allmänna förutsättningarna för ersättning uppfylls och tjänsterna har tillhandahållits i enlighet med god företagshälsovårdspraxis. FPA ersätter inte kostnader som överstiger maximibeloppet. Läs mer här.

Fram till slutet av 2020 är ersättningen i båda ersättningsklasserna 50 % av de godtagbara, nödvändiga och skäliga kostnaderna när de allmänna förutsättningarna för ersättning uppfylls och tjänsterna har tillhandahållits i enlighet med god företagshälsovårdspraxis. I ersättningsklass I kan kostnaderna för förebyggande företagshälsovård ersättas med 60 % om
•    företagaren och företagshälsovården tillsammans har kommit överens om praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan och
•    företagshälsovårdens verksamhetsplan innehåller en beskrivning av både företagarens och företagshälsovårdens uppgifter och ansvar.

Maximibelopp 2021

Kostnader (euro/år)

Ersättning (euro/år)

Förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I)

 

50 %

60 %

  • Arbetsplatsutredning (högre)

882,00

-

529,20

  • Annan förebyggande företagshälsovård (lägre)

441,00

-

264,60

Sjukvård (ersättningsklass II)

314,00

157,00

-

Maximibelopp 2020

Kostnader (euro/år)

Ersättning (euro/år)

Förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I)

 

50 %

60 %

  • Arbetsplatsutredning (högre)

882,00

441,00

529,20

  • Annan förebyggande företagshälsovård (lägre)

441,00

220,50

264,60

Sjukvård (ersättningsklass II)

314,00

157,00

-

Inom företagshälsovården (ersättningsklass I) finns det två företagarspecifika årliga maximibelopp som är oberoende av varandra:

  • ett högre belopp för arbetsplatsutredningar utförda av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovård
  • ett lägre belopp för annan förebyggande företagshälsovårdsverksamhet (t.ex. hälsokontroller inkl. undersökningar, kostnader för första hjälpen-beredskap och resor).

Kostnaderna för sjukvård (ersättningsklass II) ersätts enligt systemet för ersättning av företagshälsovård bara om företagaren har ingått ett företagshälsovårdsavtal med producenten av företagshälsovårdstjänster som förutom förebyggande företagshälsovård också omfattar sjukvårdstjänster.

Beloppet av ersättning för arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare

Som kostnader som hör till arbetsplatsutredningen räknas kostnader som föranletts av gårdsbesök, uppgörande eller justering av verksamhetsplanen samt intervju om lantbruksföretagarens arbetsförhållanden utförd av en företagshälsovårdare på mottagningen.

Från ingången av 2021 inverkar inte längre praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stöd av arbetsförmågan på ersättningsprocenten. Lantbruksföretagare kan därför få 60 % i ersättning enligt sjukförsäkringslagen för kostnaderna för en arbetsplatsutredning och högst 40 % i ersättning av statens övriga medel. För arbetsplatsutredningar inom företagshälsovården för lantbruksföretagare uppkommer alltså inga kostnader för företagaren om det årliga maximibeloppet per företagare inte överskrids.

Fram till utgången av 2020 betalar FPA ersättning enligt sjukförsäkringslagen till lantbruksföretagare för 50 % eller 60 % av kostnaderna för en arbetsplatsutredning och högst 40 % i ersättning av statens övriga medel. Lantbruksföretagaren får alltså ersättning för

Ersättning för företagshälsovård betalas ändå högst upp till ett årligt maximibelopp per företagare.

I e-tjänsten kan du se de ersättningssummor som du har fått

I FPA:s e-tjänst kan företagarna se hur mycket företagshälsovårdskostnader de haft under ett år och hur mycket de har fått i ersättning för kostnaderna från FPA. Det är också möjligt att se hur mycket det finns kvar för ersättningar under resten av året. Man loggar in i e-tjänsten med bankkoder eller med ett mobilcertifikat.