Social trygghet för familjemedlemmar

Som familjemedlemmar betraktas partner som är äkta makar eller sambor samt parterna i ett registrerat partnerskap. Som familjemedlemmar betraktas också egna barn, adoptivbarn samt partnerns barn som bor i samma hushåll, förutsatt att de är under 18 år. En sambo kan betraktas som familjemedlem när samborna har bott tillsammans i sex månader.

Familjemedlemmar som följer med utstationerade arbetstagare, offentligt anställda, missions- och biståndsarbetare, studerande eller forskare utomlands och som bor i samma hushåll kan på ansökan omfattas av den finländska sociala tryggheten också när utlandsvistelsen varar mer än ett år. Du kan inte samtidigt omfattas av den sociala tryggheten i bosättningslandet på basis av arbete. Det måste finnas fast anknytning till Finland.

Endast sådana familjemedlemmar som har omfattats av den finländska sociala tryggheten redan före flyttningen kan omfattas av den även utomlands. Regeln gäller inte barn som föds utomlands.

Familjemedlemmar som flyttar till ett EU- eller EES-land eller Schweiz omfattas i regel av den finländska sociala tryggheten om den person som var orsaken till flyttningen utomlands också omfattas av den. Om du emellertid börjar arbeta, avgörs din rätt till den sociala tryggheten utgående från arbetet, och du kan alltså inte omfattas av den sociala tryggheten som familjemedlem. I sådana fall omfattas du i regel av den sociala tryggheten i det land där du arbetar ifall arbetet uppfyller minimikraven för arbete. Om du börjar arbeta ska du kontakta FPA.

Exempel

Finländska Annika arbetar i Tyskland som utstationerad arbetstagare. Hon gifter sig med en tysk. Även om Annika omfattas av den sociala tryggheten i Finland kan inte hennes man göra det eftersom han inte har bott i Finland innan Annika flyttade utomlands.

Du kan ha primär rätt till sjukvård och familjeförmåner i det land där du arbetar (annat EU- eller EES-land eller Schweiz) även om du under en tillfällig utlandsvistelse omfattas av den finländska sociala tryggheten. Kontrollera alltid på förhand hos FPA eller socialförsäkringsinstitutionen i det land där du arbetar vilket land som betalar dig ifrågavarande förmåner.

För familjemedlemmar som flyttar till något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz avgörs rätten till den finländska sociala tryggheten i regel utgående från utlandsvistelsens längd. Om utlandsvistelsen varar i högst ett år omfattas du av den sociala tryggheten i Finland. Du kan arbeta i liten omfattning eller kortvarigt utan att som familjemedlem förlora din rätt till den finländska sociala tryggheten.

Kom ihåg att alltid ansöka om ett beslut om rätt att omfattas av den sociala tryggheten.