Arbetstagarens och företagarens sociala trygghet

Arbetstagare och företagare som vistas i ett EU- eller EES-land eller Schweiz omfattas i regel av den sociala tryggheten i det land där de arbetar oberoende av hur länge arbetet fortgår eller av bosättningslandet. Du kan omfattas av den sociala tryggheten i det land där du arbetar om ditt arbete uppfyller minimikraven på till exempel arbetstid och lön. Villkoren varierar från land till land.

Den som arbetar i ett EU- eller EES-land eller Schweiz har i regel rätt till samma sociala trygghet och förmåner som medborgarna i det land där han eller hon arbetar. Även dina familjemedlemmar kan ha rätt till familjeförmåner i det land där du arbetar (t.ex. barnbidrag) oberoende av i vilken medlemsstat de är bosatta. Läs mer om utbetalningen av förmåner.

Exempel

Finländska Anna börjar en fast anställning hos ett danskt företag och flyttar till Danmark. Hennes familj bor emellertid fortfarande i Finland. Anna börjar omfattas av den sociala tryggheten i det land där hon arbetar, Danmark, eftersom minimivillkoren för arbete i Danmark uppfylls.

Barnbidrag från Danmark kan betalas för Annas barn, men i övrigt omfattas familjen av den finländska sociala tryggheten. Pappan stannar i Finland, och om han arbetar i Finland kan barnbidrag betalas både från Danmark och Finland.

Rätten till den sociala tryggheten för den som arbetar i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz fastställs utgående från utlandsvistelsens längd och syfte. Under arbete som fortgår högst ett år omfattas du fortfarande av den finländska sociala tryggheten. Den som arbetar utomlands i mer än ett år omfattas inte längre av den finländska sociala tryggheten utan särskilda skäl.

Du kan omfattas av den sociala tryggheten i det land där du arbetar om du uppfyller villkoren i det landet. Notera att alla länder inte har liknande system för den sociala tryggheten som Finland. Kontrollera din rätt till eventuell social trygghet i värdlandet.

Den som arbetar i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz och som omfattas av den finländska sociala tryggheten kan eventuellt samtidigt också omfattas av den sociala tryggheten i det land där personen arbetar. Kontrollera alltid på förhand hos myndigheterna i det land där du arbetar villkoren för att omfattas av den sociala tryggheten.

Exempel

Ville flyttar för att arbeta 9 månader i Sydafrika. Hans familj flyttar med honom. Ville och hans familj håller kvar rätten till den finländska sociala tryggheten eftersom vistelsen utomlands är kortare än ett år. De har alltså rätt till de FPA-förmåner som kan betalas utomlands. Till exempel allmänt bostadsbidrag och stöd för hemvård av barn betalas inte utomlands.

Om Villes familj däremot flyttade till Sydafrika stadigvarande, skulle deras rätt till den finländska sociala tryggheten sluta vid flyttningstidpunkten.

Det lönar sig för den som arbetar i ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland att sätta sig in i den ifrågavarande överenskommelsen om social trygghet. Din rätt till social trygghet avgörs i regel utgående från utlandsvistelsens längd och de förmåner som överenskommelsen omfattar. (linkki sivulle, jolla kerrotaan lyhyesti sosiaaliturvasopimusmaista).

Kortvarigt arbete utomlands

De som beger sig utomlands för ett mycket kortvarigt eller lågavlönat arbete (t.ex. praktikanter och au pairer) omfattas inte nödvändigtvis av den sociala tryggheten i det land där de arbetar. Mycket kortvarigt eller lågavlönat arbete uppfyller i allmänhet inte minimikraven för arbete. I sådana fall kan du fortsättningsvis omfattas av den finländska sociala tryggheten om du anses vara stadigvarande bosatt i Finland.

Den som tillfälligt vistas utomlands och omfattas av den finländska sjukförsäkringen får ett europeiskt sjukvårdskort från FPA. Du får sjukvård i andra EU- och EES-länder och Schweiz om du har ett europeiskt sjukvårdskort. (Linkki ehicistä kertovalle sivulle)