Arbetstagarens och företagarens sociala trygghet

Arbetstagare eller företagare som vistas i ett EU- eller EES-land eller Schweiz har i regel rätt till social trygghet i sysselsättningslandet oberoende av hur länge arbetet fortgår eller av bosättningslandet. Du kan omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet om ditt arbete uppfyller minimikraven på till exempel arbetstid och lön. Villkoren varierar från land till land.

Den som arbetar i ett EU- eller EES-land eller Schweiz har i regel rätt till samma sociala trygghet och förmåner som sysselsättningslandets medborgare. Läs mer om utbetalningen av förmåner.

Exempel

Finländska Anna börjar en fast anställning hos ett danskt företag och flyttar till Danmark. Hennes familj bor emellertid fortfarande i Finland. Anna börjar omfattas av den sociala tryggheten i Danmark eftersom minimivillkoren gällande arbete i Danmark uppfylls.

 

Rätten till den sociala tryggheten i Finland för den som arbetar i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz fastställs utgående från utlandsvistelsens längd och syfte. Under ett arbete som fortgår högst 6 månader har du i regel fortfarande rätt till FPA-förmåner. Den som arbetar utomlands mer än 6 månader får inte förmåner om det inte finns särskild anledning att betala förmånen, såsom utstationering utomlands.

När du arbetar i ett land utanför EU-området kan du samtidigt också ha rätt till social trygghet i sysselsättningslandet fastän du får förmåner från Finland. Kontrollera alltid på förhand hos myndigheterna i sysselsättningslandet villkoren för att omfattas av den sociala tryggheten.

Exempel

Ville flyttar för att arbeta 5 månader i Sydafrika. Hans familj flyttar med honom. Ville och hans familj håller kvar rätten till den finländska sociala tryggheten eftersom vistelsen utomlands är kortare än 6 månader. De har rätt till de FPA-förmåner som kan betalas utomlands. Till exempel allmänt bostadsbidrag och stöd för hemvård av barn betalas inte utomlands.

Om Villes familj däremot flyttade till Sydafrika stadigvarande, skulle deras rätt till den finländska sociala tryggheten sluta vid flyttningstidpunkten.

Det lönar sig för den som arbetar i ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland att sätta sig in i den ifrågavarande överenskommelsen om social trygghet. Din rätt till social trygghet avgörs i regel utgående från utlandsvistelsens längd och de förmåner som överenskommelsen omfattar.

Kortvarigt arbete utomlands

De som beger sig utomlands för ett mycket kortvarigt eller lågavlönat arbete (t.ex. praktikanter och au pairer) har inte nödvändigtvis rätt till social trygghet i sysselsättningslandet. Mycket kortvarigt eller lågavlönat arbete uppfyller i allmänhet inte minimikraven gällande arbete. I sådana fall kan du ha rätt till FPA-förmåner om du vistas utomlands i högst 6 månader.

Exempel

Markus genomför högskolepraktik på utrikesministeriet vid Finlands argentinska ambassad i Buenos Aires. Högskolepraktiken fortgår tre månader. När anställningen är kortvarig och fortgår mindre än sex månader har Markus rätt till den bosättningsbaserade sociala trygghet som FPA handhar under högskolepraktiken.