Företagshälsovård för företagare

Om du är företagare eller lantbruksföretagare kan du om du önskar ordna företagshälsovård för dig själv och få ersättning för den från FPA.

FPA ersätter företagshälsovårdskostnaderna om en företagare eller lantbruksföretagare har en företagarpensionsförsäkring (FöPL) eller en lantbruksföretagarpensionsförsäkring (LFöPL).

Från och med år 2018 kan företagare vilkas FöPL- eller LFöPL-försäkring har avslutats på grund av arbetsoförmåga få ersättning för företagshälsovård medan de får rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension.

Målet för företagshälsovården är att skapa en sund och säker arbetsmiljö och en välfungerande arbetsgemenskap. Målet är vidare att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar samt att upprätthålla och främja arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga.

4 tips om företagarens företagshälsovård

Företagshälsovården hjälper dig att upprätthålla goda arbetsförhållanden och främja din hälsa.

Läs FPA:s tips för företagare!
  • Du får information om företagshälsovårdsenheter på Arbetshälsoinstitutets webbplats Företagshälsovård.fi

Förebyggande företagshälsovård

  • Företagshälsovårdaren eller företagsläkaren sätter sig in i arbetet och förhållandena på arbetsplatsen genom arbetsplatsutredningar och genom att besöka arbetsplatsen. Med hjälp av utredningarna och besöken kartlägger man företagarens och eventuella anställdas arbetsförhållanden.
  • Företagsläkaren och företagshälsovårdaren kan göra hälsoundersökningar och skicka vidare till laboratorieundersökningar, radiologiska undersökningar eller andra undersökningar. Hur ofta hälsoundersökningarna görs och vilka åtgärder som ingår i dem bestäms utgående från företagarens hälsa, arbetsförhållanden, arbetskrav och arbetstagarens individuella egenskaper.
  • Vid hälsoundersökningarna bedömer företagsläkaren och företagshälsovårdaren också behovet av rehabilitering och andra åtgärder som stöder arbetsförmågan.

Sjukvård

  • Om du också vill ordna sjukvård på allmänläkarnivå som företagshälsovård måste du ingå avtal med en serviceproducent som tillhandahåller förebyggande företagshälsovårdstjänster.

Arbetsgivarföretagare

Om du har anställda kan du ansöka om ersättning för företagshälsovård samtidigt som du ansöker om ersättning för dina anställdas företagshälsovård. Läs mer om företagshälsovård som ordnas av arbetsgivaren.

Förutsättningar för ersättning

Innan du ordnar med företagshälsovårdstjänster måste du ingå ett avtal med en producent av företagshälsovårdstjänster om hur tjänsterna ska ordnas och vad de ska innehålla. Företagshälsovårdsverksamheten baserar sig på arbetsplatsutredningar där företagshälsovården kartlägger arbetet och förhållandena på arbetsplatsen samt utvärderar deras betydelse för hälsan.

För att du ska få ersättning för företagshälsovårdskostnader måste du och producenten av företagshälsovårdstjänster ha

Vad ersätter FPA?

FPA betalar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för företagares förebyggande företagshälsovård och sjukvård på allmänläkarnivå i enlighet med sjukförsäkringslagen.
Kostnaderna för sjukvård ersätts som företagshälsovård bara om företagaren har ingått ett företagshälsovårdsavtal med serviceproducenten som förutom förebyggande företagshälsovård också omfattar sjukvårdstjänster.
FPA kan också ersätta kostnader för resor till företagshälsovården samt kostnaderna för ordnandet och upprätthållandet av första hjälpen-beredskap om man vid arbetsplatsutredningen har bedömt vilken beredskap som är nödvändig i arbetet i fråga.

Läs mer