Social trygghet i särskilda situationer

Biståndsarbetare

Av biståndsprojektet förutsätts att det finansieras ur medel för biståndsarbete som ingår i statsbudgeten eller att finska staten på annat sätt deltar i projektet via en internationell organisation.

Biståndsarbetare som arbetar i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland har rätt till den finländska sociala tryggheten i högst 5 år. Missionärer omfattas av samma regler som andra utstationerade arbetstagare. I sådana fall förutsätts att du omedelbart innan arbetet utomlands inleds har omfattats av den finländska sociala tryggheten. Du ska tillsammans med arbetsgivaren anmäla utlandsarbetet till FPA.

Exempel

Lotta ska delta i ett biståndsprojekt i Namibia. Projektet ska enligt planerna fortgå minst tre år; om projektet får tilläggsfinansiering kan det eventuellt fortgå till och med över fyra år. Under sitt arbete har Lotta rätt till den sociala trygghet som FPA handhar eftersom biståndsarbetare har rätt till FPA-förmåner i upp till fem år. Om biståndsprojektet fortgår mer än fem år omfattas Lotta efter fem år inte längre av den sociala tryggheten i Finland, eller så måste hon emellanåt återvända till Finland för minst sex månader. 

Personer som arbetar i flera länder samtidigt

Personer som är bosatta i Finland och som samtidigt arbetar i Finland och i ett annat EU- eller EES-land omfattas i regel av den finländska sociala tryggheten. Du kan få förmåner från FPA. Om ditt arbete i Finland dock inte är betydande (minst 25 %) omfattas du av den sociala tryggheten i det land där arbetsgivaren har sin hemort.

I fråga om personer som arbetar samtidigt i flera länder avgör Pensionsskyddscentralen om arbetstagaren omfattas av den finländska sociala tryggheten. Ansök om intyg A1 hos Pensionsskyddscentralen. Med arbete i ett EU- eller EES-land jämställs också arbete på ett fartyg som för det ifrågavarande landets flagg.

Rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten för personer som samtidigt arbetar i flera länder utanför EU- och EES-området avgörs utgående från utlandsvistelsens längd. Din situation avgörs på samma sätt som för personer som arbetar i ett land. Arbetstagare som stationerats utomlands av sin finska arbetsgivare kan ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten hos FPA.

Flygpersonal och annan resande personal

Flygpersonal omfattas vid tjänstgöring inom EU- och EES-området av den sociala tryggheten i den medlemsstat där hemflygplatsen är belägen. Hemflygplatsen är den plats där arbetsperioden i allmänhet börjar och slutar, och där arbetsgivaren inte ordnar inkvarteringen.

Exempel

Svenska Fabian arbetar som steward i Helsingfors. Han bor i Helsingfors, och hans flyg till olika destinationer inom EU-området avgår också därifrån. Eftersom Fabians stationeringsort är Helsingfors omfattas han av den sociala tryggheten i Finland. Fabian ska från Pensionsskyddscentralen ansöka om ett A1-intyg om rätten till den sociala tryggheten i Finland.
Den resande personalen hos andra transportföretag omfattas av samma principer som andra personer som arbetar i flera länder. Till exempel en långtradarchaufför hör till transportföretagets resande personal.

Exempel

Långtradarchauffören Agnes bor i Estland och är anställd hos ett finländskt transportföretag. Hon kör fraktgods från Finland till Sverige och därifrån via Danmark till Tyskland. Eftersom Agnes inte alls arbetar i sitt bosättningsland Estland fastställs det land som ska ansvara för den sociala tryggheten på grundval av arbetsgivarens hemort. Finland ansvarar således för den sociala tryggheten.

Man måste ansöka om ett intyg A1 från Pensionsskyddscentralen för Agnes för att påvisa rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten under arbetet utomlands.

