Social trygghet i andra livssituationer

Meddela FPA

Meddela FPA om du tänker flytta utomlands.

Meddela FPA

Praktikanter och au pairer

Praktikanter och au pairer arbetar ofta under så korta perioder eller får så liten lön för sitt arbete att de inte kan omfattas av den sociala tryggheten i det land där de arbetar. I sådana fall kan du fortsättningsvis omfattas av den sociala tryggheten i Finland, förutsatt att din vistelse utomlands varar i högst ett år. Om arbetet dock uppfyller minimikraven gällande arbetstid och lön börjar du i regel omfattas av den sociala tryggheten i det land där du arbetar (EU- och EES-länderna, Schweiz). Du kan inte samtidigt omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Om arbetspraktiken eller arbetet som au pair fortgår mer än ett år upphör din rätt till den finländska sociala tryggheten när du lämnar Finland. Ta alltid reda på dina möjligheter att få omfattas av den sociala tryggheten i det land där du arbetar.

Värnpliktiga och civiltjänstgörare

Den som reser till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att fullgöra värnplikt eller civiltjänst omfattas av den sociala tryggheten i tjänstgöringslandet.

För den som fullgör värnplikt eller civiltjänst i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz avgör utlandsvistelsens längd rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Du kan fortsättningsvis omfattas av den sociala tryggheten i Finland, förutsatt att din vistelse utomlands varar i högst ett år. Om vistelsen kommer att vara i över ett år förlorar du din rätt till den finländska sociala tryggheten.

Idrottsutövare

Den som arbetar utomlands som idrottsutövare omfattas i regel av den sociala tryggheten i det land där personen arbetar om det är fråga om ett EU- eller EES-land eller Schweiz. I övriga fall avgörs idrottsutövares rätt till den sociala tryggheten i Finland utgående från om de har för avsikt att flytta utomlands tillfälligt eller stadigvarande.