Rätten till den finländska sociala tryggheten för personer som arbetar i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland avgörs utgående från huruvida vistelsen utomlands är tillfällig eller stadigvarande på samma sätt som för andra arbetstagare. Arbetstagare som stationerats utomlands av sin finska arbetsgivare kan tillsammans med arbetsgivaren underrätta FPA om utstationeringen utomlands. Anmälan ska göras senast i samband med återkomsten till Finland.

Sjömän

Sjömän omfattas av den sociala tryggheten i det land vars flagg fartyget för. Detta kallas för flaggbestämmelsen. Den som arbetar på ett fartyg som för ett annat EU- eller EES-lands flagg omfattas alltså i regel av den sociala tryggheten i det landet.

Om ditt bosättningsland och det land där det företag som betalar din lön har sin hemort är samma EU- eller EES-land men du arbetar på ett fartyg som för ett annat lands flagg, upphör flaggbestämmelsen att gälla. Då omfattas du av den sociala tryggheten i bosättningslandet. Om du bor i Finland och också din lön betalas härifrån, ska du ansöka om ett intyg A1 hos Pensionsskyddscentralen. Med intyget påvisar du att du omfattas av den finländska sociala tryggheten medan du arbetar på det utländska fartyget. Meddela alltid FPA ifall du arbetar på ett fartyg som för ett annat EU- eller EES-lands flagg.

Exempel

Ville arbetar på ett kryssningsfartyg som för svensk flagg. Ville bor emellertid i Finland och hans lön betalas från rederiets kontor i Finland. Då åsidosätts den s.k. flaggregeln för sjömän och Ville omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Från Pensionsskyddscentralen ska ett intyg A1 sökas om rätt till den sociala tryggheten i Finland. 

Rätten till den sociala tryggheten för sjömän som arbetar på ett fartyg som för något annat lands flagg än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland avgörs utgående från huruvida personen anses vara bosatt i Finland. Samma gäller också för personer som arbetar i ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland när förmånen i fråga inte omfattas av överenskommelsen. Sjömän som har sitt egentliga hem i Finland och som fortgående och i huvudsak vistas i Finland omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om du inte är stadigvarande bosatt i Finland, har du inte rätt till FPA-förmåner.

Den som arbetar på ett finländskt fartyg i ett tjänsteförhållande enligt lagen om sjöarbetsavtal kan omfattas av den finländska sociala tryggheten även om personen inte bor i Finland.

Gränsarbetare

Gränsarbetare är personer som arbetar i ett EU- eller EES-land som inte är deras bosättningsland. Det kan också vara fråga om Schweiz. En gränsarbetare återvänder regelbundet dagligen eller minst en gång i veckan till det land där han eller hon är stadigvarande bosatt. Gränsarbete ska anmälas till FPA.

Gränsarbetare som arbetar i ett EU- eller EES-land omfattas av den sociala tryggheten i det land där de arbetar oberoende av i vilket land personen är bosatt. Du får alltså förmåner från det land där du arbetar om du uppfyller minimiförutsättningarna för arbetstid och lön i det landet. Du kan inte samtidigt omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Exempel

Alexandra är en finsk sjukskötare från Torneå. Hon arbetar i Haparanda i Sverige vid den lokala hälsocentralen, men hon bor i Torneå på den finska sidan. På grundval av sitt sysselsättningsland omfattas Alexandra av den sociala tryggheten i Sverige. Trots det har Alexandra på grundval av bosättningen i Finland rätt att också ansöka om en del sociala förmåner från FPA, såsom bostadsbidrag och moderskapsunderstöd. 

Gränsarbetare som bor i Finland men som arbetar i ett annat medlemsland kan ha rätt till vissa förmåner från Finland. Sådana förmåner är exempelvis bostadsbidrag och moderskapsunderstöd.

Gränsarbetare som arbetar i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland omfattas av den finländska sociala tryggheten om de är stadigvarande bosatta i Finland. Personen omfattas av den finländska sociala tryggheten om han eller hon för det mesta vistas i Finland.